نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۹,۵۷۸ نتیجه (۱.۸۵۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شمار2، بهار و تابستان 1383-شهرداری مشهد https://rcmc.mashhad.ir/.../1515655895803r6m5chekar728nlgojihvf... ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  در ای راستا هدف پژوه حاضر بررسی نق رودمیشمار منابع اقتصادی بی تری مهمگردشگری در ای شهر ی ی از 389 نظرا عوامل، ای سنج برای .شدتعیی شاندیزامنیت) بر امنیت گردشگران...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری http://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-848-fa.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۸ -  رودخانه میکل رود )شامل هاي حوزه آبخیز کشفباشند. این تحقیق به منظور ارائه مدل بهینه برآورد بار رسوب معلق در تعدادي از زیر حوزهمی انجام گرفته دره، سراسیاب شاندیز، گلستان...  
PDF مروری بر آلرژیهای غذایی و روشهای نوین شناسایی آنها در موادغذایی چکیده http://journalofbiosafety.ir/article-1-179-en.pdf ۱۳۹۹/۱/۲۸ -  محبوبه سرابی جماب۱*شاندیز زادهرجبصفیه دانشجوی دکترای میکروبیولوژی صنایع غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد، ایران -۱ بخش زیست فناوری صنایع غذایی، پژوهشکده علوم...  
PDF جلد پنجم.pdf-شهرداری مشهد http://www.mayadin.mashhad.ir/.../1497344598721sl9oa4to9323gndo... ۱۳۹۶/۴/۲۵ -  ابر تهیه اما با توجه به اینکه ماهیت معابر شهری در بخش های مختلف شهر دارای تفاوتهایی می باشند، مجموعه ضوابط اختصاصی نیز برای هریک از مع رهایی بر اساس شده است.  
PDF متن کامل [PDF 1025 kb]-نشریه اقتصاد و مدیریت شهری http://iueam.ir/.../browse.php?a_id=393&sid=1&slc_lang=... ۱۳۹۵/۹/۱۵ -  بررسی عوامل مؤثر بر تحولات بازار زمین و مسکن شهری های شهر شاندیز در سالشرکت گردشگری پدیده (مطالعه موردی: )1113-1313 اسزمم آزاد دانشزاا ،شزرری ریزیی برنامه...  
PDF انجمن کوه نوردان ایران-انجمن کوه نوردان ایران https://alpineclub.ir/wp-content/uploads/2020/.../متن-بولتن.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ -  بیشتر گری هم که طرف مشاوره و صحبت واقع مینورد دی آن اقدام کرد. هر کوه نوردی را دارند، اما مشکلات ها است آرزوی تشکیل یک سازمان غیردولتی و فراگیر کوه گفتند که سال...  
PDF اصل مقاله 873.95 K-دانشگاه پیام نور http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../article_6387_878f4dd30b5c89a1... ۱۳۹۸/۱۱/۲ -  تسا هدش یعیبط هبذاج یاراد یاهاتسور رد یارد شور زا هعلاطم نیایفیصوت یسانش- هناخباتك هویش زا هدافتسا اب یلیلحت یا یم وـعمج رد ینادهداد یروآهـا اهداد .تسا هدش هدافتس...  
PDF ارتباط بین ویژگیهای ژئومورفیک با رسوب آبخیز مطالعه موردی: زیرحوضههای... http://magazine.hormozgan.ac.ir/article-1-423-en.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ -  بدين منظور بار رسوب سالانه با استفاده از منحني سنجه رسوب محاســبه شــد. بــه منظــور اجرا شداستان خراسان رضوي متــر اســتفاده و ٠٣ها، از مدل رقومي ارتفاع با دقت...  
PDF اصل مقاله (287 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jomm.srbiau.ac.ir/.../pdf_2895_a75f2c2d78a4783ff466a48bc... ۱۳۹۷/۴/۱۴ -  گرفته استمورد بررسي قرار ارائه مدلي محقق ساخته و نوآورانه تصادفي در نه گيري غيرصورت نموه هاي پديده شانديز در بخش رفتار شهروندي و بصفي رستورانن كاركنااز تصادفي...  
PDF سومین دوره https://icmeab.ir/uploads/abstract of 3th icmeab.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ -  پژوهش سه فرضیه برای پژوهش مطرح شده و برای آزمون فرضیه ه های اول تا سوم نشان داد که هیجانات نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اول تا سوم نشان داد که نتایج حاصل از آزمون...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.