نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۵,۹۱۵ نتیجه (۰.۱۶۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی غلظت سرب و کادمیوم در محصولات کشاورزی کاهو، کلم، پیاز و چغندر... http://ijhe.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=5272&slc_lang=en... ۱۳۹۵/۹/۴ -  کارخانجات صنعتي همچون ذوب آهن، س��يمان سپاهان، سيمان اصفهان و همچنين معدن سرب به اهميت موضوع مي افزايد. مواد و روش ها منطقه مورد مطالعه اراضي کش��اورزي واقع در غرب...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-548-334677.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ -  تصاوير ماهواره .اندداده هدف از اين مطالعه بررسي رابطه غلظت عناصـر سـنگين سـرب، بـا ( جنـوب اصـفهان )شهر هاي حومه سپاهان روي و كادميم در خاك جـود در صـورت و . باشـد...  
PDF کتابخانه مرکزی ایران-Buch http://nlai.ir/Portals/62/files/pdf/Bibliografien/4_Buch.pdf ۱۳۹۴/۸/۸ -  نوربخش. عنوان و نام پديدآور مشخصات نشر اصفهان: دانوش، ۲۹۳۱. مشخصات ظاهری ۴۹ ص. شابک 2-0-91239-006-879 وضعیت فهرست نویسی فیپا عنوان گسترده هشتصد تست کنکور زبان آلمانی. موضوع...  
PDF متن کامل-پاسخگویی در سازمانها http://www.iranjoman.org/fckeditor/editor/.../33-5.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۵ -  است مسؤلیت آن به واژه کترینینزد و .شودمی اشاره آنها از نمونه در رفتاري نظریه از دفاع با ارزیابی براي شده شناخته نیاز عنوان به را پاسخگویی کیلموسکی و فرینک این...  
PDF اصل مقاله (1086 K) تأثیر باکتری‌های محرک رشد و پیش‌تیمار اسید... https://jms.guilan.ac.ir/.../article_2509_746dad3f51f5bb7272540... ۱۳۹۷/۹/۱۷ -  ٣٩٣١توليــدي ســال باميــه رقــم بســنطيمــادري بذر بــه ايــن پــژوهششركت سپاهان رويش اصفهان تهيه گرديد. چهــار بــاتصادفي كاملاً طرح فاكتوريل بر پايهآزمايش صورت...  
PDF ماهنامه ندای صنعت ( خردادماه 93 ) http://parandies.com/flsimgs/23/files/.../No1.04small.pdf ۱۳۹۴/۸/۳ -  در این میان اما وضعیت بخش صنعت از سایر بخش ها اسف بارتر و نگران کننده تر بوده، تا جایی که در کنار شاخص قیمتی بالاتر از تورم عمومی، نرخ رشد ارزش افزوده در این بخش...  
PDF پهنهبندی غلظت سرب، روی و کادمیم در خاک با استفاده از دادههای ماهواره... http://jm.um.ac.ir/index.php/jsw/article/download/3245/1376 ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ -  تصاوير ماهواره .اندداده هدف از اين مطالعه بررسي رابطه غلظت عناصـر سـنگين سـرب، بـا ( جنـوب اصـفهان )شهر هاي حومه سپاهان روي و كادميم در خاك جـود در صـورت و . باشـد...  
PDF اصل مقاله (301 K)-  دانشگاه تهران https://jsm.ut.ac.ir/.../article_50148_848884b28cd33be71d6623f0... ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -  . 22استاديار مديريت ورزشي، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران، استاديار مديريت ورزشي، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان،...  
PDF دانلود  هفته نامه شماره سی و ششم http://www.fara-khabar.ir/images/stories/archive/n36.pdf ۱۳۹۶/۳/۱۷ -  اظهارات پایانی کری در وین نیز، اگرچه دارای واژه هایی برای تألیف قلوب صهیونیستها نیز بود اما انعطاف و تغییر ادبیات کاخ سفیدرا آشکار می سازد؛ البته آمریکا همچنان...  
PDF تحلیل اهمیت عملکرد عوامل مؤثر بر تصمیم تماشای یک مسابقۀ... http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_978_7a5ffda0ce6a8675031fc3a6... ۱۳۹۷/۲/۸ -  بود فوتبال ۀمسابق یک تماشای تصمیم بر ثرؤم عوامل عملکرد ـ اهمیت تحلیل ،حاضر از پژوهش هدف از میان که دادند تشکیل سایپا و سپاهان هایتیم فوتبال ۀمسابق تماشاگران را آن...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.