نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۸,۲۱۱ نتیجه (۰.۱۶۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود مستقیم و رایگان کتاب کشف فرصت خلق ثروت http://www.dl.karnil.com/book/2017/04/servat-karnil.com_.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  کارآفرینان برتر بابخش دوم ؛ زندگینامه و مصاحبه برند زر ماکارونکارآفرینی با مرتضی سلطانی کاله کارآفرینی با برندغلامعلی سلیمانی برند پدیده شاندیز کارآفرینی بامحسن...  
  PDF فهرست کشف فرصت،خلق ثروت با... http://bayanbox.ir/download/.../kashf-forsat.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ -  با برندغلامعلی سلیمانی برند پدیده شاندیز کارآفرینی بامحسن پهلوان کارآفرینی با برند آیس پکبابک بختیاري بهروز کارآفرینی با برند بهروز فروتن رستورانهاي پدر خوب...  
PDF ﮐﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖ،ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ-وب سایت دانشگاه ارومیه http://www.urmia.ac.ir/sites/.../کشف فرصت خلق ثروت.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ -  با برندغلامعلی سلیمانی برند پدیده شاندیز کارآفرینی بامحسن پهلوان کارآفرینی با برند آیس پکبابک بختیاري بهروز کارآفرینی با برند بهروز فروتن رستورانهاي پدر خوب...  
PDF ارزیابی اثرات محیطزیستی توسعه در شهرستان طرقبه شاندیز با بهکارگیری... http://jest.srbiau.ac.ir/.../article_13960_ba08be2abcae789c5ec4... ۱۳۹۸/۳/۲۹ -  ريزي در آينده در اين قسمتبرنامه .پذيري اکولوژيک، شهرستان طرقبه شانديز، آسيبارزيابي اثرات توسعه، مدل تخريب: کليدی هایواژه...  
PDF ساماندهی فضایی مقصدهای گردشگری شهری و روستایی در مقیاس ناحیه ای مورد:... https://serd.khu.ac.ir/article-1-2152-fa.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۶ -  قلمروي عملکردي مقصدها تعیین شده است( SIG) تئوري نقطه شکست در محیط نرم افزاري نسبت به سایر مقصدها ( طرقبه و شاندیز)تفوق دو مقصد برتر شهرستان با نظام چهارسطحی...  
PDF ساماندهی فضایی مقصدهای گردشگری شهری و روستایی در مقیاس ناحیه ای مورد:... http://serd.khu.ac.ir/article-1-2152-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  اقتصادي و فضایی خواهد بود عدم هاي پراکنده در قلمرو شهرستان، کم توجهی به ظرفیت گویاي ،شاندیز شهرستان طرقبهگردشگري و در ز آن هاي گردشگري و منافع ناشی ا تعادل و...  
برآورد و مقايسه تراکم گونه ارس (Juniperus excels) با استفاده از روش... http://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=23247 ۱۳۹۶/۱۰/۴ -  براي اين منظور يک توده خالص 32 هکتاري از درختان ارس در منطقه طرقبه شانديز استان خراسان رضوي آماربرداري صددرصد شد. سپس مقدار تراکم محاسبه شده از اين روش به عنوان...  
برآورد و مقايسه تراکم گونه ارس (Juniperus excels) با استفاده از روش... https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=23247 ۱۳۹۷/۷/۲۲ -  براي اين منظور يک توده خالص 32 هکتاري از درختان ارس در منطقه طرقبه شانديز استان خراسان رضوي آماربرداري صددرصد شد. سپس مقدار تراکم محاسبه شده از اين روش به عنوان...  
PDF ارزیابی آسیبپذیری آبهای زیرزمینی حوزه طرقبه شاندیز استا ن خراسان با... http://girs.iaubushehr.ac.ir/.../article_544813_aa384015f8f9d4e... ۱۳۹۷/۱۰/۳ -  است زمين روي شيرين توجه به افزايش شهرنشيني و عوارض جانبي آن رو به وخامت به دليل شانديز طرقبه شهرستان. (72و 12، 11، 1) است در اين منطقهوسعت كم، بارش ساليانه كم و...  
PDF اصل مقاله (827 K) http://www.jewejr.com/.../article_42698_163243fe2b9daf7862e2336... ۱۳۹۶/۱/۲۴ -  بدا ست تیاهم دارای ا ستحصال آب معیارهای انتخابی در این انجام شد. یرضو خرا سان ا ستان در واقع زیطرقبه و شاند یدر شهرها یمکان منا سب احداث سد مخزن نقطه در شاندیز...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.