نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱,۵۳۳ نتیجه (۰.۱۵۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (204 K)-دانشگاه اردبیل http://journals.uma.ac.ir/.../pdf_105_044fcc0c1f961e2d3dbc773ff... ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ -  جياتن شناد زا هورگ ود نيب هك داد ناشن ياهرواب رد نازومآ زيگنا و يدمآراكدوخه يدراد دوجو يرادانعم توافت تفرشيپ . شناد هك انعم نيدبهب يريگداي يناوتان اب نازومآ حوطس...  
PDF متن کامل [PDF 4872 kb] https://jmciri.ir/article-1-2744-fa.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۱ -   پنهان داشتن حاجت و نياز خود از مردم  پنهان داشتن اعمال خير و عبادات و صدقات  پنهان داشتن بيماری از مردم  پنهان داشتن مصيبت ها و گرفتاری ها حضرت علی...  
PDF ارزیابی تأثیر مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی بر تمایل به مشارکت اعضای شورای... https://rcmc.mashhad.ir/.../1515831992571c4infur1hsdfbq5cfgam27... ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  بدون شک از مهم عنوان به توانمندي سایر اعضاي شورا به اثربخشی شورا، اعتماد . در این پژوهش ارتباط بين اعتماد به شهرداري، اعتماد بهاست اجتماعی و تمایل به مشارکت اعضا...  
PDF 4931مهر و آبان 46 دوماهنام ــه داخل ــی موسس ــه خیری ــه توانبخش ــی... http://www.fbrc.ir/farsi/.../nashrie?download=36:64&start=1... ۱۳۹۷/۵/۱ -  + شوق حضور در ویرایش، اصلاح و خلاصه نمودن مقالات تا جایی که به اصل دیدگاه صاحب اثر خدشه وارد نشود مجاز است. + چاپ مقالات و عقاید صاحب آثار لزوما ًبه منزله...  
PDF تحلیل فضایی نشاط اجتماعی در سطح مناطق شهری مشهد-دانشگاه پیام نور http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../article_5263_3595964a132c534e... ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ -  دوش هد طاشن دارفا اب هبحاصم زا دعب هك ميدروخرب يدارفا هب شهوژپ نيا رد هدن ،دندوب هدنهد طاشن دارفا سكع هدش فيرعت هدنريگ طاشن دارفا نيا لصاح هك دنا .تسا هدوب رطاخ...  
PDF متن کامل [PDF 4872 kb] http://jmciri.ir/article-1-2744-fa.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۱ -   پنهان داشتن حاجت و نياز خود از مردم  پنهان داشتن اعمال خير و عبادات و صدقات  پنهان داشتن بيماری از مردم  پنهان داشتن مصيبت ها و گرفتاری ها حضرت علی...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/.../article-1-2343-fa.... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  در این تحقیق هدف ما آن است که وجود انزوای فضایی در انواع بافت حرکت برای مختلفی که تعاریفو محلات شهری از منظر حرکت عابر پیاده مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به...  
  PDF تفکیک از مبدأ و مکانیزاسیون سیست مهای جمع آوری مواد قابل بازیافت با... http://pasmand.tehran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=afG4w2c3... ۱۳۹۴/۱/۵ -  و استفاده از برچسب . 3 . آوری زمان جمع هزار به صورت رایگان در 003رسانی خصوصاً هفته نامه شهرآرا که با تیراژ استفاده از جراید محلی جهت اطلاع . 4 . گیرد اختیار مردم قرار...  
PDF نشریه فناوری حمل و نقل شماره 23-وزارت راه و شهر سازی https://www.mrud.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=q9G1-sO4xBQ=&... ۱۳۹۷/۶/۳ -  بر این اساس تا کنون در زمینه هر کدا از این دو م هو ، مهری، احدی اط برین ایرن دو از تحقیقات بمیاری اناا شده است ولی ارتبر عمله موضوعاتی است...  
PDF 16-مقاله آبفا3 پروژه پیاده سازی سیستم هوشمند کنترل انرژی با رویکرد... http://www.nww.ir/dorsapax/Data/Sub_8/.../article_97_abfa3.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۹ -  در ساختمان جهت یم ها حضور افراد درساختمان ها بوستر پمپ ایو رکولاتوریس یها چرخش آب از پمپ ها در حالت رزرو از آن یکیطور معمول که به شود یاستفاده م مشغول به کار...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.