نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۳۱۶,۸۴۷ نتیجه (۰.۰۸۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF طب در ایران عصر قاجار بر اساس سفرنامههای سیاحان غربی چکیده طبق... http://history.bojnourdiau.ac.ir/.../article_520136_50c236863db... ۱۳۹۴/۱۲/۵ -  را در اختیار ما قرار دهند چراییی بیا ایین کیار عملکرد پزشکان ایرانی و وضفیت طب و طبابت در ایران عصر قاجار پرداخته و ةای سیاحان غربی طب در ایران عصر قاجار بر...  
PDF اصل مقاله 375.3 K-دانشگاه الزهرا(س) https://hph.alzahra.ac.ir/.../article_844_61c743911c3966d6d8f0e... ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ -  تاریخی استی این دورهک هابوده یا متعلق به نآ های سیاسی ی دگرگونی ایران عصر سلجوقی و مسئله نگاری تاریخ/ 82 نگاری سلجوقی سنت فکری نگاری امایت نکردند، اما تاریخ...  
PDF نظام موضوعات فرهنگی در طرح راهبردی غرب شناسی و ایران شناسی-دبیرخانه... https://sccr.ir/Files/8352.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۸ -  دوره . شود.می .گیرند را در بر می دورة شکل گیري تمدن ایرانی -1 عصر قبل از اسلام -1 دورة توسعه تمدن ایرانی -2 دورة دگرگونی و تحول -1 عصر ایران اسلامی -2 دورة...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://irhj.sbu.ac.ir/article/download/3277/3267 ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  تربیتی در تاریخ میانۀ ایران و عصر صفویه و بررسی تأثیر آن ها بر انزوای اجتماعی زنان شهرنشین می پردازد و میزان اقتدار و اختیاربخشی به زنان را در الگو و شیوه های تربیتی...  
PDF کارآمدی شیوهها و نهادهای درمانی مدرن و نقش آن در گسترش طب نوین در... http://history.bojnourdiau.ac.ir/.../article_544629_7196ead8641... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  اما آشنایی مردم ایران در عصور قاجوار محودود بوه را به ی عصر قاجوار بوه جامعهحضور اطبا خارجی نبوده و عوامل دیگری هم دخالت داشتند که باعث شدند را برگزیند. آنچه...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-2315-305496.pdf ۱۳۹۸/۲/۶ -  تاریخی استی این دورهک هابوده یا متعلق به نآ های سیاسی ی دگرگونی ایران عصر سلجوقی و مسئله نگاری تاریخ/ 82 نگاری سلجوقی سنت فکری نگاری امایت نکردند، اما تاریخ...  
  PDF تاریخی ایران عصر قاجار در شکوفایی تعزیه عهد ناصری-تأثیر عوامل... http://bayanbox.ir/view/6311862369199726728/001.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۹ -  ∗∗ اسكندرنژاد*محمدرضا خاكی** تأثیر عوامل اجتماعی- تاریخی ایران عصر قاجار در شکوفایی تعزیه عهد قا صر ن ع یرا ی ا یخ تار - ی ماع جت ل ا وام ر ع أثی ت ی صر...  
PDF ازدواج و طلاق در ایران عصر قاجار از منظر سفرنامههای خارجی-وب سایت... https://jhs.modares.ac.ir/article-25-27624-fa.pdf ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  بنابراين، پرداخته رأس آن موضوع ازدواج و طلاق نويسـان اروپـايي، تـرين سـفرنامهمهم در قاجار عصر ايران در طلاق و ازدواج وضعیت در باب و ده اسـتشـ اشـاره طـلاق و...  
PDF تحلیل کارکرد اقتصادی سینما در عصر مشروطۀ ایران... http://dam.journal.art.ac.ir/.../article_574_c1c319a2456c4ef372... ۱۳۹۷/۶/۲۲ -  اما از ابتدا تا پایان این عصر که با تاج گذاری رضاخان و افول قدرت مجلس، ۵0۳1ش/۶291م، در ایران روبه رو هستیم، ایران بازار مصرف فیلم دیگر کشور ها بود. آوردن فیلم...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1363-344625.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۸ -  اقتضائات ورود به عصر جدید بیندیشـند ایران به جبر زمانه، پی بردند که دیگر مناسبات کهـن و و قدیمیِ آنها در مواجهه با عصر جدید، کارآمد نیسـت مجبورند براي بقاي در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.