نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۸,۳۷۹ نتیجه (۰.۱۶۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (827 K) http://www.jewejr.com/.../article_42698_163243fe2b9daf7862e2336... ۱۳۹۶/۱/۲۴ -  بدا ست تیاهم دارای ا ستحصال آب معیارهای انتخابی در این انجام شد. یرضو خرا سان ا ستان در واقع زیطرقبه و شاند یدر شهرها یمکان منا سب احداث سد مخزن نقطه در شاندیز...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-594-149012.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۹ -  شاندیز قابل مشاهده می باشد است تا از این طریق مشخص شود بیشترین کیفیت زندگی روستاییان بخش شاندیز ءغیرکشاورزي در ارتقا -ریزيباشد که در برنامهکدام بعد و جنبه از زندگی...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-646-423542.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  بهبـود كيفيـت مسـكن در حاضر، نوشتار يكل هدفارتقاي كيفيت زندگي است. شود: مطرح مي است. فرضيه زير با توجه به مفهوم يادشده« بينالود»شهرستان « شانديز»روستاهاي بخش هاي...  
PDF بررسی تاثیر نقش پلیس بر امنیت گردشگران... http://www.rcmc.mashhad.ir/.../1515655895803r6m5chekar728nlgoji... ۱۳۹۷/۵/۶ -  در ای راستا هدف پژوه حاضر بررسی نق رودمیشمار منابع اقتصادی بی تری مهمگردشگری در ای شهر ی ی از 389 نظرا عوامل، ای سنج برای .شدتعیی شاندیزامنیت) بر امنیت گردشگران...  
PDF شمار2، بهار و تابستان 1383-شهرداری مشهد https://rcmc.mashhad.ir/.../1515655895803r6m5chekar728nlgojihvf... ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  در ای راستا هدف پژوه حاضر بررسی نق رودمیشمار منابع اقتصادی بی تری مهمگردشگری در ای شهر ی ی از 389 نظرا عوامل، ای سنج برای .شدتعیی شاندیزامنیت) بر امنیت گردشگران...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری http://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-848-fa.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۸ -  رودخانه میکل رود )شامل هاي حوزه آبخیز کشفباشند. این تحقیق به منظور ارائه مدل بهینه برآورد بار رسوب معلق در تعدادي از زیر حوزهمی انجام گرفته دره، سراسیاب شاندیز، گلستان...  
PDF اصل مقاله (1099 K) تحلیل روابط روستا-شهری در توسعه منطقه ای (نمونه... http://urbstudies.uok.ac.ir/.../article_61058_fb5ecafb8300a61ce... ۱۳۹۸/۶/۲۶ -  ارتقای‌ محل‌سکونت‌ خــود‌ به‌ کــار‌ بسته‌اند.‌ ُنــه‌شهر‌ واقــع‌ در‌مجموعه‌ شهری‌ مشهد(فریمان،‌ چــنــاران،‌ طرقبه،‌ شــانــدیــز،‌ فــرهــادگــرد،‌ رضویه‌ و‌ گلمکان)‌...  
PDF افزایش 11درصدی هزینه خانوارهای روستایی و 9.7 درصدی خانوارهای شهری... http://khorasanrazavi.khorasannews.com/Newspaper/PagePDF/335 ۱۳۹۴/۸/۲۴ -  استانداری خراسان اظهار کرد: در پرونده شاندیز برخی از مناطق که بیشتر از حد مجاز ساخت وساز صورت گرفته بود، متوقف شد و ساخت وساز اضافه نیز کاهش یافت و در جاهایی که حقوق...  
PDF خلاصه مقالات-دانشگاه ع.پ مشهد http://fpp.mums.ac.ir/images/fpp/.../Kholase_maghalat.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ -  ما کشور در آن مصداق که گردد یم کسورات بروز به منجر آن تیرعا عدم که دارند یهائ قانون نهیهز پرداخت جهت ها سازمان نیا گرید یسو نیا بکوشد دیبا نکته نیا به توجه با...  
PDF اصل مقاله (684 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر http://gjts.malayeriau.ac.ir/.../article_520224_579acf1c370000f... ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -  است کرده طی را خود تکاملی سیر مختلف مراحل طی و داشته وجود . آورد وجود به نقل و حمل خصوص به و زندگی در شگرفی تحول که شناخت، صنعتی انقلاب با توان می مراکز بزرگ...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.