نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۸,۹۶۹ نتیجه (۰.۳۸۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (453 K)-دانشگاه ع.پ مشهد http://jfmh.mums.ac.ir/.../article_886_3cd82af9aa44a06770a79796... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  است شده ادهفاست اعتياد هايمحرك هب توجه سوگيري خصوص به ضمني، ، كلاسيك استروپ آزمون مختلفي ايزواپس از توضيح آزمون، نيا فيتوص ساخت بر "عمدتاو فيتوص ها آن ساخت ي نحوه...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1062-208137.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  پس از 313ها از نمونه آماری تحقیق که تعداد آن سایی شدند و پس از جمع آوری دادههای خبری در حوزه فوتبال ملی شنامطبوعات و وب سایت های خبری توسط آزمون فریدمن رتبه...  
PDF شماره : 2407 https://www.zayanderoudonline.ir/pdf/2407.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۱ -  .. خامنه ای تاکید کردند: اگر این مشکلات برطرف شوند، دیگر شاهد آن نخواهیم بود که کارخانه ای با یک سوم ظرفیت خود کار کند؛ زیرا خالی بودن ظرفیت یک کارخانه به معنای...  
PDF متن کامل [PDF 229 kb]-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://hcjournal.arums.ac.ir/.../browse.php?a_id=267&slc_la... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  کار ی دکتری ها رسالهبه منظور مقایسه فرایند اجرایی به ) 3102دانشگاه برتر انگلیس در سال 01پرستاری ادینبورگ، یورک، ساوتمتون، منچستر، : ترتیب ناتینگهام، اولستر، لیورپول،...  
PDF اصل مقاله 657.23 K http://www.thbaj.ir/.../article_104575_74c1d92324a89b8394c08cfb... ۱۳۹۹/۱/۹ -  رو در صدد است از وجهی دیگر سراغ این بحران در علوم سیاسی برود پیش ۀمقال مفروض مقاله چنین است که علوم سیاسی در ایران در وضعیتی ،فهم است در نگاه نخست قابل حلی براي آن...  
PDF مقایسه فرایند اجرایی انجام رساله های دکتری پرستاری ایران و... http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-267-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  شود منجر میبه توسعه علم ی است که اهمیت بادر موضوع اصیل پژوهش رساله دکتری یک :زمینه و هدف اجرا در جهت ارتقا و پیدا نمودن نقاط قوت و ضعف و همچنین اجرای برنامه ای در...  
PDF اصل مقاله 1.99 MB-دانشگاه گرگان http://jwsc.gau.ac.ir/.../article_4470_5c1ef8716ed49255724c115f... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  شد انجام استرالیا کشور در لیورپول رودخانه دبی خوبی به TAWSمدل داد نشان مطالعه سازي مدل هاي روش با مقایسه در و کرده بینی پیش را (.12) دهد می دست بها ر بهتري نتایج...  
PDF اصل مقاله (259 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jrs.srbiau.ac.ir/.../article_4434_3b436bb94e9d7b63db8933... ۱۳۹۷/۴/۲۷ -  اند باره مطرح کرده های گوناگونی را در این اند و نظریه بررسی این آیین به کار برده های سه تن از این ها و نظریه مقاله کوشیده است تا در بررسی مختصر خود، پژوهش و جیمز...  
PDF اینجا-دانشگاه شریف http://ristip.sharif.ir/.../1449682874.نامه سياست علم و فناوری ... ۱۳۹۴/۹/۲۷ -  و انواع آنها را بر روى توسعه دانش در ساير بخشها و صنعتها را فراموش مى كنيم و اين نكته را از ياد مى بريم كه اين صنايع و بخشها در اكثر موارد نقش مكمل بودن براى يكديگر...  
PDF اصل مقاله (329 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../pdf_1432_dbf15bbe3b8b416ca897a2cf... ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -  اندبودهجرم .انجام شده استاندك است و تحقیقات کمی در این حوزه گان جرایمی چون قتل، سرقت، تجاوز به عنـف و دیدگان با بزهدیداز بزهجامعهتصویر رایج بـدون اینکـه از ،گـی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.