نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۸۳,۵۰۳ نتیجه (۱.۸۱۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تولید بیولوژیکی و بررسی خواص ضد باکتریایی نانوذرات طلا-دانشگاه آزاد... http://jmw.jia.ac.ir/.../article_633498_ec2566946d4ca65dd6aaa30... ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  به منظور و سپس تعیین توالی استفاده شد. در نهایت خواص ضد باکتریایی نانوذرات RCPسویه های تولید کننده نانوذرات طلا از روش باکتری بیماری زا با روش چاهک گذاری مورد...  
PDF بررسی پوشش تورمی طلا، سهام و نرخ ارز در افق های زمانی مختلف در اقتصاد... http://journals.atu.ac.ir/.../article_9836_7c4ee62a8569e7784b01... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  نتا یشبا افزا که ي. به طورکنند یم يباز یرانرا در اقتصاد ا ی)ارز، طلا و سهام( نقش پوشش تورم در مقابل ها ییدارا ینا یريو نوع اثرپذ یزانم یاست ول یافته یشافزا یزن...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://jfmp.sbu.ac.ir/article/download/20117/6512 ۱۳۹۶/۹/۲۵ -  سهم عمده مقدار واریانس خطای و دلار و استناشی از نوسانات خود شاخص کل ها در شاخص کل در بلندمدت،بینی یا اثر شوکپیش بیشترین اثر نوسان سکه طلا با ،سهم در نوسانات دلار...  
PDF اصل مقاله (613 K) بررسی نظری پاسخ حسگر زیستی نانوذرات طلا و نقره بر... http://jacr.iau-tnb.ac.ir/.../article_518380_98fd1f0ef1c40626ef... ۱۳۹۷/۹/۱۷ -  از نانوذرات طلا برای تشخیص سلول های سرطانی از سلول های سالم استفاده می شود كه هدف از قرار دادن این نانوذره افزایش جذب سلول های بیمار نسبت به سلول های سالم...  
PDF اصل مقاله (2823 K)-دانشگاه شهید چمران اهواز http://aag.scu.ac.ir/.../article_10890_85f775fe951581a1876439d4... ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  ضریب هورست عیار طلا با استفاده از مدل برنامه نویسی شده در محیط زایی در کانسار زرشوران میعمقی همراه با فرکتال دوگانه نشان دهنده چندین مرحله کانه ها، بالاتر باشد،...  
PDF بررسی خواص حسگر زیستی نانوذرات ترکیبینقره– طلا در مجاورت-وب سایت... https://ijpr.iut.ac.ir/files/site1/.../article_a_10_1423_1.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۵ -  ای به جنس استیل استفاده شدطلا در بستر کربنی، از محفظه -نقره کامپوزیترات نقره، طلا و ذبرای ساخت نانو به گاز استیلن استفاده ازسپس فشار محفظه با . گردیدبار تخلیه میلی...  
PDF اثر نانوذره طلا بر روی خواص هیدروکسی اوره لیپوزومه شده: یک بررسی برون... http://ncmbjpiau.ir/article-1-697-fa.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  شماره بیستم . جواد شهابی و همکاران 73 اثر نانوذره طلا بر روی خواص هیدروکسی اوره لیپوزومه شده: یک بررسی برون تنی جواد شهابی1، حسن ابراهیمی شاهم آبادی*2، سید...  
PDF اصل مقاله 746.58 K-پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی http://eghtesad.iict.ac.ir/.../article_37767_cf2baf9e690107e4bb... ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ -  ام بهار طرح جديد به عنوان نماينده قيمت نماد طلا استفاده شده است. با ها از قيمت سكه تم در پردازش داده ؛تواند در بلندمدت بر تورم غلبه نمايد مشخص شده است كه قيمت...  
PDF متن کامل (PDF) http://www.ncmbjpiau.ir/.../browse.php?a_id=697&slc_lang=fa... ۱۳۹۵/۳/۲۴ -  شماره بیستم . جواد شهابی و همکاران 73 اثر نانوذره طلا بر روی خواص هیدروکسی اوره لیپوزومه شده: یک بررسی برون تنی جواد شهابی1، حسن ابراهیمی شاهم آبادی*2، سید...  
PDF متن کامل-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jmums.mazums.ac.ir/.../browse.php?a_id=12963&sid=1&a... ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  درسنتز نانوذرات همگن و هم اندازه در بخش هدف:و سابقه باشــد. بــراي ســاخت نــانوذرات استفاده از نانوذرات طلا به لحاظ وسعت کاربرد در علوم زیستی حائز اهمیــت ویــژه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.