نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۶۳۰ نتیجه (۰.۴۳۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود این شماره-روزنامه اصفهان امروز http://esfahanemrooz.ir/uploads/files/.../1483299651_2851.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ -  است که ک ی به میان نیاورده است، سفرنامه خود از چای سخن وان یک سیاح ونیزی در مارکو پولو به عن د، مسیحیان ساکن در ه با چای سروکار داشته ان ه اولین گروه...  
PDF دریافت فایل-جامعه المصطفی العالمیه http://ensani.miu.ac.ir/uploads/nm_9.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  قبل از منابع و مأخذ، بخشی به عنوان یادداشت6 توضیحی آورده شود. مشخصات نویسنده: د( اي جداگانه به مقاله ضمیمه گردد: این مشخصات در برگه سمت کنونی، آدرس محل اقامت،...  
PDF گلاره آقاجان بیابانی-دانشگاه الزهرا(س) http://wrc.alzahra.ac.ir/Portals/0/گلاره آقاجان بیابانی.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۳ -  حضور یافتند 03زنان در مجلس 3320سال بار از بودند و برای اولین ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هاارکت و همکاری در عرصهزنان با اقدامات گوناگون سعی در مش . کردها و تحقق حقوق...  
  PDF ایران شاخص قدرت و وحدت در منطقه است-روزنامه جام جم http://jamejamonline.ir/Media/pdfs/1391/03/.../100814747520.pdf ۱۳۹۴/۲/۶ -  سیدحس ـن نص ـرالله، دبیرکل ح ـزب الله لبنان می گوی ـد: پیروزی انقلاب اس ـلامی در ایران یک الگ ـو به تمام کش ـورهای عربی و اس ـلامی عرضه داش ـته است و تحولاتی که...  
PDF دانلود-1 ... http://library.sarayetarikh.ir/.../kodeta-rezakhani_www.library... ۱۳۹۶/۴/۳۱ -  یافت جی اردشیر به ابیب وندآخ حاجی مجالس در و داشت سکونت بودند اللهی علی عمدتا آن ساکنان نظورم برای مناسب فردی را وی برخورد، اولین در جی اردشیر. شد می حاضر...  
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../1349_16086.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۶ -  عرصه کارشکنی و محروم کردن ایران از مزایای حداقلی برجام، در کنار آمریکا ایســتاد. به همین دلیل هم، حتی پس از اعلام خروج ترامپ از برجام و رســمی شدن نقض برجام، انگلیســی...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://irhj.sbu.ac.ir/article/download/3233/3223 ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  آنان به عنوان نمایندگان دولت اسلامی استقبال شایسته ای به عمل آید.61 به خاطر توصیه های رسمی و وجود هواداران متعدد در موقع ورود نمایندگان ترکیه از س��وی اهالی مش��هد...  
PDF دانلود کتاب-لی لی بوک | مرجع دانلود کتاب http://dl.lilibook.ir/2017/02/شاه-بی-شین.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۸ -  هر بار شیمی درمانی بپوشانی. و چه حالی داشتی وقتی در اولین یکشنبة شوم، پزشک خون شناس فرانسوی مثل مردی نامرئی در کاخ نیاوران ظاهر شد تا نمونة خونت را بگیرد! یادت مي...  
PDF مغایر قانون اساسی-شهرداری مشهد https://zone3.mashhad.ir/parameters/.../Shargh 21-9-95.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ -  در نتیجه، لازم اســت تصمیم گیران کشــور در نظر داشته باشند که نبود تناســب میان واکنش و گفتمان سیاسی آنها با تفســیر »حقوقی« این اقدام کنگره از منظر جامعه بین...  
PDF دیپلماسی دیجیتال آمریکا در برابر ایران در دوران ریاست جمهوری... http://nms.atu.ac.ir/.../article_10209_cfd7fae28925b16681b20f2b... ۶ روز پیش -  سازد اي رویکرد سیاست خارجی آمریکا نمایان می رسانه هاي قبلی در این حوزه عمدتاً از نظریات مربوط به قدرت نرم یا قدرت هشپژو اند اما در این پژوهش براي اولین هوشمند ژوزف...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.