نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۱,۵۷۰ نتیجه (۰.۳۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF کتاب امام علی (ع) صدای عدالت انسانی, جلد چهارم, نسخه PDF... https://www.balagh.ir/sites/.../Imam-Ali-Edalate-Ensanei4_2.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۵ -  هـ1241/ ش 9731: تاریخ نه سورهچاپخا: چاپ تهران نسخه0005: تعداد تومان0003: قیمت 469 - 92729 - - : شابک همه حقوق چاپ، براى ناشر محفوظ است صندوق پستى )...  
PDF اصل مقاله (493 K)-دانشگاه امام صادق http://ies.journals.isu.ac.ir/.../pdf_1105_0b30b0b05223cbe7543e... ۱۳۹۶/۸/۲۳ -  دینار پرداخته و وقوع نوسان قیمت وي در ادامه با . کندها را با توجه به روایات و منابع تاریخی اثبات میعمومی قیمت . کندها را تبیین میرویکرد اجتهادي، مسئله تعیین قیمت ضوابط...  
PDF دریافت-پژوهشکده تاریخ اسلام http://pte.ac.ir/wp-content/uploads/.../Journal-40_13970411.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  2 .اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي توضيح داده شود . 3 مربوط مؤسسة تلفن نويسنده و دانشگاه يانام و نام خانوادگي، مرتبة علمي، شمارة )مشخصات نويسنده يا نويسندگان .  
PDF بررسی و نقد ترجمۀ مردانی در آفتاب http://litbr.faslnameh.org/article-1-154-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  مشــکل این جاســت کــه ایشــان در مســیر ایــن مهاجــرت نا گزیرنــد دســت بــه دامــان قاچاقچیــان اردنــی و عراقــی شــوند و ذلت هــا و حقارت هایــی را تحمــل...  
PDF دانلود(165 بار)-حق گستر http://www.haghgostar.ir/.../1116_45fdb3fe26fd8b14b31c7c3d99862... ۱۳۹۷/۹/۱۵ -  گرايش اساسي در دو حوزاتا توان ديد، به طور مثال در ديان و آيينها نيز مي اشاره شد اين دو نوع نگره را در ديگر اهمان گونه كه . ١ د كن الفاظ تكيه مي د كه به ظواهروجود...  
PDF لینک دانلود https://honarestanyar.ir/img/.../HonarestanYar.ir_farsi1.pdf ۸ روز پیش -  1. قلمرو زبانی این قلمرو، دامنۀ گسترده ای دارد؛ از این رو، آن را به سطوح کوچک تر تقسیم می کنیم: ـ سـطح واژگانی: در اینجا، لغت ها از نظر فارسـی یا غیرفارسـی بودن،...  
PDF بخش چهارم: ارزیابی آسیب پذیری و سازگاری-Powered By : ParsCMS.com http://climatechange.webexir.com/.../V&A_Economy (Part1-Agr... ۱۳۹۴/۹/۵ -  )ای قیود تسويه بازار مصرفقیمت سايه(اقلیمی مصرف کنندۀ محصولات نهايی زراعی و دامی برای شرايط نرمال سازی قیمتنتايج شبیه -92-1ل وجد )هزارتن( امی در شرايط نرمال اقلیمیسازی...  
PDF سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا _0-وزارت جهاد و کشاورزی https://www.agri-jahad.org/.../sevomin-debccd1d-3166-48f0-aa7d-... ۱۳۹۷/۱۰/۳ -  )ای قیود تسويه بازار مصرفقیمت سايه(اقلیمی مصرف کنندۀ محصولات نهايی زراعی و دامی برای شرايط نرمال سازی قیمتنتايج شبیه -92-1ل وجد )هزارتن( امی در شرايط نرمال اقلیمیسازی...  
PDF بخش چهارم: ارزیابی آسیب پذیری و سازگاری-Powered By : ParsCMS.com http://climatechange.webexir.com/.../V&A_Economy (Part1-Agr... ۱۳۹۴/۹/۵ -  )ای قیود تسويه بازار مصرفقیمت سايه(اقلیمی مصرف کنندۀ محصولات نهايی زراعی و دامی برای شرايط نرمال سازی قیمتنتايج شبیه -92-1ل وجد )هزارتن( امی در شرايط نرمال اقلیمیسازی...  
PDF بخش سوم-دانشگاه شاهد http://web.shahed.ac.ir/Honar/SiteAssets/Lists/.../neg28-3.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۴ -  نکتة شايان توجه اين است که متأسفانه خاورشناسان به ويژه پژوهشگران انگليسي بدون پژوهش کافي و شايد بنابر اغراض سياسي اين دسته از هنرمندان مهاجر ايراني را عراقي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.