نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۵,۰۰۵ نتیجه (۰.۱۱۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF راهحلهایتعارضصلاحیتدرقلمروحقوقجزایبینالملل http://www.cila.ir/.../10_en_راه_حل_هاي_تعارض_صلاحيت_ـ.pdf ۱۳۹۷/۵/۶ -  ها و منافع سیاسی روزمره و گاه بنا به مصلحت هادولتبه قواعد حل تعارض جزايی است زيرا شوند و ممکن است می موردی خود، به اصل خاصی از اصول راجع به صلاحیت جزايی متوسل لا...  
PDF کتاب مجموعه مقالات برتر دومین همایش مالی اسلامی-www.iaif.ir http://www.iaif.ir/images/hamayesh2/book2.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۹ -  اگرچه این اقدامات هرکدام در حرکت به سـمت نظام مالی اسـامی سهم خاصی داشـته اند اما حقیقت آن اسـت که تحقق نظام مالی اسـامی نیازمند پژوهش هایـی جامـع، عمیق و...  
PDF شماره 208-جامعه المصطفی العالمیه http://news.miu.ac.ir/uploads/payam208.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ -  وی ضم ــن بی ــان ای ــن ک ــه قدم ــت حض ــور جامعة المصطف ــی، ب ــه ان ــدازه حض ــور جمه ــوری اس ــامی ای ــران اس ــت، تأکی ــد آیت الل ــه اعراف ــی را درب...  
PDF ی ت س خن س ن ا ر ف کن نیب ل مل ل ای ت گف و واهی گ ی نگ ه ر ف اریان و... https://icro.ir/uploads/chekideh_farsi.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۷ -  نیحس 531 قایآفر قاره با یتجار توسعه انینادر محمود سنگال در موجود یها زبان هیناد نبایدا 931 با رانیا یاسلام یجمهور روابط تحولات کخواهین محمد 9 ■ فهرست...  
PDF راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات (مرجع: دبیرخانه شورای عالی... http://185.94.97.7/.../IT_Strategic_Development_Guideline.pdf ۱۳۹۷/۲/۲۷ -  موسسه اسلامی تحقیقات و آموزش. بانک توسعه اسلامی: شناسه افزوده .دبیرخانه. رسانی شوراي عالی اطلاع: شناسه افزوده .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی: شناسه افزوده...  
PDF راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات-دانشگاه آزاد اسلامی http://plan.ystp.ac.ir/documents/14853/53090/rahbord.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۱ -  موسسه اسلامی تحقیقات و آموزش. بانک توسعه اسلامی: شناسه افزوده .دبیرخانه. رسانی شوراي عالی اطلاع: شناسه افزوده .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی: شناسه افزوده...  
PDF اصل مقاله (2003 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_8490_c5f5c1b4986c8704048b... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  که ده سطح ی سنگال بر مبنای العادنوقبه ایجاد ز تشکیل شعب توانیمپیشگیری کیفری انجام گرنته است، گریدعباهتهب آنریقایی ز دزلت سنگال اشاه ناود. یتصایم ز توان صوهت گرنته...  
PDF اصل مقاله 990.22 K http://www.cilamag.ir/.../article_35542_23234ba0629efb0e986a29e... ۱۳۹۸/۷/۳۰ -  رژيم اين استای هذرهای جزاير تشکیل شده، در زمره دولت چنديناين کشور کوچک که از ن.ک:لا است. شود. نظام حقوقی اين کشور نیز در شمار کشورهای کامنآن با انتخاب مستقیم...  
PDF تحول مفهوم «اختلاف» در پرتو قضیه دعوای جزایر مارشال علیه بریتانیا http://cila.ir/.../1ـ-تحول-مفهوم-«اختلاف»درپرتو-قضيه-...-مارشال... ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  رژيم اين کشور جمهوری است و استای هذرهای تشکیل شده، در زمره دولت هجزير چنديناين کشور کوچک که از .ک:نلا است. . نظام حقوقی اين کشور نیز در شمار کشورهای کامنشودجمهور...  
PDF راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات (مرجع: دبیرخانه شورای عالی... http://maildc1519219075.mihandns.com/.../IT_Strategic_Developme... ۱۳۹۸/۶/۱۱ -  موسسه اسلامی تحقیقات و آموزش. بانک توسعه اسلامی: شناسه افزوده .دبیرخانه. رسانی شوراي عالی اطلاع: شناسه افزوده .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی: شناسه افزوده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.