نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۸۰,۱۷۰ نتیجه (۰.۳۳۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل-دانشگاه خوارزمی تهران https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=2459&sid=1&s... ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  داده1380تا 1380های حاضر در دوازده دورۀ لیگ برتر فوتبال ایران (حاضر تمامی باشگاه صل نسبت به های فوتبال در هر فتنزل رتبۀ باشگاه سازمان لیگ برتر و باشگاه فولاد...  
روزنامه جام جم91/7/30: جزيره اي ناشناخته به نام ليگ برتر فوتبال بانوان http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2606835 ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  پس از سپري شدن چند دوره از ليگ برتر فوتبال بانوان انتظار مي رفت پيشرفت قابل توجهي در نحوه برگزاري رقابت ها به وجود بيايد، اما نه تنها چنين نشد بلكه مشكلات فصل هاي...  
PDF اصل مقاله (425 K) مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ های http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_839_a076a69c0f5678c2a... ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -  هدف از این تحقیق، هاي ورزشی به عوامل متعددي بستگی دارد که یکی از این عوامل تعادل رقابتی میجذابیت لیگ مقدمه و هدف: مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران و...  
PDF اصل مقاله (425 K) مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ های http://journals.umz.ac.ir/.../article_839_a076a69c0f5678c2ae463... ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  هدف از این تحقیق، هاي ورزشی به عوامل متعددي بستگی دارد که یکی از این عوامل تعادل رقابتی میجذابیت لیگ مقدمه و هدف: مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران و...  
PDF متن کامل-انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://ntsmj.issma.ir/.../browse.php?a_id=861&sid=1&slc... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  بهجامگان اثر متبت و معناشخ صیت برند با شگاه ورز شی سیاه گیری از نتایج متبت های لیگ برتر فوتبال ایران نیازی جدی ا ست و لازمۀ ر سیدن و بهره مفهومی جدید به نام شخ...  
PDF اصل مقاله (301 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../pdf_50148_848884b28cd33be71d6623f... ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ -  فوتبال ايران استهاي حاضر در ليگ برتر هدف از تحقيق حاضر، تعيين سهم نسبي هويت تيمي از عوامل مديريتي باشگاه حجم . جامعة آماري تحقيق هواداران ليگ برتر فوتبال ايران...  
PDF اصل مقاله (301 K)-دانشگاه تهران https://journal.ut.ac.ir/.../article_50148_848884b28cd33be71d66... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  فوتبال ايران استهاي حاضر در ليگ برتر هدف از تحقيق حاضر، تعيين سهم نسبي هويت تيمي از عوامل مديريتي باشگاه حجم . جامعة آماري تحقيق هواداران ليگ برتر فوتبال ايران...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه آزاد واحد همدان http://biomechanics.iauh.ac.ir/article-1-114-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۳ -  ایران. تلفن: دریافت: 4/01/5931 پذیرش: 41/11/5931 هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر، شیوع و بررسی انواع مکانیزم آسیب زانو در داوران فوتبال لیگ برتر ایران بود. روش ه��ا:  
PDF اصل مقاله 536.21 K بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بلیت‌فروشی لیگ... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1529_c849fb9f9b104110d9... ۱۳۹۸/۶/۲۲ -  oohay@hmsivazar :liam - E 75451211190 * نویسنده مسئول: تلفن: و همکاران فیضی ایران فوتبال برتر لیگ یفروشتیبل بر مؤثر عوامل بندیاولویت و بررسی 242...  
PDF مقایسه ویژگیهای نامهای تجاری داخلی و خارجی پوشاک ورزشی از دیدگاه... http://cbsconf2.ir/.../مقایسه-ویژگی¬های-نام¬های-تجاری-داخلی-و-خ... ۱۳۹۸/۶/۵ -  داشت خواهد بر دررا تجاری نام رسترش ایین تحقیق روش .باشدمیدر سیزدهمین لیگ برتر فوتبال ایران تجاری نام پوشاک ورزشی از دیدراه بازیکنان وفادار به اییران فوتبال برتر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.