نتایج جستجو
صفحه ۱۴ | ۶۴۶ نتیجه (۰.۱۴۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی و مطالعه فضای دانشجویی کشور در سپهر انقلاب اسلامی و ارائه سیاست... https://sccr.ir/Files/17665.pdf ۱۳۹۸/۷/۲۹ -  است هاي اسلامی و انقلابی باشد، به حوزه خوشبین باشد و با آن متعهد مورد نیاز نظام را تربیت کند، به شدت متمایل به ارزش حقیقات کاربردي را به شدت پیگیري کند، براي کشور...  
PDF اينجا-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/FileServer/JF/100020139624201 ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ -  این مزیت نسبی بر ای ترانزیت کالا به درستی بهره نبرده است. امارات متحده عربی که از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به هیچ وجه قابل مقایسه با کشور پهناور ایران نیست، امروز...  
PDF شماره 141-شهردار رفت http://www.fnahavand.ir/wp-content/uploads/2015/11/141.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ -  اســامی و برق ــراری نظــام جمهــوری اســامی در ای ــران می گــذرد، بــرای اولیــن بــار فرمانــداری بــه نهاونــد آمــد که به شــهادت آحــاد مــردم، از حیــث ادب...  
PDF مجله حقوقی http://www.cila.ir/.../ShowFile.aspx?ID=5bd307d1-7a1c-4c16-b47f... ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  كه به صورت رسمي پايبندي خود را جايگزين را به اين امر تشويق مي المللي پذيرفته شده در معاهدات حقوق به استمرار التزام خود به تعهدات بين 4991ون حقوق بشر در قطعنامة ديگري...  
PDF فایل-سهام عدالت https://www.ipo.ir/.../Nahadhaye hoghooghi va tanzime mogharara... ۱۳۹۹/۲/۲۴ -  ....... .......... 2 ساختار و سازوکار اجرایی ؛نهادهاي حقوقی تنظیم مقررات عترت نو ناشر: داود هادي فر نویسنده: به سفارش: سازمان خصوصی سازي 9831 بهار...  
PDF دریافت نسخه پی‌دی‌اف مقاله بر‌هم‌کنش مرجعیت، حکومت و جامعه در دوران... http://socio-shia.com/.../92-12Marjaeiat-in-last-50-years.pdf ۱۳۹۴/۹/۲۴ -  چنین حضوری، گاه در جهت کنشگری و م گری در مواجهه با تحولات را داشته است (نظیر ی تاثیرپذیری و واکنشبرجسته در جریان انقلاب مشروطه) و گاه سویه افته است (نظیر سکوت...  
PDF دانلود آموزه های حقوقی 4-سایت دانشگاه شیراز http://farhangi.shirazu.ac.ir/ufd/.../آموزه-های-حقوقی-4.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  در اي ــن راه اس ــتقبال ش ــما دانش ــجويان ب ــا ارس ــال مق ــالات پرماي ــه خ ــود باع ــث ش ــکوفائی اي ــن نش ــريه و امی ــد ب ــه ادام ــه مس ــیر توس...  
PDF دانلود-معاونت مطبوعاتی https://mof.farhang.gov.ir/ershad_content/media/.../3733.pdf ۱۳۹۸/۳/۱۹ -  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل فعالیت های متنوعی است که بخشی از آن ها طبق آیین نامه یارانه نشر مصوب هیئت وزیران و ذیل قانون برنامه پنجم توسعه کشور انجام می گیرد. برگزاری...  
PDF روی جلد-روی جلد http://www.sarmayesaba.ir/.../9_789a77af52713a6af619e215537c243... ۱۳۹۶/۴/۱۳ -  wwwتارنمای رسمی محسن رنانی ( ناشر:  مهدی وفامهر طرح روی جلد:  بهاره اکبری شهرستانی صفحه آرایی:  تکثیرو نیز با ذکر ماخذ (به هر زبانی) تمامی حقوق این کتاب...  
PDF روی جلد-روی جلد http://www.sarmayesaba.ir/.../9_789a77af52713a6af619e215537c243... ۱۳۹۶/۳/۲۶ -  wwwتارنمای رسمی محسن رنانی ( ناشر:  مهدی وفامهر طرح روی جلد:  بهاره اکبری شهرستانی صفحه آرایی:  تکثیرو نیز با ذکر ماخذ (به هر زبانی) تمامی حقوق این کتاب...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.