نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۶۶,۲۴۴ نتیجه (۰.۱۲۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تحلیل عنصری سک ههای نقره هخامنشی و اشکانی با استفاده از روش آنالیز... https://nbsh.basu.ac.ir/.../article_1131_4a58bc16494ed9f94d1607... ۱۳۹۶/۹/۲۵ -  ب ــر پشــت ای ــن ســکه ها نی ــز فرورفتگی های ــی نامنظــم دی ــده می ش ــود. از آن ج ــا ک ــه س ــکه های هخامنش ــی نوش ــته ن ــدارد، نمی ت ــوان ب ــا اطمین...  
PDF اصل مقاله 575.85 K-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://www.nbsh.basu.ac.ir/.../article_3062_db82b66963f6c43517... ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ -  .. 181 تجزیه ی عنصری سکه های پیروز ساسانی به روش پیکسی (EXIP)، مطالعه ی موردی: سکه های گنجینه ی پیروزگت کشف شده از روستای تیِس چابهار سوسن کیان زادگانI،...  
سبك شناسي سكه هاي ساساني-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=127094 ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ -  قدرت اقتصادي دولت ساساني و تمايل شديد آنها در تظاهر به تفاخر نزد ملل ديگر باعث شد تا اين سكه ها از سبك منحصر به فردي برخوردار شوند. نگارنده مدت دو سال و نيم به...  
PDF اصل مقاله (1058 K) روند دگرگونی نقوش و شعائر مذهبی بر روی سکه‌های... https://tuhistory.tabrizu.ac.ir/.../article_5367_ac2f515957c2c8... ۱۳۹۶/۲/۳ -  49/1/02تاسیخ دسیاىت: های دوره صفویروند دگزگونی نقوش و شعائز مذهبی بز روی سکه 1ر٨ا١ثخؾ ح٤اٍة 2ؿ٨اب ؿ٨يذا١ي 3ػيا٣ؽ اٝشایي چکیذُ ي رنشاىيایي ایشاٟ، ّه٦ ته٦...  
PDF اصل مقاله 1.39 MB واکاوی سکه‌های نو یافته ساسانی در موزه چین-دانشگاه... http://hii.iau-shoushtar.ac.ir/.../article_667797_4b318600525d1... ۱۳۹۸/۷/۷ -  ضرب سكه و روند متغيير آن در ادوار تاریخی به عنوان یكی از شداخص -ها حكومدت شوند. شدت ضعف و قوت ول آن دچار تغيير و تحول میآید که در طحساب می هدای ها در روند سكه و...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-2315-305473.pdf ۱۳۹۸/۲/۶ -  شناسی مورد توجه زرار رفته است شیمی و فیزیک نیز به عنوان دانش مرتبط و مکمم سکه دیگر ثار باستانی و تاریهی در برابر کمتر از ها، مقاومت فلز به کار رفته در ن دلیمها به...  
PDF اصل مقاله (748 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jfksa.srbiau.ac.ir/.../article_2928_26f85b0b0175f8d9a6b0... ۱۳۹۷/۵/۶ -  حال بحثی که مطرح شود این است که با توجه به نوسانات شدید می هاي آتی چه ارتباطی با قیمت قیمت سکه ، قیمت نقدي سکه دارد، آیا براي کشف قیمت آتی به قیمت شود و یا...  
PDF بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران-وزارت تعاون کار و... https://alborz.mcls.gov.ir/.../THE RELATIONSHIP BETWEEN FUTURES... ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  حال بحثی که مطرح شود این است که با توجه به نوسانات شدید می هاي آتی چه ارتباطی با قیمت قیمت سکه ، قیمت نقدي سکه دارد، آیا براي کشف قیمت آتی به قیمت شود و یا...  
، صفحه 1-20 PDF سه گفتار مقدماتی دربارۀ سکه شناسی ساسانی-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_62825_58fda2eaa8eb49c45b0... ۱۳۹۷/۳/۱۳ -  در نیمۀ دوم قرن بیستم، روش باستان تر شناسی ساسانی مد نظر قرار گرفت که منجر به شناخت به ای در سکه رویکردهای تازه ترتیب به که به است تنظیم شده در سه گفتارحاضر متن...  
PDF اصل مقاله (536 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://fej.iauctb.ac.ir/.../article_517196_37b09d89c0405733a109... ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ -  همچنین به دلیل اینکه برخی سرمایه پردازند، تعیین انتقالات نوسان از میان بازارهای بورس و سکه به یکدیگر آنران را در بخشی در سبد خود می نماید.تر کمک میگیری بهتر و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.