نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱,۰۱۶,۹۴۷ نتیجه (۰.۴۵۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 6 شبکه های تلویزیونی. 51... https://www.ict.gov.ir/.../1306_634768262347968750.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  انتقال مانده دل بر آرزوي تحقق: ايسنا • «44 ص» شود مي برابر دو سال پايان تا ملي شبكه با مرتبط مراكز تعداد: ايسنا • «54 ص» داد افزايش را ارتباطي هاي مسير زيرساخت ارتباطات...  
PDF اصل مقاله 1.52 MB-دانشگاه علامه طباطبایی http://jims.atu.ac.ir/.../article_10362_145cdf422536dad1f0adb73... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  .. یابی دو هدفه برای طراحی شبکه یک مدل مکان ین دولتی، افزایش توجه بیتتر به مسائل زیست محیطی و قوان های اخیر همزمان با در سال اجتماعی و کاهش منابع طبیعی،...  
PDF مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیشبینی پاسخهای دو حالتی... http://journal.nkums.ac.ir/article-1-246-en.pdf ۱۳۹۷/۶/۲۱ -  .[3-2] مطابق با يك الگوي ورودي جديد، استفاده شود و به ياد ( آموزش)در عملكرد شبكه، دو گام يادگيري ها وجود دارد و مبتني بر اين واقعيت داده( آزمايش)آوردن تا 06به طور...  
PDF مسیریابی در شبکه های موردی با استفاده از زیرساخت شبکه سلولی-دانشگاه... http://ceit.aut.ac.ir/~dehghan/Paper/.../IKT2007-B4_3.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  هستند ای موجود جهت استفاده در حالت شبکهبیشتر از فنĤوری توانند از هر دو های این تلفن همراه مینمونه. موردی دارند که دسترسی طوری حالت سلولی و موردی استفاده نمایند،...  
PDF هش ه ژپو جل م «ن شار یم ا» ارائه یک رهیافت جدید جهت کشف نقاط پایدار... http://ish.ihu.ac.ir/.../article_203640_95eeb41326c249bcd1ed541... ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ -  این شبکه هرگونه جابجایی معناداری را کشف و هشدار دهند. های کنترل گفتههای ژئودتیک درمفهوم عام شبکهبه شبکه ایجاد ها بر روی سازهها به دو علت این نوع شبکه. شودمی...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../560217ab44e005d341223ad782a229c5.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۹ -  و تخمین زده می شود نرخ رشد اقتصـادی در ایـران در دوره بینی در زمینه پیش فوق رقیب، کارایی دو مدل نتایج نشان مـی دهـد کـه مـدل شـبکه عصـبی بـرای . مقایسه می شوند...  
PDF اصل مقاله (3608 K)-دانشگاه صنعتی امیرکبیر https://mej.aut.ac.ir/.../article_625_404aa0ebaea728c76378345bc... ۱۳۹۶/۸/۲ -  است استفاده کرده اند. برای شبیه سازی جریان دوفازی با استفاده از روش شبکه بولتزمن به طور عمده چهار مدل مورد استفاده قرار می گیرد. مدل کرومودینامیک توسط گونستنسن و همکاران...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه ع.پ اصفهان http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/download/.../3574 ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  اعلام انجام كار پژوهشي به صورت مستقل در حالي كه ساير افراد نیز در دانشگاه و سازمان مربوطه استفاده از ايده يا عبارات ديگران حتي به شكل شفاهي بدون ذكر منابع. در اين خصوص...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../1ed7212abd16ac4d6e25d1df7c89b0b0.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ -  شود یپنج مجموعه داده مرجع آموزش داده م انتشار خطا و پسی دو روش آموزش بای شبکه عصبشیدر آموزش و آزما در اکثر موارد دهند ی نشان میی نهاجینتا. شود ی مسهی گروه ذرات...  
PDF دریافت فایل-دانشکده صدا و سیما http://www.iribu.ac.ir/files/.../215474577ایمان مرادکهوری.pdf ۱۳۹۶/۵/۷ -  شودیتا کارورزان، احساس م پردازانیرسانه، از تئور ۀو فکر فعالان عرص ان سازمهای استانی برای شبکه یارسانه یهااستیس نیضرورت، با هدف تدو نیبا درک ا محقق ،یمخاطبان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.