نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۶,۲۱۴ نتیجه (۰.۲۸۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دوره پنجم، شماره دوم، پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1393)-فرهنگستان زبان و... https://apll.ir/wp-content/uploads/.../Adabiat-e-tatbighi-10.pd... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  رو شد به حقيق رودانشجويان در زمينة نظريه و روش ت در اين گرايش جديد، قلمرو پژوهش در ادبيات تطبيقي . از پنج سال دچار بحران شد مند مجال نوآوري را بسيار تنگ شده بود و...  
PDF -وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://lire.modares.ac.ir/article-41-6262-en.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۸ -  است ایترجمه و تألیفی ، پژوهشی مقالات با ترتیب به مقالات انتخاب در اولویت .است نویسنده عهده به مقاله هر در مندرج مطالب صحت مسئولیت ارسالی مقالات ضوابط .باشد...  
PDF ( مجموعه مقاله های برگزیده هشتمین همایش پژوهش های ادبی منتشر شده در http://www.anjomanfarsi.ir/pdf/pa8/bargozideh8.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  اعماق زمین فطرت عارفان های سر به فلک کشیدۀ حماسهها و از کوهاسطوره ،اند و عشق و آرمانو صوفیان و تجربیات ژرفای وجود عالمان و معلمان سرچشمه گرفته ببسبه همین یای ادبیات...  
PDF شناسنامه علمی فارسی مجله شامل: بسم الله، شناسنامه فارسی، راهنمای... http://lire.modares.ac.ir/article-41-6262-fa.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۸ -  است ایترجمه و تألیفی ، پژوهشی مقالات با ترتیب به مقالات انتخاب در اولویت .است نویسنده عهده به مقاله هر در مندرج مطالب صحت مسئولیت ارسالی مقالات ضوابط .باشد...  
PDF نقد کهن الگویی شعر (قصه ی شهر سنگستان) اخوان ثالث-چهارشنبه سوری (در... https://parsiandej.ir/.../نقد-کهن-الگویی-شعر-قصه-ی-شهر-سنگستان-... ۱۳۹۶/۵/۴ -  هـاي قـدیمی اسـت هاي شعر معاصر در به کارگیري اساطیر و افسانه ترین چهره اخوان ثالث یکی از برجسته محمدرضا شفیعی کـدکنی در . کوشد بسیار میکردن آنها داند و در زنده می«...  
PDF بررسی و نقد کارکرد حصر و قصر در غزلیات حافظ http://85.185.163.111/.../article_595_3b25fcb2edfc54ff861366665... ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  مخاطب اعتقاد داشته باشدکه زید شاعر است نه نویسنده و ـ ب شما در مقام اعتراض یا توضیح یا اغراق برخلاف عقیدة او بگویید: زید فقط نویسنده آورند: در اول کلام می» نه یا...  
PDF اصل مقاله (2753 K) مطالعه تطبیقی تقابل خیر و شر در نگاره های-وب سایت... http://www.aaj.semnan.ac.ir/.../article_418_4b8e8a2f9f351009e69... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  امینی (1831) در مقاله «تحلیل اسطوره قهرمان در داستان ضحاک و فریدون بر اساس نظریه یونگ»، ضحاک و فریدون را به عنوان تجلی های مختلف یک روان واحد و مراحل رشد آن به...  
PDF شماره بیستم http://148.251.102.194/files/e-magazin20.pdf ۱۳۹۷/۷/۳۰ -  ecafretnIام کامپیوتر دوم در ارتباط می باشد. لایه ها به وسیله مرزهایی به نام رابط ) nکامپیوتر اول با لایه که گفته می شود.به مجموعه ای از لایه ها و قراردادها،معماری...  
PDF صور خیال در اشعار قیصر امینپور http://arsanews.ir/wp-content/.../صور-خیال-در-شعر-امین-پور.pdf ۱۳۹۷/۹/۴ -  است.خوب اثر ادبی نقد ادبی بررسی همه اول به معنی نیکو سخن گفتن است و آن ثلاثـی مجـرد فصاحت به فتح فصاحت و بلاغت: اما فصاحت در لغت به معنی آشکار شـدن و روشـن شـدن اسـت...  
  PDF کتاب شناسی فهرست های دسﱳ ص 1 بسم اﷲ الرحمن الرحیم-bayanbox : بیان باکس http://bayanbox.ir/download/.../Fihrist-nama-Mottaghi.pdf ۱۳۹۵/۶/۱۳ -  آستان حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( 061 زاده صالح )ع( کتابخانه آستان مقدس امام 061 کتابخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 161 هاي علمی فرانسوي شناسی بنیاد پژوهش بخش ایرانکتابخانه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.