نتایج جستجو
صفحه ۱۷ | ۱,۵۳۳ نتیجه (۰.۱۳۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/.../article-1-2343-fa.... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  در این تحقیق هدف ما آن است که وجود انزوای فضایی در انواع بافت حرکت برای مختلفی که تعاریفو محلات شهری از منظر حرکت عابر پیاده مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به...  
PDF 4931مهر و آبان 46 دوماهنام ــه داخل ــی موسس ــه خیری ــه توانبخش ــی... http://www.fbrc.ir/farsi/.../nashrie?download=36:64&start=1... ۱۳۹۷/۵/۱ -  + شوق حضور در ویرایش، اصلاح و خلاصه نمودن مقالات تا جایی که به اصل دیدگاه صاحب اثر خدشه وارد نشود مجاز است. + چاپ مقالات و عقاید صاحب آثار لزوما ًبه منزله...  
PDF تحلیل فضایی نشاط اجتماعی در سطح مناطق شهری مشهد-دانشگاه پیام نور http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../article_5263_d584d23790c0cdb2... ۱۳۹۷/۱۰/۱ -  دوش هك ميدروخرب يدارفا هب شهوژپ نيا رد هدنهد طاشن دارفا اب هبحاصم زا دعب ،دندوب هدنهد طاشن دارفا سكع هدش فيرعت هدنريگ طاشن دارفا نيا لصاح هك دنا ب رطاخ يگدوسآ و...  
PDF تحلیل فضایی نشاط اجتماعی در سطح مناطق شهری مشهد-دانشگاه پیام نور http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../article_5263_3595964a132c534e... ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ -  دوش هد طاشن دارفا اب هبحاصم زا دعب هك ميدروخرب يدارفا هب شهوژپ نيا رد هدن ،دندوب هدنهد طاشن دارفا سكع هدش فيرعت هدنريگ طاشن دارفا نيا لصاح هك دنا .تسا هدوب رطاخ...  
PDF تفکیک از مبدأ و مکانیزاسیون سیست مهای جمع آوری مواد قابل بازیافت با... http://www.pogc.ir/Portals/0/maghalat2/seri23/920503-2.pdf ۱۳۹۴/۱/۳ -  روز و استفاده از برچسب . 3 . آوری زمان جمع هـزار بـه صـورت رایگـان در 003رسانی خصوصاً هفته نامه شهرآرا که بـا تیـراژ استفاده از جراید محلی جهت اطلاع . 4 . گیرد اختیار...  
PDF ارزیابی تأثیر مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی بر تمایل به مشارکت اعضای شورای... https://rcmc.mashhad.ir/.../1515831992571c4infur1hsdfbq5cfgam27... ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  بدون شک از مهم عنوان به توانمندي سایر اعضاي شورا به اثربخشی شورا، اعتماد . در این پژوهش ارتباط بين اعتماد به شهرداري، اعتماد بهاست اجتماعی و تمایل به مشارکت اعضا...  
  PDF تفکیک از مبدأ و مکانیزاسیون سیست مهای جمع آوری مواد قابل بازیافت با... http://pasmand.tehran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=afG4w2c3... ۱۳۹۴/۱/۵ -  و استفاده از برچسب . 3 . آوری زمان جمع هزار به صورت رایگان در 003رسانی خصوصاً هفته نامه شهرآرا که با تیراژ استفاده از جراید محلی جهت اطلاع . 4 . گیرد اختیار مردم قرار...  
PDF نقش تعدیلکننده نشخوار فکری در رابطه بین کمالگرایی و ناتوانی ناشی از... http://research.iaun.ac.ir/pd/haghayegh/pdfs/PaperM_4481.pdf ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  ادار بهمعن مردان و گرایی مثبت با ناتوانی ناشی از سردرد در زنانفکري، در رابطه بین کمال گرایـی منفـی و بین کمال نشخوار فکري در رابطه کهتوان گفت میدر مجموع با توجه به...  
PDF دانلود-انجمن تونل ایران http://irta.ir/.../iranian_tunnelling_association_magazine_no.2... ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ -  روباره کم می باشد، محل هایی که ممکن است در معرض جریان آب قرار گیرد، محل هایی که در نزدیک سازه های حساس یا با اهمیت سطحی قرار دارند، محل تغییر مقطع تونل یا محل تقاطع...  
PDF بررسی مزایا و معایب احداث تونل مشترک تاسیسات شهری نمونه موردی: شهر... http://radineh.ir/.../مزایا_و_معایب_تونل_مشترک_تاسیسات_.pdf ۱۳۹۵/۷/۹ -  این در حالی است که به دنبال به روز همراهی با دانش روز، شهرداری مشهد مطالعات طرحی را در دست اقدام دارد که به موجب آن تونل برداری مشترک انرژی در این کلانشهر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.