نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۵۳۱,۶۰۰ نتیجه (۰.۱۰۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF روش پیش تعلیم ﻻیه به ﻻیه دوسویه برای تعلیم شبکه های عصبی عمیق-صنعتی... http://isee.ui.ac.ir/.../article_15420_1339bf81326fc7f4473bf62a... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  گیرد ها، تعلیم یکپارچه صورت می د و براي تنظیم دقیق وزننشو قرار داده می تعلیم شبکه تحت پیش اصلیساختار هاي احساسی و ارقام دستنوشتار مورد استفاده قرار گرفت حالت سه...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://www.iribresearch.ir/sanjesh/pdfs/69.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  5 نفر از داوران صاحبنظر و كارشناس در زمينه موضوع به سهكم ارزيابي، دست پـذيرش نهـايي بـر اسـاس نظـر .مقاله، بدون نام نويسنده، ارسال خواهند شـد .داوران و...  
PDF رسانه 117-معاونت مطبوعاتی https://rasaneh.farhang.gov.ir/.../961300_orig.pdf ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  از مهم ترین بنگاه های مالی و اقتصادی، سهم عمده ای از این تبلیغات را به خود اختصاص داده اند و برای رسیدن به یکی از مهم ترین اهداف خود که همانا جلب مشتری و هدایت آنها...  
PDF بررسی عملکرد شبکههای عصبی در برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع مطالعه... http://jweb.iauahvaz.ac.ir/article-1-435-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۹ -  با بررسی یموردبررس توان میزان تبخیر و تعرق گیاه مرجع را با استفاده از سه نوع شبکه با دقت قابل ورودی، می عنوان بهروزانه های آماری مشخص شد که چنین با مقایسه نتایج...  
PDF مقایسه کارایی سه نوع شبکه عصبی مصنوعی در شناسایی بذر بیست گونه علف هرز http://weed-ecology.sinaweb.net/.../article_528105_487e20bb905b... ۱۳۹۶/۱۱/۷ -  شبکه چند لايه پرسپترون با میانگین شناسايی 17درصد، کارايی حدواسطی در بین سه شبکه داشت. نتايج نشان دادند که شبکه پیش خور تعمیم يافته در بین سه شبکه مذکور از کارايی...  
PDF متن کامل-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijhe.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=5975&sid=1&s... ۱۳۹۷/۴/۲۳ -  روش بررس�ی: در این بررس��ی، ابتدا مدل سه بعدي هیدرولوژیکي دشت همدان - بهار تهیه و سپس جریان در دشت با کد عددي WOLFDOM شبیه سازي گردید. پس از شبیه سازي جریان،...  
PDF (برای دانلود کلیک کنید)-متلب سایت | آموزش متلب | مقالات و فیلم های … http://files.matlabsite.com/docs/papers/sp/ann-paper-027.pdf ۱۳۹۴/۸/۲ -  ديگر انواع معرفی شده مورد استفاده است و از کاربرد های بسيار متنوعی برخوردار است. اين هندسه، دسته های گوناگونی از انواع شبكه ها با معماري و روشهای آموزش گوناگون را...  
PDF لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)-متلب سایت | آموزش متلب | مقالات و... http://files.matlabsite.com/docs/papers/.../7000713900904.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  برخوردار است. اين هندسه، دسته های گوناگونی از انواع شبكه ها با معماري و روشهای آموزش گوناگون را تكثير مي کند که از مهم ترين تواناييهای آن، کاربرد راه حلهای غيرخطی...  
PDF وضعیت پوشش تلویزیونی مسابقات رشت ههای ورزشی در شبک ههای سیما ازدیدگاه... http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj0yNjImX2Fj... ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ -  )3731( تحقیقی تحت عنوان تحلیل محتوای برنامه های ورزشی یک هفته شبکه های یک، دو و سه به انجام رساند. این تحقیق با هدف دستیابی به قالب ها و موضوعات برنامه های ورزشی سه...  
PDF نامه پژوهش فرهنگی-پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات https://www.ricac.ac.ir/files/downloads/faslname7.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  شگاهیاحمد پ يهـا تی ـو قابل ینترنت ـیتعـاملات ا بـه ن مقالـه یدر ا. پردازد یم یتبع در فرهنگ عموم يهـا ن و شـبکه ی ـآنلا يگـو و ک، گفـت یآن در سه سطح شامل پست الکترون...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.