نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲۰۰,۷۹۱ نتیجه (۰.۸۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (142 K)-دانشگاه تهران https://jsm.ut.ac.ir/.../article_53643_33a1a512be924c12b0daceef... ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -  11) كنند يمگيري را با شركت در ورزش كسب تصميم نفس، به اعتماد و حرمت فزايشا چون خردتري اجتماعي منافع داراي شود، يم تلقي جامعه هر براي در بودن بهترين شويق، تنسجام،...  
PDF اصل مقاله (260 K)-  دانشگاه تهران https://jsm.ut.ac.ir/.../article_23764_07225932c38f3b11bc939565... ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -  محمد جهانگیری – 3. محمد رحیمی 1. عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند، 2و3. کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (دانشگاه بیرجند) چکیده هدف از این تحقیق، بررسی تأثیرات...  
PDF اصل مقاله (261 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_947_a977102ec1cfe0ec4... ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  پژوهش روش روش شناسی: پرسشنامه محقق پژوهشابزار به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.)مهمترین ذینفع ثانویه((=n512بخش خصوصی درگیر در ورزش شهر تهران) براي تجزیه و تحلیل...  
PDF اصل مقاله (261 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../pdf_947_a977102ec1cfe0ec42ef8... ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -  پژوهش روش روش شناسی: پرسشنامه محقق پژوهشابزار به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.)مهمترین ذینفع ثانویه((=n512بخش خصوصی درگیر در ورزش شهر تهران) براي تجزیه و تحلیل...  
PDF شناسایی و محاسبه ظرفیت تحمل پهنه های مستعد توسعه اکوتوریسم در منطقه... http://gep.ui.ac.ir/.../article_18585_138fb06334bdaf93b995a8207... ۱۳۹۷/۱/۱۰ -  متري چشمه 0051حريم طبيعت درماني 4 متري بستر جاري رودها 004و حريم ها و سطوح آبي مانند سد ها متري درياچه 005حريم ورزش آبي و ماهيگيري 5 ي هـا هاي مناسب فعاليـت سپس...  
PDF ثر ورزش و فعالیت بدنی بر میزان شادی زنان یائسه-وب سایت دانشگاه علوم... http://salmandj.uswr.ac.ir/.../samanlove-A-10-278-75-6e546eb.pd... ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ -  تربیت بدنی دانشگاه شیراز، گرو ههای تمرینی، بیشترین تأثیرپذیری رانسبت به گروه کنترل نشان داد(0/01>P). * پست الکترونیک نویسنده مسئول: نتیج هگیری: شرکت در برنام ههای ورزشی...  
PDF 46 . تاریخچه بزرگترین کافی شاپ زنجیره ای جهان - مرجع علوم مدیریت... http://uswr.ac.ir/uploads/1_60_Researches.pdf ۱۳۹۵/۷/۱۱ -  از سوبا ر 3831داریوش از سال موسسه مرکز تحقیقات سوء مصرف و "با عنوان 7831ال ساین موسسه از . مواد شروع به کار کرد ن سالها پژوهش هاي متعددي در حوزه ی ایدر ط. مشغول به...  
PDF مقدمه چکیده-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://tumj.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-66-15c42e4.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ -  گیری اندازه ،21 هفته از پس 31.شدند قیتشو ورزش و سالم غذایی رژیم ادامه به گروه گرفته ی تلفن تماس کنندگان شرکت با مجدداً مطالعه آغاز از سال یک از قبل شد خواسته افراد...  
PDF متن کامل [PDF 1280 kb]-دانشگاه خوارزمی تهران http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-144-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  1 ... کارآفرینی ورزشی: رویکردي نوظهور در کارآفرینی ١٧ را، یورزش ینیآن است تا کارآفر یز در پین مقاله نیابند. ایانشان دست ینسبت به سازمان و مشتر يارزش...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه خوارزمی تهران https://jrsm.khu.ac.ir/article-1-144-fa.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  همچنین برخی از محققان کارآفرینی در داخل ایران نیز معت ، 8831است )احمدپور، مقیمی، امور ورزشیها، ترین این زمینهگیري است، که یکی از مهماي قابل پیزمینه یشناس،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.