نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۸۰,۱۷۰ نتیجه (۰.۱۸۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تدوین راهبردهای مسئولیت اجتماعی باشگاههای لیگ برتر فوتبال... http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_992_aba01e4d659cfc5e5ff49ceb... ۱۳۹۷/۲/۸ -  6 102 ایران فوتبال برتر لیگ هایباشگاه اجتماعی مسئولیت راهبردهای تدوین و برای شناخت حقیقت آن باید علل و باشدمیخود حیات و حرکت مخصوص بهدارای که ثیر شرایط...  
مقايسه ارزش برند ليگ هاي فوتبال برتر دنيا-پایگاه اطلاعات علمی جهاد... https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=32445 ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  Iran English Seminars Database of Iran مقالات همایش های علمی نویسندگان برکزار کنندگان فارسی English تبلیغات مشخصات مقاله عنوان: مقايسه ارزش برند ليگ هاي فوتبال برتر دنيا...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1190-219608.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  این پژوهش داوران لیگ برتر فوتبال ۀ آماری این پژوهش را کلی ۀ. جامعه استشکل میدانی اجرا شد به ی نتایج آمار استنباطی نشان داد که بین شغل اصل. بودنفر 14ها تشکیل دادند...  
PDF اصل مقاله (237 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://journals.umz.ac.ir/.../article_1152_9b0315132d084b52d09e... ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ -  به گونه متیاز کمتري نسبت به وضع مطلوب می باشد بدان معنا که در وضعیت موجود توجه بسیار کمتري به مولفه هاي آمیخته بازاریابی داراي ا هاي لازم را در لیگ برتر فوتبال...  
PDF تأثیر تغییرات مدیریتی بر عملکرد باشگاههای فوتبال لیگ برتر... https://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2459-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  داده1380تا 1380های حاضر در دوازده دورۀ لیگ برتر فوتبال ایران (حاضر تمامی باشگاه صل نسبت به های فوتبال در هر فتنزل رتبۀ باشگاه سازمان لیگ برتر و باشگاه فولاد...  
PDF لطفا کلیک کنید http://dl.arike-perspolis.ir/pdf/nabizadeh.pdf ۱۳۹۶/۶/۷ -  میانگین شاخص سرعت های مختلف بازی پایینازی حتی در مقایسه پستهوهوازی و بی های رسد، با این حال در پستنظر میو چابکی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران در مقایسه با نتایج...  
PDF متن کامل [PDF 975 kb]-انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://ntsmj.issma.ir/article-1-861-fa.pdf ۱۳۹۸/۴/۹ -  بهجامگان اثر متبت و معناشخ صیت برند با شگاه ورز شی سیاه گیری از نتایج متبت های لیگ برتر فوتبال ایران نیازی جدی ا ست و لازمۀ ر سیدن و بهره مفهومی جدید به نام شخ...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1190-219657.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۹ -  از روش آماری تی مستغییر داده بو اثر ها تغییر مربی بر عملکرد تیم ،ی منتخبها لیگدر لیگ برتر فوتبال ایران و نشان داد که توان نتیجه گرفت که در طول فصل تغییر مربی باعث...  
PDF آزمون مدل رضایت مندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_67157_11e0c6b94fb95eccc1d... ۱۳۹۷/۶/۷ -  مندي تماشاگران ليگ برتر فوتبال در ايران بود هدف از مطالعة حاضر آزمون مدل رضايت . عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند نفر از تماشاگران ده تيم ليگ برتر فوتبال به 507...  
PDF ارزیابی آمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتبال مازندران 7-وب سایت دانشگاه... http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_1152_9b0315132d084b52... ۱۳۹۵/۱/۱۵ -  به گونه متیاز کمتري نسبت به وضع مطلوب می باشد بدان معنا که در وضعیت موجود توجه بسیار کمتري به مولفه هاي آمیخته بازاریابی داراي ا هاي لازم را در لیگ برتر فوتبال...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.