نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱,۰۱۶,۹۴۷ نتیجه (۰.۰۸۹ ثانیه)
نتایج علمی
بررسی و تحلیل جرم اختلاس شبکه ای-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/fa/article/130059 ۱۳۹۴/۱/۳۱ -  سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که شبکه جرم چه ارتباطی با جرم سازمان یافته دارد؟ آیا این دو اصطلاح در عرصه حقوق کیفری دارای یک مفهوم هستند؟ از لحاظ ساختار...  
PDF اصل مقاله (612 K)-دانشگاه تهران https://jed.ut.ac.ir/.../article_50795_9eeadcad4a0093291af9b9fd... ۱۳۹۵/۶/۵ -  های زنان کارآفرین و چالش های شبکه ه ای حمای ت ارائ اجتماعی زنان کارآفرین و های اصلاح و تقویت شبکهی در جهت های کند سیاست میکمک .تدوین کنند ها آنمورد نیاز...  
PDF اصل مقاله (379 K)-کتابخانه مرکزی ایران http://nastinfo.nlai.ir/.../article_1145_45570565e3af0d5c349151... ۱۳۹۶/۷/۲۱ -  زمینه پژوهشى ارزشمندى محسوب می شود. به همین سبب، پژوهش حاضر بر آن شد تا به ارزیاب ى قابلیت ها و امکانات دو شبکه اجتماعی سایت یولایک و بیبسونومى در زمینه مدیریت اطلاعات...  
PDF تحلیل شبکه ابرپیوند پایگاه های فرهنگی و مذهبی ایران در فضای... http://nms.atu.ac.ir/.../article_7876_764c2a2ab6b76b1277ae97ff3... ۱۳۹۶/۱۱/۲ -  شبکهیبعض م،ی انتخاب کنی را تصادفی وبه که اگر دو صفحعنا منی است بد91 یی جداهکه درج دی رسگری ده صفحه به صفحکی از توان ی موند،ی ابرپ91 قیطور متوسط از طر به هبعدها ثابت...  
PDF اصل مقاله (1297 K) مدیریت اطلاعات در دو شبکه علمی- اجتماعی:... http://nastinfo.nlai.ir/.../article_1145_06dff8c1ee258b6dc78f72... ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ -  همین سبب، پژوهش حاضر بر آن شد تا به ارزیابی قابلیت ها و امکانات دو شبکه اجتماعي سایت یولایک و بیبسونومی در زمینه مدیریت اطلاعات بپردازد. سایت یولایک یکي از سایت های...  
PDF اصل مقاله (379 K)-سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران http://faslname.nlai.ir/.../article_1145_45570565e3af0d5c349151... ۱۳۹۶/۷/۱۷ -  زمینه پژوهشى ارزشمندى محسوب می شود. به همین سبب، پژوهش حاضر بر آن شد تا به ارزیاب ى قابلیت ها و امکانات دو شبکه اجتماعی سایت یولایک و بیبسونومى در زمینه مدیریت اطلاعات...  
PDF متن کامل (PDF)-انجمن اپتیک و فوتونیک ایران http://www.opsi.ir/.../browse.php?a_id=709&slc_lang=fa&... ۱۳۹۴/۹/۲۶ -  تغییرات پارامترهای توری یک قبلا در آن که را روشی های به شبکه ایممنظور کردهفرمولبندی را در یبعد هر در شبکهدر این روش .]4[دهیممی دوبعدی تعمیم و جهت مقدارشود که ر...  
PDF (برای دانلود کلیک کنید)-متلب سایت | آموزش متلب | مقالات و فیلم های … http://files.matlabsite.com/docs/papers/ij/pa94002828.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ -  [6و 5گيرد ] قرار مطالعه مورد شبكه حاكم بر آن در طور معكوس حل شود، براي اين منظور بايد مسئله به هاي كلي يك شبكه دو لايه داراي يعني با استفاده از پاسخ گيري سيستم...  
PDF فرمولبندی نقش ماره حاصل از شبکههای دو بعدی وقتی پارامترهای یکی از... http://opsi.ir/article-1-709-en.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  تغییرات پارامترهای توری یک قبلا در آن که را روشی های به شبکه ایممنظور کردهفرمولبندی را در یبعد هر در شبکهدر این روش .]4[دهیممی دوبعدی تعمیم و جهت مقدارشود که ر...  
PDF اصل مقاله 1.07 MB http://www.ijgeophysics.ir/.../article_92594_68c4c19890b8cc523c... ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ -  است يرو اي ینهنقطه تک یچه. هستند یاییشبکه متداول طول و عرض جغراف یهمتعامد بر پا هاییشبکه ،مختصر است که هر دو یپوشان هم هاي به استفاده از روش آن اي هر دو مؤلفه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.