نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۵۳۱,۶۰۰ نتیجه (۰.۲۲۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF چکیده ند سه ی ت ع صن اگشنه ا د-صنعتی سهند http://jnsee.sut.ac.ir/.../browse.php?a_id=179&sid=1&sl... ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  شبکهتخمین حالت سه بعدی انسان از تک نژاد حسین ابراهیم و فرانک شمسافر هدف از این مقاله، تخمین حالت سه بعدی انسان با استفاده از اطلاعات تک تصویر رنگی است که در آن...  
PDF اصل مقاله (239 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jik.srbiau.ac.ir/.../pdf_7607_f27256cf831d8e37efeaac9fea... ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ -  ساختاري و سري زمانی، بوضوح از قدرت بیشتري در زمینه پیش نظیر مدل است. بطور کلی می توان گفت استفاده از شبکه عصبی در پیش بینی متغیرهاي اقتصادي و از جمله نرخ لعات مقایسه...  
PDF اصل مقاله 725.71 K-دانشگاه امام حسین https://iej.ihu.ac.ir/.../article_200931_98ed8254180c0b0fc97d16... ۱۳۹۸/۱۰/۹ -  محور مشخص کرده است را در راستای طراحی الگوی شبکه ارتباطات تربیت .مبتنی بر نگاشت نهادی است نهایت .سازی، تربیت، جامعه اسلامی، تحلیل نخبگی ارتباطات، شبکه :هاواژه...  
PDF اصل مقاله 3.2 MB ساختار بنگاه‌داری و رفتار بازده سهام: شواهدی از... https://journals.ut.ac.ir/.../article_71563_6b352ec8aa0fc954914... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  بهادار تهران: داري و رفتار بازده سهامساختار بنگاه صـورت زيـادي بـه هاي شركت هاي اصلي سهامداري قرار دارند كه گذاري در رأس شبكه سهامداري، چند شركت سرمايه .آنها هستندمستقيم...  
PDF تجزیه ساختاری تولید جهت ارزیابی تحلیلی تلفات شبکه با در نظر گرفتن... http://tjee.tabrizu.ac.ir/.../article_7931_fa2d02726478b6dfe76c... ۱۳۹۸/۱/۲ -  با در نظر گرفتن تراکم شبکه یساختار تول دیبر تول مؤثر یساختار یهامولفه 7منظور برنامه بازار اجرا شده و در لم د هر واحد یتول شدهارائه یلیآمده است. در مدل تحل دستبه واحدها...  
PDF اصل مقاله (755 K)-وب سایت دانشگاه آزاد واحد بوشهر http://girs.iaubushehr.ac.ir/.../article_526585_fd96ec6e7cc1ee7... ۱۳۹۵/۹/۲۸ -  بـالاي نشان مي نيـازي و . نمايـد بيني يشپاستان را يسال خشكتوانست سيكل بنـدي حـداكثر در بررسي مقايسه دو روش طبقه (02)همكاران احتمال و شبكه عصبي مصنوعي به منظور تهيه...  
PDF اصل مقاله (690 K)-  دانشگاه تهران https://journal.ut.ac.ir/.../article_57193_f192eafcbd082da52358... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  ینمدهای را ی،اجتمماع شبکۀ ساختار الگوی سه که شده تلا یاستی،س های گزاره و ها سؤال اساس شود. ی ترس یاجتماع شبکۀ ساختن یندو را یاجتماع متعهمد، -خبگمان متخصم ن ،کادرسمازی...  
PDF اصل مقاله (551 K)-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://fsct.modares.ac.ir/.../article_16537_fafa40bd1dfab82fae4... ۱۳۹۶/۱/۳۱ -  كردن نيز به عنوان پارامتر ورودي استفاده شدرطوبت علاوه بر اين سه پارامتر از زمان خشك با توجـه بـه . تفاده شدبراي آموزش الگوها اس( RB)و تنظيم بيزي ( ML) ماركوارت...  
، صفحه 25-34 PDF پیش بینی مقاومت به کشش یک تیغه باریک خاک ورز عمودی با استفاده از شبکه... http://jam.tabrizu.ac.ir/.../article_1204_b6a7ec9e267d210665d0b... ۱۳۹۷/۹/۳ -  ها عملکرد بهتري دارد الگوریتممارکوات در مقایسه با سایر - داده شده با الگوریتم لونبرگ هاي بدست آمده از مدل شبکه عصبی داده. براي مدل توسعه داده شده در این تحقیق...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://scj.sbu.ac.ir/index.php/BusinessManagement/.../1521 ۱۳۹۶/۲/۱۳ -  این بود که شناسه تجاریدهنده تلفن همراه تخمین زدند. نتایج نشان سیم و کیفیت های بی)، لمسی بودن، توانایی برقراری ارتباط با شبکهSPG( مکانیابی جهانی وربین عکاسی موبایل بیشترین...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.