نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۶,۱۷۲ نتیجه (۰.۳۶۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله-چکیده به دلیل رواج انواع سبک های شعری جدید، سروده های اغلب... http://rokhsarezaban.ir/wp-content/uploads/2019/06/3-1.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  ي ادبیات پا فراتر گذاشته شده است جز نوشتار برقرار شود، در همان لحظه از حوزه طریقی به اند ادبیات واقع متون دراماتیک تا زمانی که اجرا نشده در( 502 و 402: 4831امینی،...  
PDF بختیارنامه و نقد سبکشناسانة آن-دانشگاه آزاد شهرکرد http://lit.iaushk.ac.ir/.../article_535723_e99391aa76c62c63ef81... ۱۳۹۷/۵/۲۰ -  که با نثر فنّی به قلم تحریر درآمده آغاز و به 199قاضی حمیدالدین بلخی به سال مقامات مغول از ةاست که پیش از دور ، آمیختن بختیارنامههای نثر ترین ویژگیورامینی در قرن هفتم...  
PDF بررسی صعود هنری و فنی در اشعار حماسی نو احمد شاملو از کودتای 82 مرداد... http://dl.pgu.ac.ir/bitstream/Hannan/161306/1/پ1300.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ -  73 ........... اوّل یدوره در شاملو نو یحماس یهاسرودهکودک و هاانهیعام یفنّ و یهنر صعود یبررس. 2،2،3 29 اوّل یدوره در شاملو نو یحماس یهاسرودهکودک و هاانهیعام در لیتخ.  
PDF اصل مقاله (531 K)-نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها http://ksiu.nahad.ir/.../article_329_acba3a58553e9f96e7368029fe... ۱۳۹۵/۵/۱۰ -  دو لبه است هاي معاصر، بندي هر چند در اولویت. (071: 4831زاده، تقی)«است عامل اضمحلال، گمراهی و سقوط انسان شود تربیت هنري همچون امري تکمیلی و غیر ضروري قلمداد شده...  
PDF اصل مقاله (520 K)-نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها http://ksiu.nahad.ir/.../article_329_15a8716d0461baf49fc4bb75bf... ۱۳۹۵/۷/۱۳ -  هر چند در اولویت(071: 4831زاده، )تقی«است عامل اضمحلال، گمراهی و سقوط انسان شود تربیت هنري همچون امري تکمیلی و غیر ضروري قلمداد شده است، اما از آنجا که از همگان...  
PDF دانلود : final.pdf-سازمان امورعشایر http://www.ashayer.ir/uploads/final_186.pdf ۱۳۹۴/۶/۹ -  حسن مصطفي نژاد، مهندس محمدرضا مير اميني، مهندس مهدي ميزبان، دكتر علي محمد يوسفي باصري دكتر مرتضي ذوالانواري: چكيده انگليسي انتشارات آيندگان: مجري نشر مهندس...  
PDF درخواست بخش خصوصى برای مشارکت در فروش نفت خام-لینک روزنامه http://www.zamandaily.ir/attachments/.../zaman all-3059.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا خبر معرفی نکردن محمدرضا رحیمی به اوین بعد از مرخصی صحت دارد یا نه که محسنی اژه ای پاسخ داد نه. وی افزود: وی در زندان...  
PDF اصل مقاله (460 K) نقد کهن‌الگویی شعر «قصه شهر سنگستان» مهدی اخوان‌ثالث http://jmmlq.azad.ac.ir/.../article_511638_0fe2a569cc641fc20b47... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  هـاي قـدیمی اسـت هاي شعر معاصر در به کارگیري اساطیر و افسانه ترین چهره اخوان ثالث یکی از برجسته محمدرضا شفیعی کـدکنی در . کوشد بسیار میکردن آنها داند و در زنده می«...  
PDF شماره بیستم-مجتمع فنی تبریز http://www.mftabriz.com/files/e-magazin20.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۷ -  ecafretnIام کامپیوتر دوم در ارتباط می باشد. لایه ها به وسیله مرزهایی به نام رابط ) nکامپیوتر اول با لایه که گفته می شود.به مجموعه ای از لایه ها و قراردادها،معماری...  
PDF بررسی و نقد کارکرد حصر و قصر در غزلیات حافظ-دانشگاه یزد دانشگاه یزد http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/.../article_595_3b25fcb2edfc54ff8... ۱۳۹۵/۹/۸ -  مخاطب اعتقاد داشته باشدکه زید شاعر است نه نویسنده و ـ ب شما در مقام اعتراض یا توضیح یا اغراق برخلاف عقیدة او بگویید: زید فقط نویسنده آورند: در اول کلام می» نه یا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.