نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۴۱,۵۲۷ نتیجه (۰.۵۶۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی و تولید مثل گوسفند افشاری در... https://rahyaft-danesh.com/wp-content/.../ضرایب-اقتصادی.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۴ -  حساسـيت اقتصادي نسبي، ضريب اقتصادي مطلق هر صفت به نتـايج ( بـرآورد گرديـد. ±% 02ضرايب اقتصادي صفات نيز نسبت به تغيير سطح قيمت نهاده ها و ستانده هـا ) از درصـد...  
PDF طراحی سیستم عرضه اب مطمئن در شرایط عدم حتمیت مطالعه موردی: حوضه ابریز... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1043925.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۰ -  تسا اضاقت زک زورب ثعاب اه ميمصت يارب يناوارف تلاکشم يم ناحارط و ناگدنريگ متسيس زا عون نيا رد تيمتح مدع لکشم رب هبلغ يارب ينوگانوگ ياهشور .دوش اه هنيهب زا رضاح...  
PDF 234شهریور 94.pdf-وزارت جهاد و کشاورزی http://www.agri-jahad.org/Dorsapax/Data/.../234شهريور 94.pdf ۱۳۹۶/۸/۹ -  به احتمال برخی اسید های آمینه به خصوص وقتی در ترکیب با هم استفاده شوند، به دلیل اثر رقابتی مانع رشد شوند ولی به تنهایی نقش مثبتی در رشد دارند. در کشت جنین جو...  
PDF 234شهریور 94.pdf-وزارت جهادکشاورزی http://www.maj.ir/Dorsapax/Data/Sub_0/File/.../234شهريور 94.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  به احتمال برخی اسید های آمینه به خصوص وقتی در ترکیب با هم استفاده شوند، به دلیل اثر رقابتی مانع رشد شوند ولی به تنهایی نقش مثبتی در رشد دارند. در کشت جنین جو...  
PDF مقایسه استراتژیهای مختلف مدیریت کم آبیاری در پرتقال-انجمن آبیاری... http://idj.iaid.ir/.../article_85905_f559a197c17acb1352a95d4800... ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  آبياری در تيمار عرف باغدار به روش قطره ستاع ، در 2ساع ، در تيمتار بتدون تتنش بته متدت 84و به مدت ستاع و در تيمارهتای کتم 1به مدت 5Tو 3Tتيمارهای کم آبياری آبيتاری...  
  PDF فصلنامه شماره 51-سایت شهرداری تهران http://traffic.tehran.ir/Portals/7/51.pdf ۱۳۹۵/۲/۲۰ -  و هزینه تعمیرات سنگین یک اتوبوس است. برای محاسبه هر یک از این موارد لازم است تعداد دفعات تعویض و قیمت واحد به ازای هر تعویض مشخص شود. هزینه کارواش شامل عملیات روشویی،...  
PDF اصل مقاله (1195 K)-دانشگاه تبریز http://animalscience.tabrizu.ac.ir/.../article_4773_ef92c83325a... ۱۳۹۵/۳/۶ -  هر در شده سبد انتخاب مخارجاین ماتریس هم قطری بابنابراین کند. می آشکار را مطالعه سالهای از یک مقادیر و 𝑡𝑃قیمت بردار دو نمودن مشخص زمانی دوره در بررسی مورد کالای...  
PDF جهان اقتصاد-وزارت نفت http://payeshgari.mop.ir/Portal/file/?289384/All.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  ۳۳ قيمت نفت: سبد اوپك 29/۳5 سال بيست وهفتم شماره 0296 دوشنبه ۳ دی 79۳1 61 ربيع الثانی 0441 - 42 دسامبر 8102 8 صفحه تك شماره 00001 ریال در گفتگوی جهان اقتصاد...  
PDF امیدنامه پذیرش خلیج فارس-هلدینگ خلیج فارس http://www.pgpic.ir/dorsapax/Data/Sub_0/File/omidnameh.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۹ -  گونه مسئولیتی در برابر صحت و کفایت اطلاعات افشا شده توسط بورس اوراق بهادار تهران هیچ مه ندارد و هرگونه مسئولیتی را در مورد درستی و کامل بودن آن از خود شرکت و...  
PDF اصل مقاله (193 K)-دانشگاه تهران https://ijnr.ut.ac.ir/.../pdf_27842_66c77898fb5b1384671cb6fc92e... ۱۳۹۷/۱/۲۴ -  ريال است۹۷۲۳۵ و ۱۶۸۴۷ي تاخير و بدون آن، به ترتيب ها زمان شمار آوردن بهبا ماشين تاف و يبررسي اثر تغييرات هر يك از متغيرها روي زمان چوبکش . دهند ي با تاف را تشکيل...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.