نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۴۴۶ نتیجه (۰.۱۲۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF خلاصه مقالات ارایه شده در اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران-کلیک http://iacm.ir/Doc/CongressBookletRevised.pdf ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  جهانیان به واسطه این توفیق از تمامی عزیزانی که در این مسیر ما را یاری کرده اند تشکر نمایم. در ب آقای بین دوستان و همکاران ارجمندی بیش از همه در کمیته اجرایی قبول زحمت...  
PDF رتبه بندی جاذبه های گردشگری براساس پتانسیل جی گ گردشیگر بیا اسیتااد ا... http://rcmc.mashhad.ir/.../15140124841999rs44qf3btmqoe5a8k2f7p6... ۱۳۹۷/۱/۲۹ -  است پدیده این اجتماعی و اقتصادی دهنده اهمیت نشان کقه شقده موجق گردشقگری شقتابنده و روزافزون رشد یکققم را قققرن و نظققران، قققرن بیسققت صققاف از بسققیاری...  
PDF دانلود فایل چکیده-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://thesis.iauctb.ac.ir/.../275_2015-07-06_01.53.54_1-22.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  رشته تحصيلی : 12/1/1 تاريخ شروع پايان نامه/رساله : 92/11/7 تاريخ اتمام پايان نامه/رساله : رحمت امينیدکتر استاد راهنما : سهيلا نجمدکتر استاد مشاور: آدرس و شماره...  
PDF اصل مقاله (668 K)-دانشگاه پیام نور http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4394_f53866e5506bfc3566cc... ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -  پژوهش كه است ضروري نكته ذكر اين ،بنابراين شناسايي تبعات پي در موضوع، اين اهتمام به با رو پيش ،و نقطه روستايي نمونه 8روستايي در يروپراكندهپديده اثرات آن بر احساس...  
PDF دانلود این فایل (senario.pdf) http://www.iranurbanity.ir/attachments/article/.../senario.pdf/... ۱۳۹۵/۳/۲ -  نتایج تحقیق نشان می دهد که ان ناریو به عنوچهار س ها قابل تصور است که یکی از این آمایش در نظام جمعیت و ساختار سکونتگاه طلایی معرفی شده است که بهترین شرایط را در...  
PDF برنامهریزی راهبردی توسعه صنعت گردشگری راهی برای توسعه اقتصادی شهرها-... http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline-1149.pdf ۱۳۹۴/۸/۴ -  جزو ،از نظر جذب توریست ،(ع)رضا علت وجود بارگاه ملکوتی امام، بهمنطقه خراسان به ویژه شهر مقدس مشهد ،خصوص ن صورت ای هبري را موجب شده؛ د خود پدیده بزرگتسفانه شهر مشهد با...  
PDF فایل مرتبط 0 2.74 MB فایل مرتبط 0-احیا http://www.ehyaonline.ir/images/.../isfl00000122-0001.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۹ -  فرهاد شهبازوار وکیل حاج منصور ارضی در این باره گفته است که اطاعی از روند بررسی آن ندارد و از دادن اطاعات خودداری کرده اســت اما شنیده ها حاکی از آن است که بازپرس...  
PDF اطلاعیه برگزاری انتخابات اتحادیه صنف پوشاک فروشان شهرستان کرج http://www.payamdaily.ir/attachments/article/322/799-22.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  .. به دنبال کسب عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها هستند ولی آنچه نگرانی هایی را برای اهالی والیبال به وجود آورده عدم انتخاب سرمربی تیم ملی ایران است و متاسفانه...  
PDF خلاصه مقالات-دانشگاه ع.پ مشهد http://fpp.mums.ac.ir/images/fpp/.../Kholase_maghalat.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ -  ما کشور در آن مصداق که گردد یم کسورات بروز به منجر آن تیرعا عدم که دارند یهائ قانون نهیهز پرداخت جهت ها سازمان نیا گرید یسو نیا بکوشد دیبا نکته نیا به توجه با...  
PDF بررسی جایگاه چشمه های آب گرم و معدنی در توسعه توریسم درمانی در... http://gjts.malayeriau.ac.ir/.../article_520244_af84b8c1210decf... ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -  بسی چرا که فی نفسه بحث ،نام ببریم "سفر سلامت"مناسبت بیشتري دارد که از آن را با عنوان شناسد، با این از پدیده گردشگري وجود دارد. رایزمن اینکه گردشگري همان سفر است را...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.