نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۹,۷۹۹ نتیجه (۰.۴۰۴ ثانیه)
نتایج علمی
  PDF فهرست کشف فرصت،خلق ثروت با... http://137.tehran.ir/LinkClick.aspx?fileticket=Yw2GKx939_M= ۱۳۹۴/۸/۱۶ -  با برندغلامعلی سلیمانی برند پدیده شاندیز کارآفرینی بامحسن پهلوان کارآفرینی با برند آیس پکبابک بختیاري بهروز کارآفرینی با برند بهروز فروتن رستورانهاي پدر خوب...  
  PDF فهرست کشف فرصت،خلق ثروت با... http://bayanbox.ir/download/.../kashf-forsat.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ -  با برندغلامعلی سلیمانی برند پدیده شاندیز کارآفرینی بامحسن پهلوان کارآفرینی با برند آیس پکبابک بختیاري بهروز کارآفرینی با برند بهروز فروتن رستورانهاي پدر خوب...  
PDF ﮐﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖ،ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ-وب سایت دانشگاه ارومیه http://www.urmia.ac.ir/sites/.../کشف فرصت خلق ثروت.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ -  با برندغلامعلی سلیمانی برند پدیده شاندیز کارآفرینی بامحسن پهلوان کارآفرینی با برند آیس پکبابک بختیاري بهروز کارآفرینی با برند بهروز فروتن رستورانهاي پدر خوب...  
PDF   دانلود فایل 85 دانلود | PDF | 3217.38 KB-http://www.biziket.com https://www.biziket.com/.../download.php?type=3&fid=121 ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  با برندغلامعلی سلیمانی برند پدیده شاندیز کارآفرینی بامحسن پهلوان کارآفرینی با برند آیس پکبابک بختیاري بهروز کارآفرینی با برند بهروز فروتن رستورانهاي پدر خوب...  
PDF ارزیابی اثرات محیطزیستی توسعه در شهرستان طرقبه شاندیز با بهکارگیری... http://jest.srbiau.ac.ir/.../article_13960_ba08be2abcae789c5ec4... ۱۳۹۸/۳/۲۹ -  ريزي در آينده در اين قسمتبرنامه .پذيري اکولوژيک، شهرستان طرقبه شانديز، آسيبارزيابي اثرات توسعه، مدل تخريب: کليدی هایواژه...  
نمونه موردي شهرستان شانديز-توسعه گردشگري مذهبي با رويکرد توسعه... https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=22049 ۱۳۹۹/۱/۲۱ -  حال آنکه همجواري منطقه گردشگري شانديز در کنار شهر مشهد به عنوان قطب زيارتي کشور، نقش گردشگري اين منطقه را پر رنگ تر مي کند. لذا با توجه به گسترش گردشگري در طي سال...  
PDF ساماندهی فضایی مقصدهای گردشگری شهری و روستایی در مقیاس ناحیه ای مورد:... http://serd.khu.ac.ir/article-1-2152-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  اقتصادي و فضایی خواهد بود عدم هاي پراکنده در قلمرو شهرستان، کم توجهی به ظرفیت گویاي ،شاندیز شهرستان طرقبهگردشگري و در ز آن هاي گردشگري و منافع ناشی ا تعادل و...  
PDF بررسی امکان ارائه رابطه ای برای تخمین دقیق تر آبدهی رودخانه ها مطالعه... http://ircsa.ir/files/site1/files/.../44.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ -  اي است اهمیت ویژه زبري دارايضریب تعیین روش این دراین راستا پژوهشی در رودخانه شاندیز انجام شد و مقاطعی با بستر شنی، . اند هاي مختلف تحقیق و پژوهش کرده رودخانه ،...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه خوارزمی تهران https://serd.khu.ac.ir/article-1-2435-fa.pdf ۱۳۹۵/۷/۲۳ -  کندتوسعه پایدار روستایی ایفا و به لحاظ روش انجام تحقیق، کاربردي و توسعه ايپژوهش حاضر از نظر هدف . روستاییان بخش شاندیز مورد بررسی قرار گیرد روستاي بخش شاندیز از...  
PDF ارزیابی آسیبپذیری آبهای زیرزمینی حوزه طرقبه شاندیز استا ن خراسان با... http://girs.iaubushehr.ac.ir/.../article_544813_aa384015f8f9d4e... ۱۳۹۷/۱۰/۳ -  است زمين روي شيرين توجه به افزايش شهرنشيني و عوارض جانبي آن رو به وخامت به دليل شانديز طرقبه شهرستان. (72و 12، 11، 1) است در اين منطقهوسعت كم، بارش ساليانه كم و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.