نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱,۵۰۴ نتیجه (۰.۱۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نشریه فناوری حمل و نقل شماره 23-وزارت راه و شهر سازی https://www.mrud.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=q9G1-sO4xBQ=&... ۱۳۹۷/۶/۳ -  بر این اساس تا کنون در زمینه هر کدا از این دو م هو ، مهری، احدی اط برین ایرن دو از تحقیقات بمیاری اناا شده است ولی ارتبر عمله موضوعاتی است...  
PDF تحلیل فضایی نشاط اجتماعی در سطح مناطق شهری مشهد-دانشگاه پیام نور http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../article_5263_3595964a132c534e... ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ -  دوش هد طاشن دارفا اب هبحاصم زا دعب هك ميدروخرب يدارفا هب شهوژپ نيا رد هدن ،دندوب هدنهد طاشن دارفا سكع هدش فيرعت هدنريگ طاشن دارفا نيا لصاح هك دنا .تسا هدوب رطاخ...  
PDF متن کامل [PDF 4872 kb] http://jmciri.ir/article-1-2744-fa.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۱ -   پنهان داشتن حاجت و نياز خود از مردم  پنهان داشتن اعمال خير و عبادات و صدقات  پنهان داشتن بيماری از مردم  پنهان داشتن مصيبت ها و گرفتاری ها حضرت علی...  
SID.ir | همايش سراسري بهداشت و ايمني كار - 4-6 ارديبهشت 1392 - دوره -... http://www.sid.ir/Fa/Seminar/SeminarListPaper.aspx?ID=1430 ۱۳۹۶/۱۰/۵ -  همايش سراسري بهداشت و ايمني كار زمان: 4-6 ارديبهشت 1392 دوره: 8 نویسنده: حاج آقازاده محمد*,كاكويي حسين,ستوده قره ‌باغ رحمت,گل بابايي فريده,افشار شهرآرا كليد واژه: راکتور...  
PDF پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس شیوه های فرزندپروری ادراک شده و سبک... http://psyedu.toniau.ac.ir/.../article_590865_80157468bf13c5b5c... ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  در خانواده های با سبک فرزندپروری استبدادی رشد می کنند (آقاجانی و فرزاد و شهرآرای، ).1311 نابراین با توجه به مطالب مذکور هدف پژوهش حاضر ب رضایت زناشویی بر اساس...  
PDF مقاله رابطه ایران وعربستان از دید گاه تئوری بازی ها-معرفی دانشکده... http://sir.ac.ir/uploads/iran_and_saudi_arabi_relation.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۴ -  رودهر روز بیشتر در آن فرو می برای عربستان در پی داشته تا حدودی بیشتر از قبل عربستان را دچار ضعف که عربستان برای علت شده است داوضاع نابسامان داخلی مزی .است کرده...  
PDF نقش تعدیلکننده نشخوار فکری در رابطه بین کمالگرایی و ناتوانی ناشی از... http://research.iaun.ac.ir/pd/haghayegh/pdfs/PaperM_4481.pdf ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  ادار بهمعن مردان و گرایی مثبت با ناتوانی ناشی از سردرد در زنانفکري، در رابطه بین کمال گرایـی منفـی و بین کمال نشخوار فکري در رابطه کهتوان گفت میدر مجموع با توجه به...  
PDF 16-مقاله آبفا3 پروژه پیاده سازی سیستم هوشمند کنترل انرژی با رویکرد... http://www.nww.ir/dorsapax/Data/Sub_8/.../article_97_abfa3.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۹ -  در ساختمان جهت یم ها حضور افراد درساختمان ها بوستر پمپ ایو رکولاتوریس یها چرخش آب از پمپ ها در حالت رزرو از آن یکیطور معمول که به شود یاستفاده م مشغول به کار...  
PDF دانلود-انجمن تونل ایران http://irta.ir/.../iranian_tunnelling_association_magazine_no.2... ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ -  روباره کم می باشد، محل هایی که ممکن است در معرض جریان آب قرار گیرد، محل هایی که در نزدیک سازه های حساس یا با اهمیت سطحی قرار دارند، محل تغییر مقطع تونل یا محل تقاطع...  
PDF اصل مقاله (931 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر http://ebtp.malayeriau.ac.ir/.../article_540844_88e430933ca28f8... ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  دارندي گردشگر بوم رشد از حمایت براي مشخصی هاي ساخت زیر شهري این و دارد را نواحی سایر به ورود امتیازات مانند آن، و زیاد جمعیت ملی، هاي جاذبه با شهر به همین .شود...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.