نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۸,۵۲۰ نتیجه (۰.۲۱۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (287 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jomm.srbiau.ac.ir/.../pdf_2895_a75f2c2d78a4783ff466a48bc... ۱۳۹۷/۴/۱۴ -  گرفته استمورد بررسي قرار ارائه مدلي محقق ساخته و نوآورانه تصادفي در نه گيري غيرصورت نموه هاي پديده شانديز در بخش رفتار شهروندي و بصفي رستورانن كاركنااز تصادفي...  
PDF بررسی تغییر کاربری مسیل های رودخانه شاندیز در محدوده شهری و تاثیر آن... http://pnum.ac.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=4BQcxIYJHNw=&am... ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ -  ... ...  
PDF دانلود رزومه http://www.iascl.ir/.../cv-dr.-shamsian-94.9.12.doc.pdf ۱۳۹۶/۲/۲۸ -  پزشكي مشهد علوم آزمایشگاهي دکتری حرفه ای 2831 ایران علوم پزشكي مشهد انگل شناسي تخصصيدکتری نامه هاي نوشته شده در دوران تحصيل ب) پايان نام استاد یا اساتيد...  
PDF اصل مقاله (1776 K) منطقه بندی کارتوگرافیکی گردشگری در استان خراسان... http://gps.gu.ac.ir/.../article_65974_0e4cd6c9d732be4e6ccf48584... ۱۳۹۷/۴/۳۱ -  شهرسـتان طُرقبـه و شـاندیز نم جاذب گردشگر بوده که در صورت تداوم رونـد فعلـی، مشکلات زیست محیطی فراوانی را ایجاد خواهد کـرد؛ بنابراین جهت ایجاد تـوازن ضـروري اسـت...  
PDF اصل مقاله (440 K) تأثیر کاهش منابع آب برکشاورزی طی سال های آبی... http://sppl.ui.ac.ir/.../article_15988_94ba7ea35612fe78f2f01cc8... ۱۳۹۶/۸/۶ -  کـرد « (1)بر نواحی روستایی دهستان شاندیز شهرستان مشهد5731-58هاي دوره خشکسالی با کاهش منابع آب سطحی و زیر زمینی خسـارات زیـادي ها خشک شده و چشمه% 05بیش از کهنشان داده...  
PDF متن کامل [PDF 770 kb]-وب سایت دانشگاه علوم پزشکی ایلام http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-3863-fa.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۸ -  رحیمی، 4، سیدعطااله سادات شاندیز3، سید حمیدرضا خاتمی2، حسن نوربازرگان*1امیر میرزایی گروه زیست شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران) 1 دانشکده فناوری...  
PDF مطالعات تاریخ اسلام-پژوهشکده تاریخ اسلام http://pte.ac.ir/wp-content/uploads/.../Journal-33_13950605.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۸ -  مسئول: فر جمشيد كيان :مشاور علمي مهدي محققدكتر سردبير: شانديز توكلي ابوالفضل :ويراستار انگليسي ليلا اشرفي :مدير اجرايي ***...  
PDF اصل مقاله (820 K)-دانشگاه چمران اهواز http://journals.scu.ac.ir/.../article_11727_ff68eda3f7c2ebf8a34... ۱۳۹۸/۲/۲ -  روش اجرای از پس آزمايش گروه افسردگی هک رسيدند نتيجه اين به زندگی معنای )1190شانديز ( و همايی شعرباف آبادی، آقامحمديان هاشم بيجاری، قنبری .است يافته کاهش گروه با مقايسه...  
PDF ‫ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ‪ BCG‬ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻠﯽﺗﻮپﻫﺎی وﯾﺮوس‬ ‫ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ‪... http://www.ijmm.ir/files/site1/.../admin-A-10-1-156-970eb2d.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ -  توپنوترکیب ترشح کننده پلی GCBطراحی و ساخت عنوان کاندیداي واکسنبه cهپاتیت آرش ، 4حسین خان احمد، 2محمد رضا آقاصادقی، 2مریم یزدانیان، 1سید عطااله سادات شاندیز 2فرزین...  
PDF دریافت-پژوهشکده تاریخ اسلام http://pte.ac.ir/wp-content/uploads/.../Journal-40_13970411.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  كيان :مشاور علمي مهدي محققدكتر :سردبير شانديز بوالفضل توكليدكتر ا :انگليسي فارسي و ويراستار ليلا اشرفي :مدير اجرايي *** 0001...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.