نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۴۴۶ نتیجه (۰.۱۳۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی گردشگری در کلان شهرهای مذهبی چکیده :-شرکت نفت و گاز پارس http://www.pogc.ir/Portals/0/maghalat2/seri20/910524-3.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ -  گردشگری اما به عنوان یک پدیده جغرافیای در عصر پسامدرن گسترش فزاینده ای یافته است مدرن در ساختار شکنی زمان های برگشت ناپذیر در عصر پسامدرن ، به شکل گیری جهانی...  
PDF شاره 2 گروه معماری و شهرساز ی 5 گروه مدیریت بازرگان ی 33 گروه مدیریت... http://www.binaloud.ac.ir/files/pajoohesh.pdf ۱۳۹۵/۷/۲۶ -  واضح براي ازداجو یک تغییر نگرش که ازدواج یک وسیله است نه هدف داشتن یک هدف متعالی و -1 چه جایگاهی است ف دراین که فرد نسبت به هد -2 به این هدف متعالی انتخاب مسیري براي...  
PDF ساماندهی فضایی مقصدهای گردشگری شهری و روستایی در مقیاس ناحیه ای مورد:... https://serd.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=2152&slc_lang=en... ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  .. سازماندهی فضایی مقصدهاي مقدمه ( 1 هاي مهم قرن بیستم بوده از جمله پدیده اقتصادي پیچیده، –عنوان یک پدیده اجتماعیگردشگري به اي از توسعه و پیشرفت در سطح جهانی...  
PDF کارآفرینی روستایی پایدار: پاسخی به پیامدهای توسعه بیحد و مرز... http://jead.gau.ac.ir/.../article_4350_418487e6180656819fe0935a... ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  پژوهشگرانسعه روستایی های توترین تلاشعنوان یکی از مهم کارآفرینی به اما پرسش اساسی آن است . کنند یمبه کارآیی این مفهوم باور دارند و همواره برای توسعه آن در نقاط...  
PDF کودکان استثنایی http://10.30.170.46/.../fileLoader.php?code=0035a8b9ef9f07b4e8b... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  ،استثنايي شيرين محمدزاده و پيوند ميهن دوست :انگليسيويراستاران ابوالفضل توكلي شانديز :فارسي ويراستار بازآفريني طرح: شاهرخ خرقاني پرستو رباطي،: طراح جلد ري: مريم...  
PDF فرهنگ شهروندی-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/1393/4/31/pdf/9.pdf ۱۳۹۵/۵/۷ -  مشــهد در کنار کســری مخزن، اضافه برداشت ها در03 سال گذشته از سفره های زیرزمینی بوده که کاهش آب سفره ها، پدیده نشســت دشت و سرطان پوسته زمین را به دنبال داشــته اســت،...  
PDF شریه داخلی آستان مقدس احمدی و محمدی علیهما السلام شماره بیست و پنجم... http://www.shahecheragh.ir/files/nashrieh/5.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ -  باشد و به میمنت این پدیده بزرگ همه س ــاله ش ــادمانی و خجستگی آن روز تکرار شود و بازگش ــت آن روز نیز همان برکات را به همراه داشته باشد و فرصت ــی دیگ ــر براي ایجاد...  
PDF فایل کلی مقالات این شماره http://www.jwwse.ir/jufile?issue_pdf=14179 ۱۳۹۹/۱/۳ -  الکلمقایسه آزمایشگاهی روش توپ یدیو کاظم شه ناصح یمحمدرضا وصال طرح بهینه تجهیز اماکن مسکونی به لوازم کاهنده مصرف آب (مطالعه موردی شهر اصفهان) یو ناصر اکبر ینی، هاشم...  
PDF اصل مقاله (580 K)-انجمن علوم مدیریت ایران http://journal.iams.ir/.../article_203_3225b57fa6229e9405ca0da8... ۱۳۹۶/۱۲/۵ -  برخاسته نظريه پژوهشی های صنعتی ايران ارائه دادند های بازاريابی در بستر خوشه سازی فعالیت زمینه فرايند شبکه گیری تر پديده شکلدرک عمیق حاضر که هدف پژوهشو از آنجايی .)1102...  
PDF اصل مقاله (480 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jisds.srbiau.ac.ir/.../pdf_1793_71051d545f4c336c4ad9100a... ۱۳۹۶/۹/۱ -  آورده است در این تحقیق می نسـبت بـه پدیـده ازدواج مـورد ارزیـابی قـرار داده و عوامـل اجتمـاعی مـوثر در ایـن امـر را ماننــد، . اقتصادي خانواده، سن،جنس،را مورد بررسی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.