نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۴,۶۵۱ نتیجه (۰.۰۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله 716.32 K تحول مصونیت مقامات دولتی از صلاحیت کیفری محاکم... http://alr.iauctb.ac.ir/.../article_543442_50cdbd35a6c19e7167c4... ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  زیمناوه در اتریکا سهابق چهاد رسیو جمهورخالد نزار وزیر دفاع سابق الجزایر در سوسیو و حسن هابره ت کوتیت وی ب حنو ابد از سوی یهک دادگهاه در دو کشور بل یک و سنگال و نهایاا...  
PDF اصل مقاله (324 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://jclr.atu.ac.ir/.../pdf_1448_0aa4b926e8630758902f8abc0a4c... ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ -  امـروز، گونـه 9991هاي متمادي و از سال رو، طی سالازاین(. 37- 18: 0931میرمحمدي دادگـاه ویـژه - 2العـاده سـنگال، شعب فـوق - 1متعدد محاکم مختلط در مناطق مختلف جهان شامل،...  
PDF راهحلهایتعارضصلاحیتدرقلمروحقوقجزایبینالملل http://www.cila.ir/.../10_en_راه_حل_هاي_تعارض_صلاحيت_ـ.pdf ۱۳۹۷/۵/۶ -  ها و منافع سیاسی روزمره و گاه بنا به مصلحت هادولتبه قواعد حل تعارض جزايی است زيرا شوند و ممکن است می موردی خود، به اصل خاصی از اصول راجع به صلاحیت جزايی متوسل لا...  
PDF شماره 208-جامعه المصطفی العالمیه http://news.miu.ac.ir/uploads/payam208.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ -  وی ضم ــن بی ــان ای ــن ک ــه قدم ــت حض ــور جامعة المصطف ــی، ب ــه ان ــدازه حض ــور جمه ــوری اس ــامی ای ــران اس ــت، تأکی ــد آیت الل ــه اعراف ــی را درب...  
PDF راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات (مرجع: دبیرخانه شورای عالی... http://smtp.pdpsoft.com/.../IT_Strategic_Development_Guideline.... ۱۳۹۸/۶/۱۱ -  موسسه اسلامی تحقیقات و آموزش. بانک توسعه اسلامی: شناسه افزوده .دبیرخانه. رسانی شوراي عالی اطلاع: شناسه افزوده .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی: شناسه افزوده...  
PDF راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات-دانشگاه آزاد اسلامی http://plan.ystp.ac.ir/documents/14853/53090/rahbord.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۱ -  موسسه اسلامی تحقیقات و آموزش. بانک توسعه اسلامی: شناسه افزوده .دبیرخانه. رسانی شوراي عالی اطلاع: شناسه افزوده .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی: شناسه افزوده...  
PDF راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات (مرجع: دبیرخانه شورای عالی... http://185.94.97.7/.../IT_Strategic_Development_Guideline.pdf ۱۳۹۷/۲/۲۷ -  موسسه اسلامی تحقیقات و آموزش. بانک توسعه اسلامی: شناسه افزوده .دبیرخانه. رسانی شوراي عالی اطلاع: شناسه افزوده .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی: شناسه افزوده...  
PDF اصل مقاله 549.95 K حمایت از زنان در مقابل خشونت جنسی (واکاوی اسناد... http://familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir/.../article_33403_2... ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ -  2سیرالئون؛ ـ 1های ویژه: شامل دادگاه )131، ص3331(مومنی، است ).1، ص2331(قدیر، ـ دادگاه ویژه سنگال7ـ دادگاه ویژه لبنان؛ 2ـ دادگاه فوق العاده کامبوج؛ 4 .kasaV leraK...  
PDF تحلیل جرمشناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت-دانشگاه علامه... http://jclr.atu.ac.ir/.../article_8490_de3c208b258c3987b332288b... ۱۳۹۷/۳/۱۹ -  بلژیک و سنگال علیه هابره مطرح گردید.هادادگاه چون حیسن هابره موجب طرح این قضیه در مراجع مختلفی مؤثر یعدم تعقیب و محاکمه پیروزی مکی سال در مقابل با المللی دادگستری گردید.ضد...  
PDF فصلنامه جمعیت شماره-سازمان ثبت احوال کشور http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/.../JMA080.pdf ۱۳۹۵/۹/۴ -  از طرف ديگر، جمعيت و نسبت وابستگى به گروه هاى مختلف سنى تفكيك شد تا اثر هر كدام از اين گروه ها جداگانه مورد بررس ــى قرار گيرد. نتايج نش ــان مى دهد كه از ميان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.