نتایج جستجو
صفحه ۱۲ | ۸۵,۶۷۷ نتیجه (۰.۱۶۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://www.iribresearch.ir/sanjesh/pdfs/69.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  هـاي تلويزيـوني كـشور بـا رويكـرد هاي ورزشي شبكه تحليل محتواي برنامه 531 ... ...................................... .ورزش بانوان عبدالله كرمي، دكتر حميد قاسمي،...  
PDF اولویتمولفههایاستفادهازاینترنتبرایتوسعهورزشدانشگاهی چکیده... http://sjsph.tums.ac.ir/article-1-5324-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱ -  داستفاده کننیتوسعه ورزش دانشگاهينترنت برایمناسب از بستر اییبا اتخاذ راهبردهایزان ورزش دانشگاهیر یزش و توسعه ورزش دانشگاهی، انگي، فرهنگ سازی، آموزش، شبکه...  
PDF اینجا- یریتمد دانشکده (A.Mپایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی... http://44195000.com/wp-content/uploads/2019/04/اینجا.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۲ -  باشدمی ،کارایی بر سازمان اجتماعی پذیري مسئولیت تاثیر بررسی تحقیق این هدف رو این از. رود-می روش. شد آوري جمعها پرسشنامه کارکنان سازمان ورزش پخش و تمام بین در...  
PDF اولویتمولفههایاستفادهازاینترنتبرایتوسعهورزشدانشگاهی چکیده... http://journals.tums.ac.ir/sjsph/article-1-5324-en.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۸ -  داستفاده کننیتوسعه ورزش دانشگاهينترنت برایمناسب از بستر اییبا اتخاذ راهبردهایزان ورزش دانشگاهیر یزش و توسعه ورزش دانشگاهی، انگي، فرهنگ سازی، آموزش، شبکه...  
PDF دانلود فایل : علوم قرآن و حدیث ـ 95_2.pdf-دانشگاه علوم و معارف قرآن... http://shahrood.quran.ac.ir/.../علوم قرآن و حدیث ـ 95_2.pdf ۱۳۹۸/۲/۲ -  بر ای اساس، رسالت ای رشته تأمی بخش قابل توجهی از فعاالان نظاام توساعه علمی، آموزشی و فرهنگی، مرورت توجّه به ای مهم را مضاعف می نیاز است. گویی به ای ترویجی است.  
PDF اصل مقاله (1233 K) تاثیر صداقت رفتاری و ادراک سیاست‌های سازمانی بر... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1394_117941054eb20a8f0f... ۱۳۹۸/۲/۲ -  در مثل وزارت ورزش و جوانان که دارای شبکه یوری سازمان به ویژه در سازماننقش اعتماد در بهبود کارایی، اثربخهی و بهره yllennoC .1 eehR dna vonahadeD .2 naT dna naT...  
PDF مجموعه مقالات چهارمین همایش مجموعه مقالات چهارمین همایش صنعت... http://www.shara.ir/.../shara-FILE635217720697161877.pdf ۱۳۹۷/۴/۷ -  آموزشی دارد هاي مشفقانه جناب آقاي شاءالله با مساعی و حمایت ها آموزش را به عنوان یک اصل بشناسیم و ان زمینه ایجاد شبکه آموزشی براي تبلیغات در موردرسانی اطلاع محمدزاده...  
PDF دریافت فایل-صدای شرق http://sedayeshargh.com/wp-content/uploads/2015/02/386.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱ -  شهرستان با اعتبارى بالغ بر 02 میلیارد تومان افزود: آبفا شهرى، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزى، راه و شهرسازى، شبکه بهداشت و درمان، اداره برق، اداره مخابرات، شهردارى، اداره...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://qums.behdasht.gov.ir/uploads/13910722.pdf ۱۳۹۴/۵/۲ -  بدرمانپاسخگو نبوده و تنھا تکیه بر مشاوره و روان شبکه ایران - جامع در سطح ھر دانشگاه علوم پزشکی کشور بیمارستانراه اندازی یک - ۶٧ مجلس نیوز -ھای مورد نیاز نیستند دارو...  
PDF [PDF-EN]-[PDF-EN] http://www.ijrn.ir/files/.../pourvali-A-10-27-31-cc9c9be.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ -  و از عوامل دخیل در افزایش شیوع پرفشاري خون از سوي دیگر افزایش شیوع . (4)شود در زنان مسن محسوب می چاقی، عدم فعالیت منظم ورزشی و مصرف نمک نیز از عوامل مهم تاثیرگذار...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.