نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۵۳۱,۶۰۰ نتیجه (۰.۲۴۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شبکه‌قدرت‌و‌ارتباطات‌سیاسی‌در‌سطوح‌محلی-سامانه نشریات ایران (سنا) http://sspp.iranjournals.ir/.../article_25007_2c1db96c19e8656a5... ۱۳۹۶/۸/۱۶ -  گیری درمورد شیوة تخصیص سایر منابع کمیاب6 و شبکة سیاسی چارچوبی است که در آن حداقل سه گره، سه ارتباط مستمر و دسته ای از موضوعات موردعلاقه وجود دارد. به لحاظ تئوریک، گره...  
PDF انتخاب الگوریتم بهینه شبکه عصبی مصنوعی برای تحلیل روسازی صلب را... http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline-5514.pdf ۱۳۹۴/۹/۱۲ -  برخوردار است. اين هندسه، دسته های گوناگونی از انواع شبكه ها با معماري و روشهای آموزش گوناگون را تكثير مي کند که از مهم ترين تواناييهای آن، کاربرد راه حلهای غيرخطی...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://tpccp.um.ac.ir/index.php/jsw/article/download/.../4712 ۱۳۹۳/۱۲/۳ -  گرفـت ،ه ها را بسيار مشـكل مـي سـازد تا حد زيادي جلوي شبيه سازي هاي زائد و غيرضروري كه گاهي اوقات بررسي آسيب ناپذيري شبك مقـادير مقايسـه از و شبكه از درجه هاي...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی https://ijpr.um.ac.ir/index.php/jsw/article/download/.../4712 ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  گرفـت ،ه ها را بسيار مشـكل مـي سـازد تا حد زيادي جلوي شبيه سازي هاي زائد و غيرضروري كه گاهي اوقات بررسي آسيب ناپذيري شبك مقـادير مقايسـه از و شبكه از درجه هاي...  
PDF طراحی الگوی مفهومی رشد شبکه همکاران؛ مطالعه موردی، سازمان هوافضا نحوه... http://smt.journals.isu.ac.ir/.../article_1951_9636121ac0cd6b2e... ۱۳۹۶/۶/۴ -  می استفاده شبکه کل عملکرد رساندن حداکثر به و رقابتی مزیت شبکه رشد مفهومی مدل بنیاد داده یپرداز نظریه راهبرد یریکارگ به با تحقیق این در اصلی بخش سه از مدل این...  
PDF بازنمایی »شبکه ملی اطلاعات« در رسانه های برون مرزی-دانشگاه علامه... http://nms.atu.ac.ir/.../article_7377_e8e71e44f0a5c0b7f96bd4598... ۱۳۹۶/۳/۱۷ -  اندازي شبکه ملی اطلاعات به دلیل موانع و تبعات اجتماعی آن راه تحلیل ، اي بازنمایی رسانه، شبکه ملی اطلاعات: کلیديهاي هواژ .محتواي کیفی مقدمه و طرح مسئله. 1 سه...  
PDF اصل مقاله 398.65 K-فرهنگسرای علوم http://ijee.ias.ac.ir/.../article_84337_cbbd058f20d6b320a9cd579... ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  مؤسسـه مهندسـان برق و الکترونیک4 نیز شـبکه هوشـمند را شـبکه ای یکپارچه تعریف کرده اسـت که سـاختار موجود شبکه قدرت را با زیرساخت های مخابراتی و فناوری اطلاعات...  
PDF دریافت فایل-دانشکده صدا و سیما http://www.iribu.ac.ir/files/.../215474577ایمان مرادکهوری.pdf ۱۳۹۶/۵/۷ -  را شناسایی کرده کرمان ۀشبک یبرا یشنهادیپ یارسانه شناخت و«، »استقلال شبکه«در سه محور ل،یاستقرا و تحل ندیفرا ۀپژوهش در ادام یهاافتهی همچنین در ضمن این پژوهش، محقق...  
PDF شماره هفتصد و هفتاد و شش-1397/05/20 http://eskimia.ir/HafteNameh/K-Vatan-776.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۰ -  بودن ــد. ب ــه آنه ــا گفت ــم ســران ســه ق ــوه ب ــه دســتور رهب ــر معظ ــم انق ــاب در تاش ان ــد ب ــرای رف ــع مش ــکات معیشــتی چاره اندیشــی کننــد. حــالا...  
PDF اصل مقاله 1.34 MB-دانشگاه امام حسین https://pd.ihu.ac.ir/.../article_204585_e5c90167d0de68d042064dd... ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  در 1 جای داد (« سطحی سه ريزشبکه) و يک مهاجم و واکنش بین يک مدافع (اپراتور يا برنامه 3)ADمهاجم (-صورت يک مدل مدافعه(گروه تروريست)، ب های دوسطحی نهايی مدافع در مدل...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.