نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۵,۵۱۶ نتیجه (۱.۷۷۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی صعود هنری و فنی در اشعار حماسی نو احمد شاملو از کودتای 82 مرداد... http://dl.pgu.ac.ir/bitstream/Hannan/161306/1/پ1300.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ -  73 ........... اوّل یدوره در شاملو نو یحماس یهاسرودهکودک و هاانهیعام یفنّ و یهنر صعود یبررس. 2،2،3 29 اوّل یدوره در شاملو نو یحماس یهاسرودهکودک و هاانهیعام در لیتخ.  
PDF اصل مقاله-چکیده به دلیل رواج انواع سبک های شعری جدید، سروده های اغلب... http://rokhsarezaban.ir/wp-content/uploads/2019/06/3-1.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  ي ادبیات پا فراتر گذاشته شده است جز نوشتار برقرار شود، در همان لحظه از حوزه طریقی به اند ادبیات واقع متون دراماتیک تا زمانی که اجرا نشده در( 502 و 402: 4831امینی،...  
PDF شماره بیستم-مجتمع فنی تبریز http://www.mftabriz.com/files/e-magazin20.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۷ -  ecafretnIام کامپیوتر دوم در ارتباط می باشد. لایه ها به وسیله مرزهایی به نام رابط ) nکامپیوتر اول با لایه که گفته می شود.به مجموعه ای از لایه ها و قراردادها،معماری...  
PDF بختیارنامه و نقد سبکشناسانة آن-دانشگاه آزاد شهرکرد http://lit.iaushk.ac.ir/.../article_535723_e99391aa76c62c63ef81... ۱۳۹۷/۵/۲۰ -  که با نثر فنّی به قلم تحریر درآمده آغاز و به 199قاضی حمیدالدین بلخی به سال مقامات مغول از ةاست که پیش از دور ، آمیختن بختیارنامههای نثر ترین ویژگیورامینی در قرن هفتم...  
PDF اصل مقاله (520 K)-نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها http://ksiu.nahad.ir/.../article_329_15a8716d0461baf49fc4bb75bf... ۱۳۹۵/۷/۱۳ -  هر چند در اولویت(071: 4831زاده، )تقی«است عامل اضمحلال، گمراهی و سقوط انسان شود تربیت هنري همچون امري تکمیلی و غیر ضروري قلمداد شده است، اما از آنجا که از همگان...  
PDF اصل مقاله (531 K)-نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها http://ksiu.nahad.ir/.../article_329_acba3a58553e9f96e7368029fe... ۱۳۹۵/۵/۱۰ -  دو لبه است هاي معاصر، بندي هر چند در اولویت. (071: 4831زاده، تقی)«است عامل اضمحلال، گمراهی و سقوط انسان شود تربیت هنري همچون امري تکمیلی و غیر ضروري قلمداد شده...  
  PDF کتاب شناسی فهرست های دسﱳ ص 1 بسم اﷲ الرحمن الرحیم-bayanbox : بیان باکس http://bayanbox.ir/download/.../Fihrist-nama-Mottaghi.pdf ۱۳۹۵/۶/۱۳ -  آستان حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( 061 زاده صالح )ع( کتابخانه آستان مقدس امام 061 کتابخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 161 هاي علمی فرانسوي شناسی بنیاد پژوهش بخش ایرانکتابخانه...  
PDF دانلود : final.pdf-سازمان امورعشایر http://www.ashayer.ir/uploads/final_186.pdf ۱۳۹۴/۶/۹ -  حسن مصطفي نژاد، مهندس محمدرضا مير اميني، مهندس مهدي ميزبان، دكتر علي محمد يوسفي باصري دكتر مرتضي ذوالانواري: چكيده انگليسي انتشارات آيندگان: مجري نشر مهندس...  
PDF اصل مقاله (460 K) نقد کهن‌الگویی شعر «قصه شهر سنگستان» مهدی اخوان‌ثالث http://jmmlq.azad.ac.ir/.../article_511638_0fe2a569cc641fc20b47... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  هـاي قـدیمی اسـت هاي شعر معاصر در به کارگیري اساطیر و افسانه ترین چهره اخوان ثالث یکی از برجسته محمدرضا شفیعی کـدکنی در . کوشد بسیار میکردن آنها داند و در زنده می«...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری https://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1192-219958.pd... ۱۳۹۷/۴/۲۰ -  هر چند در اولویت(071: 4831زاده، )تقی«است عامل اضمحلال، گمراهی و سقوط انسان شود تربیت هنري همچون امري تکمیلی و غیر ضروري قلمداد شده است، اما از آنجا که از همگان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.