نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۹۶,۷۰۹ نتیجه (۰.۲۱۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF هدف: هدف از این پژوهش ارزیابی راهبردی فوتبال استان گیلان براساس تحلیل... https://staff.guilan.ac.ir/.../JSMD_Volume 7_Issue 4_Pages 120-... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  روشن است که تیم ها در مناطق یا استان های هرچه وضعیت باشگاه ها به معیارها یا کشور مطلوب تر و آن باشگاه ر باشند، ورزش تاستانداردهای حرفه ای نزدیک فوتبال نیز کیفیت...  
PDF اصل مقاله (854 K) تحلیل راهبردی فوتبال استان گلستان و ارائة... https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_2705_a307a5f8f7d7ade9b47d... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  جامعه آماری این تحلیلی –تحقیق حاضر توصیفی شناسی: روش تان بود و نمونة موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و نظران فوتبال استان گلسپژوهش شامل تمام صاحب ها، مدرسان ورزش...  
PDF اصل مقاله (260 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://journals.umz.ac.ir/.../article_1150_817c83e71ac68d761957... ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ -  از باهدف منافع اقتصادي اعضا نیست، بلکه منافع آرمانی خود را در رسیدن به موفقیت هاي فوتبال ها اقتصادي شده، شرط براي زنده ماندن بوده است، هدف اصلی باشگاهاین رو، حتی...  
PDF اصل مقاله (808 K) بررسی اثرات فرهنگی اجتماعی توسعه ورزش در ایران با... http://jisds.srbiau.ac.ir/.../article_11156_48b22474e910a0e3837... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  پردازدمی ایرانی جامعۀ در اجتماعی مسائل و فرهنگی های پدیده برخی با فوتبال ورزش ارتباط به مقاله این در بالفوت ورزش ضروری فواید نظری تحلیل بر مبتنی بررسی این شناختی،...  
PDF متن کامل [PDF 868 kb]-موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبز - آمل http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-701-fa.pdf ۱۳۹۸/۴/۲۳ -  مقولهمیپارادادست آمده و در قالب مدل ارمغان بیاورد به موردگسترش ورزش فوتبال در دوران دهد کهکند. نتایج پژوهش نشان میها را تبیین میاست که سایر مقوله ی منطقِی...  
PDF طراحی مدل درآمدزایی باشگا ههای فوتبال ایران: با رویکرد گراندد تئوری... http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj00Mzg4Jl9h... ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -  77: 1831)كاظم، و ورزش گرديده است اي از صنعت ورزش در جهـان اسـت و فوتبال بخش عمده به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بـر ورزش و جامعـه در در سـال 3جهان اثرات...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1062-208137.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  پس از 313ها از نمونه آماری تحقیق که تعداد آن سایی شدند و پس از جمع آوری دادههای خبری در حوزه فوتبال ملی شنامطبوعات و وب سایت های خبری توسط آزمون فریدمن رتبه...  
PDF اصل مقاله (222 K) بررسی انگیزه های مرتبط با هواداری جوانان از فوتبال... http://journals.umz.ac.ir/.../article_845_d7c58659974d2200b4bea... ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  یکی از اشکال عمده گذران اوقات فراغت در جامعه محسوب می شود نند جام جهانی فوتبال ما ، اما در مورد برخی از رقابت هاآمار حجم این جمعیت ها را نمی توان به درستی تعیین...  
PDF هستیشناسی برای سایتهای فوتبال-انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک... http://gej.issge.ir/article-1-149-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  نه تنها از لحاظ اقتصاديم يگروه يهان ورزشياز پرطرفدارتر يكيبدون شك فوتبال خدمات رساتر به يل شده است. برايبزرگ تبد يو به تجارتصرف آن شده يهنگفت يهانهيباشد. امروزه...  
PDF هستیشناسی برای سایتهای فوتبال-انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک... http://gej.issge.ir/files/.../manager-A-10-26-63-b0780f7.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۶ -  نه تنها از لحاظ اقتصاديم يگروه يهان ورزشياز پرطرفدارتر يكيبدون شك فوتبال خدمات رساتر به يل شده است. برايبزرگ تبد يو به تجارتصرف آن شده يهنگفت يهانهيباشد. امروزه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.