نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱,۰۱۶,۹۴۷ نتیجه (۰.۱۶۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل-دانشکده صدا و سیما http://www.iribu.ac.ir/files/.../215474577ایمان مرادکهوری.pdf ۱۳۹۶/۵/۷ -  شودیتا کارورزان، احساس م پردازانیرسانه، از تئور ۀو فکر فعالان عرص ان سازمهای استانی برای شبکه یارسانه یهااستیس نیضرورت، با هدف تدو نیبا درک ا محقق ،یمخاطبان...  
PDF شناسایی مشخصات اهداف استوانه ای پنهان در تصاویر با استفاده از دو روش... https://jeg.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=1957&slc_lang=en&... ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  هاي عصبی مصنوعی و هاي شبکه عنوان الگو در الگوریتم روش اختلاف محدود دوبعدي، به هاي شده براساس استخراج ویژگی ساختار شبکه عصبی استفاده. تطبیق الگو استفاده شده است تعیین...  
PDF متن کامل [PDF 1015 kb]-دانشگاه خوارزمی تهران https://jeg.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=1957&slc_lang=fa&... ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  هاي عصبی مصنوعی و هاي شبکه عنوان الگو در الگوریتم روش اختلاف محدود دوبعدي، به هاي شده براساس استخراج ویژگی ساختار شبکه عصبی استفاده. تطبیق الگو استفاده شده است تعیین...  
PDF اصل مقاله (1195 K)-پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران http://jips.ippi.ac.ir/.../pdf_1035_10bf57f516d8fd156566edd0094... ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ -  اسید شبکه ای شده با دو نوع شبکه ساز به طور هم زمان (شبکه ساز دوگانه) به روش پلیمرشدن رسوبی در حلال های آلی تهیه شد. بدین منظور، از شبکه ساز بلندزنجیر پلی اتیلن گلیکول...  
PDF اصل مقاله (4943 K)-دانشگاه علوم کشاورزی گرگان http://jopp.gau.ac.ir/.../pdf_1999_3da7c12b84e9954cb11981c9ede5... ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ -  براي تهیه نقشهآستانه وبراي تعیین حدهاي هرز علف مربعـی بـه گذاري شده رعه روي شبکه علامتدر پایان فصل رشد گندم براي هر دو مزهرز هاي علف در کادرهایی بـه نقطه در مزرعه دوم531...  
PDF دانلود-بررسی شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن ها بر ابعاد مختلف زندگی http://pmbo.ir/uploads/Media/78.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۹ -  اند به خوبی در زندگی مردم جا باز کنند ی، از طریق شبکه های اجتماعی با هم ارتباط اجتماعی مجازی کنار هم آمده اند و از فاصله های بسیار دور در دنیای واقع .برقرار می...  
PDF فایل PDF مقاله-نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران http://www.jiaeee.org/.../_pdf_1331974353_2012_03_17_Paper6.pdf ۱۳۹۳/۳/۲۹ -  خطا به يك مساله بهينه سازي بزرگ با تعداد بسيار زيادي قيد تبديل مي گرددوقوع مكان تغيير شبكه و بكه و مكان وقوع خطا ارايه گرديده هاي اضافه جريان با در نظر گرفتن عدم...  
PDF ارائه الگوی جاری عوامل کلیدی موفقیت آموزش از طریق شبکه های اجتماعی:... http://rahbordfarhangi.csr.ir/WebUsers/.../139805275003722-F.pd... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  ناهمگن و مخالف را تشکی دهنت. در انگیزه یلهوس بهشته ط ایجادرواب به تمای که وا ایناونایکارب از بومط ای جامله را، مجازی اجاماعی یها شبکهدیگو، دارنرت، را طروخ دو علاقره...  
  PDF دانلود کتاب شبکه های بی سیم-سایت شهرداری تهران http://region10.tehran.ir/.../wimax-info-[www.prozhe.com].pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  این شبکه در حدي باشد که آن ها را محدود به موقعیت و وسعت جغرافیایی خاصی نکند همانطور که در بخش قبلی اشاره شد، شبکه هاي مادون قرمز اولین دسته از شبکه هاي بی سیم بودند...  
PDF متن کامل [PDF 457 kb]-وب سایت دانشگاه صنعتی اصفهان http://iutjournals.iut.ac.ir/jame/article-1-302-fa.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲ -  تكميل شبكه، ساده ترين ساختار ةدر محاسب ساختار اين شبكه ها به . بـه شـبكه هاي سري ـ موازي تعلق دارد براي )گـونه اي اسـت كـه فقـط با استفاده از دو عمليات ضرب مي توان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.