نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۸۵,۰۴۴ نتیجه (۰.۱۵۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (825 K) نقش روابط اجتماعی بر شرکت افراد در فعالیت های ورزش... https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_2456_7fb881ba14aebedccf53... ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  ورزش شده و حتی شبکه های ارتباطی آنها به محیط تحصیلات عالیه و نیز افرادی که به دلایل مختلف از همسران خود جدا شده اند، کمتر از سایرین به ایجاد روابط ورزش توجه...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1093-457626.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  ورزش شده و حتی شبکه های ارتباطی آنها به محیط تحصیلات عالیه و نیز افرادی که به دلایل مختلف از همسران خود جدا شده اند، کمتر از سایرین به ایجاد روابط ورزش توجه...  
PDF رشته علوم قرآن و حدیث (برای ورودی های سال 95 به بعد)(اجرا در قم،... http://qhu.ac.ir/uploads/Olum&HadithLic95.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۸ -  بر ای اساس، رسالت ای رشته تأمی بخش قابل توجهی از فعاالان نظاام توساعه علمی، آموزشی و فرهنگی، مرورت توجّه به ای مهم را مضاعف می نیاز است. گویی به ای ترویجی است.  
PDF تاثیر برگزاری جشنوارهها و مسابقات ورزشی محلات شهرداری مشهد بر گرایش... http://sport.mashhad.ir/parameters/mashhad/modules/.../tasir.pd... ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ -  روابط 02 سلامت و یهمگان ورزش 12 یهمگان ورزش یمحل و یمنطقها ،یجهان شبكه توسعه 12 یهمگان ورزش اهداف 22 یحیتفر و یهمگان ورزش یطههایح 32 یهمگان ورزش دیفوا...  
PDF اسیر جاده ها نشوید https://www.zayanderoudonline.ir/pdf/2679.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ -  . امروز می خوایم کارهایی که توی این یه سال قرار بود انجام بدیم رو لیست کنیم.به چندتاش رسیدیم!؟؟ روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و ورزشی / شنبه 52...  
PDF اصل مقاله 897.43 K-6-پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش – جهاد... http://www.sportrc.ir/.../article_97206_c44e5ac5c2b55b5f4576281... ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  سیستم . شبکۀ منسجم سیستم ورزش قهرمانی01، TI و )8) (1102بروکینگ ( چارچوب ارزیابی ورزش درونداد خدمات مصرف سرمایه و درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم، منابع کارکنان...  
PDF تأثیر ورزش هوازی بر شبکه‌های عصبی توجه و حافظۀ کاری https://shefayekhatam.ir/article-1-1471-fa.pdf ۱۳۹۷/۳/۷ -  منظور بررسي اثر ورزش هوازي بر شبکه هاي عصبي توجه و حافظة کاري انجام شد. مواد‌و‌روش‌ها: در اين مطالعة نیمه تجربي، 02 زن غیر فعال با میانگین سني 30/2 ± 56/22 سال به روش...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://iribresearch.ir/sanjesh/pdfs/81.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۵ -  ورزش همگـانی از هـاي نهادینـه کـرد ترین روش هزینه و آسان، از مهم هاي کم و معرفی ورزش طریق شبکه ورزش سیماست. ورزش همگانی، رسانه ملی، شبکه ورزش سیما، سلامت ها: کلید...  
PDF اصل مقاله 920.95 K-دانشگاه تهران https://jrd.ut.ac.ir/.../article_74451_e92c1e80a3c43c1dbe826683... ۱۳۹۹/۱/۳ -  شناسایی و درک اثرات رویدادهای ورزشی در جوامع میزبان، برای موفقیت هر رویداد و همچنین توسعۀ کشتی با «جوامع میزبان بسیار مهم است. در این مقاله تلاش بر آن است که با...  
PDF اصل مقاله (557.91 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_10652_11635b6910d888126f0... ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  بوده است اي شبکه( ورزشی) بدنیشهر تهران با تأکید ویژه بر فعالیت دیدگاه نظري داینر براي رفاه ذهنیو مطالعه را دیدگاه نظري پاتنام براي سرمایه اجتماعی پسارویدادي و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.