نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۲۰۴,۴۷۳ نتیجه (۰.۱۱۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود گزارش تخصصی 1 http://www.armanedu.ir/wp-content/.../گزارش-تخصصی-1-2.pdf ۱۳۹۶/۵/۴ -  برای فایل فقط برای مشاهاین اجعه کنید تخصصی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مر ri.tenifaknamesa.www. 1 تخصصی دبیر ورزش :گزارش...  
PDF گزارش فنی از پروژه های بخش ورزش استان-زنجان http://mpo-zn.ir/Portals/19/ _1.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ -  خاتمـه دورترینو تکمیل سالن ورزشی روستایی رجعین مربوط به 4831 سال ،شروع پروژه ها سال دورترین و بیشـترین سال خاتمه آنها مشـخص شـده اسـت پروژه جدول زیر که بصورت رنگ قرمز...  
PDF گزارش فنی از \روژه های بخش ورزش استان-زنجان http://mpo-zn.ir/Portals/19/_1.pdf?ver=1397-02-04-115635-860 ۱۳۹۷/۲/۱۵ -  خاتمـه دورترینو تکمیل سالن ورزشی روستایی رجعین مربوط به 4831 سال ،شروع پروژه ها سال دورترین و بیشـترین سال خاتمه آنها مشـخص شـده اسـت پروژه جدول زیر که بصورت رنگ قرمز...  
PDF اصل مقاله 724.77 K-نیروی انتظامی http://tps.jrl.police.ir/.../article_92412_8c5efacf1efd3060c205... ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ -  1112، 3؛ مور و همکاران2112 آگاهی مردم از ضرورت پرداختن بذه ورزش همیذانی و فوایذد آن را از علذد اصذلی مذاقی و سذال و 81میلیارد نفر از مردم بذزرگ سذال جهذان (...  
PDF بخشنامه ورزش شرکت برق منطقه ای فارس-شرکت برق منطقه ای فارس https://www.frec.co.ir/dorsapax/userfiles/.../BAKHSHNAME.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  ورزشی ، با "ارائه طرح ورزشی "برنامه هاي ورزشی پیشنهادي خود را جهت سال بعد طی فرم سی در هیات ورزش بهمن ماه هر سال جهت برر51را حداکثر تا ...بودجه فعالیت ، امکانات مورد...  
PDF شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری... http://journals.pnu.ac.ir/.../article_2468_d5118975629f85e846fc... ۱۳۹۷/۸/۱۰ -  ..يتوسعه فرهنگ ورزش همگان عوامل مؤثر بر ييشناسا 21 مقدمه امروزه با توجه به تغييراتي كـه در نـوع نگـرش انسـان هـا بـه وجود آمده، اكثر افراد آرزوي داشتن...  
PDF -انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران http://www.phypha.ir/ppj/files/.../mohsen-A-10-150-1-0f25e96.pd... ۱۳۹۴/۱/۲۰ -  تقسیم شدند انجام شد 41 گروه 4 خرگوش هلندی که به 65 این مطالعه روی :ها روش های خون وریدی، شریان آئورت جهت پس از اخذ نمونه. زمان در دقیقه روی تردمیل ورزش داده شدند روز...  
PDF اصل مقاله (487 K) تعیین سهم و نقش دستگاه‌های اجرایی در توسعه ورزش... http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../article_5843_c05e3d57a1b27c... ۱۳۹۸/۶/۵ -  می کشور ما نسبت به سایر کشورها اندك است که در این راستا ، برخی از عوامل موثر در توسعه ورزش همگانی را ذکر محققان (، به 0931اند؛ به عنوان مثال غفوري، کشکر و چوپانکاره...  
PDF Full text [pdf] [PDF 549 kb]-انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران http://www.phypha.ir/.../browse.php?a_id=723&slc_lang=en&am... ۱۳۹۴/۱/۱۸ -  دقیقه برای مد 51دوم با سرعت -دقیقه به ازای هر روز به مدت ورزش افزوده 5سوم الی پنجم دقیقه افزایش 53شد بطوریکه در روز پنجم مدت ورزش به متر در دقیقه ثابت نگاه 51یافت،...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://rjms.iums.ac.ir/article-1-5023-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۹ -  همچنین، سطح )p>0/100( . )p>0/10(بود آلزایمربهتر از گروه بیماری آلزایمر+ داری در گروه ورزشفضایی ب طور معنی تواند با افزایش پاکسازی آمیلوئیدبتای محلول از مغز، افت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.