نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۳۱۶,۸۴۷ نتیجه (۰.۱۰۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تدفین عصر آهن در مرکز فلات ایران مطالع هی موردی: محوط هی سفالین، پیشوا https://www.nbsh.basu.ac.ir/.../article_2181_103194f5a0401dc7d6... ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -  .. 101 تدفین عصر آهن در مرکز فلات ایران مطالعه ی موردی: محوطه ی سفالین، پیشوا مرتضی حصاری دانشیار دانشکده ی مرمت دانشگاه هنر اصفهان و پژوهشگاه میراث فرهنگی و...  
PDF اصل مقاله (422 K) بررسی نحوﮤ گسترش طب نوین در جاﻣﻌﮥ عصر قاجار براساس... http://jhr.ui.ac.ir/.../article_23045_d1d67412a268cecfdbb76ace3... ۱۳۹۷/۸/۲۴ -  هدف اين آوری شده و به روش توصیفی ای معتبر جمعای و تارنماه منابع کتابخانه گسترش طب نوين در ايران عصر ۀ پخش قدرت شرح و بیان نحويۀ نوشتار پاسخ به اين پرسش است که آيا...  
PDF متن کامل-دانشگاه هنر - اصفهان http://old.aui.ac.ir/images/majalat/danesh/1393/2/4-2.pdf ۱۳۹۶/۶/۷ -  م.در بازه زماني اواسط هزاره پنجم تا هزاره سوم ق فلات ايران جنوب شرق شاخص عصر مفرغ هايمحوطه هاي ساخت بر اساس شواهد موجود روي مصنوعات با از گونه ايبنديگيرند تا...  
PDF اصل مقاله (471 K) طب عامیانه در ایران عصر ناصری-دانشگاه تبریز https://tuhistory.tabrizu.ac.ir/.../article_4406_53f5f30fb8e714... ۱۳۹۸/۱/۳۱ -  ٟ٘ب٤٣: 49/3/9تبض٤د زض٤بفت: طب عامیانه در ایران عصر ناصری 1جلیل ًائثیاى 2سضا دّقاًی 3جَاد علیپَس ػیلاب چکیذُ چٙدساٖ ٔدٛضز تٛردٝ حبَ تبثٝ ٝ٤ى٣ اظ ٔٛيٖٛبت...  
PDF اصل مقاله (235.82 K) http://www.jhiaumahallat.ir/.../article_543524_7f0dec910e1422b2... ۱۳۹۸/۹/۱۴ -  داد و طبیعتا ٌبه بزرگترین و با سابقه ن شانزدهم و در عصر صفویه به ایران راهی یافته بود ولی ظهور قدرتمندان اروپایی البتّه از قر ي پا میدان گذاشته او را بر آن داشت...  
PDF متن کامل-گونهشناسی فرمی و تکنیکی مصنوعات مرمری در محوطههای شاخص پیش... http://93.126.25.7/images/majalat/danesh/1393/2/4-2.pdf ۱۳۹۵/۹/۷ -  م.در بازه زماني اواسط هزاره پنجم تا هزاره سوم ق فلات ايران جنوب شرق شاخص عصر مفرغ هايمحوطه هاي ساخت بر اساس شواهد موجود روي مصنوعات با از گونه ايبنديگيرند تا...  
PDF جامعهشناسی تاریخی دولت و نسبت آن با مناسبات اجتماعی تولیدی ایران در... http://tssq.atu.ac.ir/.../article_3946_30d2a89dc01f4420ec02778b... ۱۳۹۷/۱/۳ -  بر این اساس، ضمن ارزیابی نحوه سلجوقی به ایران و ارزیابی اقدامات و عملکرد دولتی آنان، دستاورد کلی این ی اوج است که حکومت یا دولت سلجوقی از ابتدای عصر تاسیس تا...  
PDF اصل مقاله (754 K) نقش بحران اقتصادی 1929 آمریکا بر توسعه اقتصاد دولتی... http://jisds.srbiau.ac.ir/.../article_11157_a5d8061f026f632add2... ۱۳۹۷/۹/۳ -  داد سوق آن با مقابله برای سیاستهایی اجرای سمت به را و آماری های داده کیفی تحلیل بر تأکید با اسنادی مطالعه مقاله، این در تحقیق روش شد؟ اول پهلوی عصر ایران در دولتی...  
PDF اصل مقاله (758.51 K) http://www.jhiaumahallat.ir/.../article_666511_11ab4270f99c7b54... ۱۳۹۸/۹/۱۸ -  همچنین وجود بیش و کم هـم فـلسفی آثـار است، نشده اشاره باشد می» کتابخانه های ایران در عصر آل بویه « که نگارنده بویه آل عصر در ایران های کتابخانه 95...  
PDF نسخه الکترونیکی کتاب عصر حیرت منتشر شد-کتابخانه مجلس https://www.ical.ir/UploadedData/284/.../637228155713766633.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۷ -  تمدن ۰71 ورود مدرنیته به ایران ها ی حاصل از سیطره مدرنیته در ایران بندی فصل هشتم: عصر غیبت، عصر بلا تکلیفی مطلق و قعود نیست........................۱8۱ دستوری جامع...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.