نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۳۸,۱۳۴ نتیجه (۰.۱۳۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (748 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jfksa.srbiau.ac.ir/.../pdf_2928_26f85b0b0175f8d9a6b083d5... ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ -  حال بحثی که مطرح شود این است که با توجه به نوسانات شدید می هاي آتی چه ارتباطی با قیمت قیمت سکه ، قیمت نقدي سکه دارد، آیا براي کشف قیمت آتی به قیمت شود و یا...  
PDF اصل مقاله (825 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://fej.iauctb.ac.ir/.../pdf_511691_2c8fbf1213d00dcfd73ea3f6... ۱۳۹۵/۹/۱۴ -  ماه نیز قابل استفاده نمی 6هاي این داده شود که این مشکل را سبب می باشد و این امر روي قیمت طلا و طبیعتا قیمت سکه تاثیرگذار می توان از آن به عنوان مرجعی اگر براي یک نماد...  
PDF شناسایی شوکها در قیمت ربع، نیم و تمام سکه در ایران با استفاده از... http://jqe.scu.ac.ir/.../article_12298_afb4cafe4d3b793bd6184325... ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ -  به روش کلاسیک یک گرفته وقرارتوجهمورد(0002همکاران ) ثیر قیمت أتقیمت سکه تحت گیرد. از آنجا کهمتغیره سري زمانی مورد بررسی قرار می ثیر تغییرات فصلی أتحت ت،طلا و همچنین به...  
PDF بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از... http://jm.um.ac.ir/index.php/development/article/.../4595 ۱۳۹۳/۱۰/۹ -  و نرخ برابری دلار به ریال به عنوان عوامل مؤثر بر تغییرپذیری قیمت سکه در نظرگرفته شد عوامل نرخ برابری دلار به ریال دارای بیشترین تأثیر بر واریانس شرطی بوده و قیمت...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1464-418655.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  مراحــل آغــازین خــود قــرار دارد و ب ــازار ب ــه مراتــب . بنابراین درك شهودي این نکته که کشف قیمـت سـکه در بـازار آتـی استتري کوچک ید. مانصورت گیرد، مشکل و سخت...  
PDF ارزیابی اثرات سرریز ریسک نامتقارن نرخ ارز، قیمت نفت خام و سکۀ طلا بر... https://ecoj.tabrizu.ac.ir/.../article_8476_26e3ff45ed6c98be94f... ۱۳۹۸/۱/۳۰ -  تهران، نرخ ارز، قیمت در این مقاله از میان متغیرهای مهم مؤثر بر بازار بورس اوراق بهادار نفت خام و قیمت سکه انتخاب و ساختار همبستگی بین بازده و سرریز ریسک بین این...  
PDF ثر تغییرات قیمت سکه، نرخ ارز، نفت و شاخص بورس تهران بر میزان تقاضای... http://eghtesad.journals.sndu.ac.ir/.../article_595_2171267fc3c... ۱۳۹۹/۳/۵ -  اثر تغییرات قیمت سکه، نرخ ارز، نفت و شاخص بورس تهران بر میزان کوین در ایران از طریق مدل خود رگرسیون برداری تقاضای ‌تا ‌جایی‌که‌نهاد است. ‌در‌پژوهش‌پیش‌رو،...  
PDF آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران-دانشگاه... https://danesh24.um.ac.ir/article/view/40535/9678 ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  همبستگی براي دادهHCRAG-CCDاین راستا با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا ) ت ــا 9831/10/70روزان ــه ب ــازدهی ن ــرخ ارز، شــاخص ب ــازار ســهام و قیمــت ســکه طــلا...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jm.um.ac.ir/index.php/development/article/view/.../9678 ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  همبستگی براي دادهHCRAG-CCDاین راستا با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا ) ت ــا 9831/10/70روزان ــه ب ــازدهی ن ــرخ ارز، شــاخص ب ــازار ســهام و قیمــت ســکه طــلا...  
PDF آزمون ارزش در معرض خطر بازار آتی سکه طلا با رویکرد آنالیز موجک چکیده... http://fej.iauctb.ac.ir/.../article_663481_1cd01c114c6819fc47a1... ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  بازه زیع نرمال نداشتند؛ بر این اساس با استفاده از هاي قیمت آتی سکه تودادهبر اساس نتایج تحقیق اقدام به برآورد ارزش در معرض خطر در این بازار نمودیم. قبل از برآورد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.