نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲۰۴,۴۷۳ نتیجه (۰.۲۴۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1087-356980.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۳ -  هدف اصلی تحقیق ،ایرانرشته قایقرانی ان قایقران مشکلات زنان ورزشکار قهرمبندی شناسایی و اولویت :هدف از نفر 160 ،شاملو جامعه آماری. نمونه آماری در این پژوهش، برابر با...  
PDF اصل مقاله (856 K) شناسایی و تدوین راهبردهای فدراسیون شطرنج جمهوری... https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_2132_ef8c1aff7b087a856b55... ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  .. شطرنج ونیفدراس یراهبردها نیو تدو ییشناسا 81 قدمهم برای ابزاری عنوان به ورزش شدن فراگیر امروزه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ابعاد در توسعه عوامل تبیین لزوم است.  
PDF اصل مقاله (246 K)-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_715_98dc5d8dd0abfe1ba7827... ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  عملکرد خود را به سطح مورد نظرشان ارتقاء بخشند ( 2ذینفعان توسعۀ ورزش؛( 1: اي است که شاملچند مرحلهيفرایندتوسعۀ ورزش در سطح ملی در واقع ذینفعان . مسیر توسعۀ ورزش...  
PDF اصل مقاله (725 K) مطالعه تطبیقی دیپلماسی ورزش در توسعه روابط خارجی... http://pkn.journals.isu.ac.ir/.../article_2619_eadc728253293200... ۱۳۹۹/۱/۳ -  تولید ادبیات در این زمینه، اهمیت نظري آن نیز آشکار می تواند به کاهش و تضعیف عدم توجه به مقوله مهم دیپلماسی ورزشی می رورت:ض 721 منتخب يکشورها و یرانا یورزش در...  
PDF نظام نامه جامع فرهنگی ورزش کشور.pdf... http://khorasanrazavi.msy.gov.ir/.../14783398831281t4167s20s27j... ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ -  ضروري استورزش گرایی در خرافه رو باید بـه طـور جـدي مـورد فرهنگی بوده و از اینو سرمایه آموزش داراي نقشی اساسی در ارتقاء دانش : اصل آموزش -31 . توجه قرار گیرد و...  
PDF تاثیر ورزش استقامتیمنظم بر شاخص های چاقی شکمی زنان شاغل در دانشگاه... http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-763-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۸ -  مرخ پژوهش از طريق تماس تلفني به طور مرتب از نظر انجام پيگيري ليست و پر کردن چک ورزشيهاي دادن حركت آموزش داده شد که تغييري در رژيم شاهد به گروه . شدند . هفته نداشته...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-2513-384268.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  تحلیلی -توصیفی پِوهش دانشجویی معاون شامل ، نفر 11 نمونه آماری این تحقیق. ندبودورزش دانشجویی دانشگاه شاهرود بودند که به طور با سابقه مربیانو بدنی تربیتد دانشگاه،...  
PDF دو فصلنامه روانشناسی ورزش http://6thsbusport.ir/.../Spring&summer97---97-11-1b.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۲ -  21 با و فاصله خط کی یقبل یهاپاراگراف بابولد و )یريگجهينت و بحث و جينتا پژوهش، روش مقدمه، ده،يچک( مقاله نیعناو - .باشد فاصله بدون یبعد پاراگراف ورزش یشناسدو...  
PDF AWT IMAGE-Full-Text (PDF) http://jhpm.ir/article-1-1076-en.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۰ -  بالاتر نشان دهنده نگرش قو باشدیم .باشدیم یبدن تیداشتن فعال در مورد انجام ورزش (باور فرد در مورد احساس یذهن یهنجارها - یانهیگز 1 اسیعبارت با مق لهیه انجام رفتار) بوسنسبت...  
PDF 1 نسخه پیشنهادی اسفندماه 1393-سازمان ملی جوانان http://news.msy.gov.ir/.../1426673633452u4uimdu7ii9bn2f6ecdcom2... ۱۳۹۴/۱/۳ -  1 ورزش کشور فرهنگی جامع نامهنظام (نسخه پیشنهادی) 3931 ماهاسفند 2 ورزش کشور فرهنگی جامع نامهنظام نویسچکیده گزارش روند تدوین و تصویب پیش نامه جامع فرهنگی ورزش...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.