نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۲۰ نتیجه (۰.۲۷۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تحلیل زمین ههای اجتماعی داستان بانوگشسپ در حماس ههای شفاهی-دانشگاه... http://jwc.iauahvaz.ac.ir/.../article_545262_d0c19cc1a7b4a12b87... ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ -  اس��ت که در منابع کهن و کلاسیک سابقه ندارد ( س��عیدی و هاشمی، 0831: 463؛ صداقت نژاد، 4731: 301؛ افشاری و مداینی، 7731: 791). در فردوس��ی نامه (انجوی شیرازی، 9631، ج1:  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-579-147336.pdf ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  کن ـ) انـد ها نامیدهپژوهان معاصر آن را داستان داستان اي که بعضی از ادبگونه، بهاست اي بس کهن دهد که این داستان پیشینهشواهد موجود نشان می (.3: 1531، ندوشن اسلامی اي...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-579-351540.pdf ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  کنذای مرتجط ثب تحقیقبت ادثی استقجبل میمقبلات میبن ةشته و 021ثی حمذالل مقبله ثبیذ شبمل چکیذ فبةسی و انگلیسی ( -2 واژ )، مقذخممه، ممت 5تمب 3، واژگبن کلیمذی ( ه)کلا...  
PDF اصل مقاله (2987 K)-سایت دانشگاه گیلان https://adab.guilan.ac.ir/.../article_1914_86c7655236a95e129ede... ۱۳۹۷/۳/۲ -  کنذای مرتجط ثب تحقیقبت ادثی استقجبل میمقبلات میبن ةشته و 021ثی حمذالل مقبله ثبیذ شبمل چکیذ فبةسی و انگلیسی ( -2 واژ )، مقذخممه، ممت 5تمب 3، واژگبن کلیمذی ( ه)کلا...  
PDF اینجا را کلیک کنید-دانلود کتاب رمان ارباب زاده مغرور من – کتاب سبز http://dl.ketabesabz.com/.../2014-10-5-464_[www.ketabesabz.com]... ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ -  دبیرخانه ی دانشجویی نکوداشت مفاخر ایران سازمان دانشجویان ایران جهاد دانشگاهی فهرست مطالب عنوان صفحه پیش گفتار 1 مقدمه 3 ژرف ساخت داستان جمشید، ضحاک...  
PDF اصل مقاله (2345 K) شماره کامل مجله متن شناسی ادب فارسی شماره 24... http://rpll.ui.ac.ir/.../article_19411_7bc7f1e70bb7f0921aa86fad... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  باشد و اصول فصاحت و بلاغت -1 .شود اجزاي تشکیل دهنده یک مقاله . به دقت حفظ و رعایت شود بایدپژوهشی ساختار مشخصی دارد که –مقاله علمی _2 :ازاست پژوهشی عبارت –علمی (کوتاه...  
PDF اصل مقاله (1741 K) نسخه کامل-صنعتی اصفهان http://rpll.ui.ac.ir/.../article_19427_32f36c90f8147d7ed3ab091f... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  اصالت و نوآوري - 1 .نویسندگان باشد .وداستفاده شو به روز اصیل ،قیق علمی رعایت شود و از منابع معتبردر نگارش مقاله باید روش تح- 2 . مقاله باید صرفاً در یکی از موضوعات زیر...  
PDF متنشناسی ادب فارسی-صنعتی اصفهان http://journals.ui.ac.ir/.../article_19427_32f36c90f8147d7ed3ab... ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ -  اصالت و نوآوري - 1 .نویسندگان باشد .وداستفاده شو به روز اصیل ،قیق علمی رعایت شود و از منابع معتبردر نگارش مقاله باید روش تح- 2 . مقاله باید صرفاً در یکی از موضوعات زیر...  
PDF شریه داخلی آستان مقدس احمدی و محمدی علیهما السلام شماره بیست و پنجم... http://www.shahecheragh.ir/files/nashrieh/5.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ -  صحیفه امام رحمه الله علیه – جلد 61 عید نوروز را که براي ملت ما یک جشن ملی و یک عید نمادین اس ــت تبریک عرض می کنم. نوروز خود فصل نوآوري و ش ــکوفایی است.  
PDF سال دوم/شماره اول/ بهار 1396-motaleaat.ir http://motaleaat.ir/.../نهایی_کل_فصلنامه_شماره_پنج.07-07-1397.p... ۱۳۹۷/۹/۱۹ -  فرامنطقههاي منطقهاي مدل ديپلماسي علمي قدرتبررسي مقايسه 616 طاهري اندازهاديپلماسي فرهنگي اتحاديه اروپا؛ اهداف و چشم 816 نژاداميرفاطمي صدر و ناصر حكمت ايراني...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.