نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱,۰۱۶,۹۴۷ نتیجه (۰.۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شبکه های اجتماعی مجازی و بحران هویت http://farzanegan3.ir/.../شبکه های اجتماعی مجازی و بحران هویت.p... ۱۳۹۶/۷/۱۰ -  گذاشتن ارزش اند و با هم در به اشتراکهم متصل دار اجتماعی بهمعنی ها و روابط چهره به چهره متمرکز است اما خدمات شبکه اجتماعی امروزه بیشتر چون دوستی اجتماعی بر انواع...  
PDF اصل مقاله (672 K)-sinaweb http://jte.sinaweb.net/.../article_5657_8fbb317feb56080c4023f92... ۱۳۹۵/۶/۲۳ -  مطابق شکل 2 در صورت طراحی مناسب، هر پست یکسوساز بایستی دارای دو منبع توانی مستقل از دو پست طراحی و شبیه سازی شبکه تغذیه تركشن راه آهن شهری همراه با روش عددی .... مهندسی...  
PDF ارائۀ چارچوب برای تبیین شبکۀ ارزش خدمات در فضای مجازی: رویکرد تحلیل... http://sspp.iranjournals.ir/.../article_31782_66a3fc52500d095df... ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  در حوزۀ فضای مجازی و حمایت سیاست گذاران از کسب وکارهای خدمت محور فراهم کند. کلیدواژه ها: شبکۀ ارزش، فضای مجازی، خدمات مجازی، تحلیل چارچوب، مرور نظام مند. 1. تاریخ...  
PDF دانلود پیش نمایش دانلود پیش نمایش فایل به صورت یک صفحه درمیان-پایان... http://www.tanbal-khan.com/download.htm?id=2506 ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  متـصل شـد تـا ایـن دو مشخـصه را صـریحا تـشریح شـده یک شبکه دو بعدي با دو نوع مولفه مختلـف جادر این .دهد این مولفه ها عبارتند از حفره ها که نمایانگر فضاهاي خالی بزرگتـر...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jm.um.ac.ir/index.php/jsw/article/download/11216/195 ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -  كار گرفته شد هب ها آن ي اصـلي هـا كانالدرصد پوشش بتني 001ي دارايها شبكهو هاي انتقال آب كانالش ي بدون پوشها شبكهخوشه بودن ها نشان داد كه هم خوشهبررسي دار نمـودن...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/article/download/.../195 ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ -  كار گرفته شد هب ها آن ي اصـلي هـا كانالدرصد پوشش بتني 001ي دارايها شبكهو هاي انتقال آب كانالش ي بدون پوشها شبكهخوشه بودن ها نشان داد كه هم خوشهبررسي دار نمـودن...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://tpccp.um.ac.ir/index.php/jsw/article/download/.../195 ۱۳۹۳/۱۲/۳ -  كار گرفته شد هب ها آن ي اصـلي هـا كانالدرصد پوشش بتني 001ي دارايها شبكهو هاي انتقال آب كانالش ي بدون پوشها شبكهخوشه بودن ها نشان داد كه هم خوشهبررسي دار نمـودن...  
PDF اصل مقاله (5096 K)-دانشگاه تبریز http://tjee.tabrizu.ac.ir/.../article_5139_ea04ca98aff6d947583c... ۱۳۹۵/۶/۳۱ -  شده است. همچن يپارامترها لازم جهت ییکارا یکار به تنهائیت بیانتخاب سلول در وضع يپارامترها در مرز شبکه دو اپراتور یین جابجایکنواخت حیوسته و یپوشش پ ينگ را نداشته و...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1224-222658.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  شده است. همچن يپارامترها لازم جهت ییکارا یکار به تنهائیت بیانتخاب سلول در وضع يپارامترها در مرز شبکه دو اپراتور یین جابجایکنواخت حیوسته و یپوشش پ ينگ را نداشته و...  
PDF توموگرافی دو بعدی با استفاده از امواج gP در شمال غرب ایران http://www.nigsconference.ir/data/cnf1477383530/.../82-4019.pdf ۱۳۹۶/۳/۱۷ -  از روش کمترین مربعات انجام گرفت و مدل سرعتی دو بعدي منطقه تصویرسازي شد دست آمده از نتایج مهم مدل به. کیلومتر بر ثانیه دارد 7.5تا 5ها سرعتی بین پوسته منطقه مورد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.