نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۵۳۱,۶۰۰ نتیجه (۰.۰۹۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://tpccp.um.ac.ir/index.php/jsw/article/download/.../195 ۱۳۹۳/۱۲/۳ -  كشور جهـان مـورد مقايسـه قـرار گرفـت 9شبكه آبياري از 41، تجن و وشمگير از ايران با رود سفيدي آبياري دز، ها شبكهعملكرد ارتبـاط مـابين كـاوي دادهها و در تحليل شاخص...  
PDF اصل مقاله (259 K)-دانشکده صدا و سیما http://jrtv.iribu.ac.ir/.../article_47751_b3f40e0cc1bb0c470eb6c... ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -  با هاي کیفی )نشانهاستفاده از روش ، با«جمهوري اسلامی ایران کدام است؟ شبکه سراسري )یک، دو، سه، چهار 5هر خبري را از کارشناسان(، عناصر گرافیکی یک بخش و خبر( مورد بررسی قرار...  
PDF اصل مقاله (2178 K) هیدروژل ابرجاذب پلی‌آکریل آمید... http://jips.ippi.ac.ir/.../article_1514_5404668ed640b0496a80833... ۱۳۹۷/۲/۸ -  برابر شرايط محيطي انجام شد. روش ها در پژوهش حاضر نخست برپايه طراحي و ساخت شبكه سه بعدي هيدروژل ابرجاذب با استفاده از پليمر آکريل آميد سولفون دار آبكافت شده و آلومينيم...  
PDF مهم ترین روش های جذب مخاطب در سه شبکه تلویزیونی ماهواره ای سرگرمی محور http://journals.atu.ac.ir/.../article_7167_2aa8f85f2fd2eb564b46... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  است شده ارائه، اند کردهخود اتخاذ ها، تعامل مجریان بـا مخاطبـان، موضـوع و ها، آنونس یقی، وله موسکنداکتور، اي تلویزیـونی مـاهواره هشبکهاي سه ، برنامه ...(هاي...  
PDF اصل مقاله (296 K)-دانشگاه گرگان http://jwsc.gau.ac.ir/.../pdf_469_5ad650abb0ce918f90c67c4b72f9b... ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ -  از شبکه. عصبی مصنوعی بوده است ها در شناخت الگو و تابع حاکم بر زیرا این شبکه. سه لایه استفاده شده است یهاي عصبی المان شبکه شبکه اي از بنابراین در زیر خلاصه. (6991جیراك...  
PDF نقدی بر فرایند برنامهریزی جامع شهر رشت با رویکردی تطبیقی طرحهای جامع... http://upk.guilan.ac.ir/.../article_2920_abd9301d34a143f2ac7795... ۱۳۹۷/۵/۲۷ -  تطبیقی رویکردی با رشت شهر جامع ریزیبرنامه فرایند بر نقدی )شهر گانهسه عجام هایطرح( ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریزهدانشکده برنام ،جغرافیا و برنامه...  
PDF اصل مقاله (1.85 MB)-دانشگاه صنعتی شاهرود http://tuse.shahroodut.ac.ir/.../article_1500_de897273056fbe0d1... ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  این مسئله بعدی شبکه شکستگی مجزا های سهنتایج مدل تئوری نشان داده است که مطالعات .ی داردوصخص بهاهمیت سازی مدلهای آماری روش های ویژگی ترین مهمباشند. یکی از تر می...  
PDF ارایه روشی برایتشخیص گرههای ترافیکیدر جهت افزایش عملکرد بهینه شبکه... http://road.bhrc.ac.ir/.../article_50949_824e70d84646859ed03556... ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  از اهمیت خاصی ثانویه بینی و کشف پیش برای از سه نوع شبکه عصبی مصنوعی مطالعه استفادهدر این روش تحقیق . باشدمیهای مدل شبکه عصبی قابلیت شبکه عصبی نروفازی و شبکه عصبی...  
PDF اصل مقاله (874 K)-دانشگاه امام صادق http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/.../pdf_1439_6a8151b79589f0... ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -  شبكه 21 سه، شبكه 11 دو، شبكه 28:11 يک، شبكه 81 خبري بخش شامل سيما صورت به آن گيري نمونه شيوه و يكسال مدت به ،پنج شبكه 21 و چهار اي رسانه كاركرد بيشترين كه دهد...  
PDF اصل مقاله (874 K)-دانشگاه امام صادق http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/.../?_action=showPDF&ar... ۱۳۹۶/۹/۲۸ -  شبكه 21 سه، شبكه 11 دو، شبكه 28:11 يک، شبكه 81 خبري بخش شامل سيما صورت به آن گيري نمونه شيوه و يكسال مدت به ،پنج شبكه 21 و چهار اي رسانه كاركرد بيشترين كه دهد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.