نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۱,۳۹۷ نتیجه (۱.۷۷۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (425 K) مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ های http://journals.umz.ac.ir/.../article_839_a076a69c0f5678c2ae463... ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  و از نوع پس ،روش پژوهش روش شناسی: برتر کشورهاي ایران، روسیه، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، پرتقال و انگلیس و نمونه آماري جامعه آماري تحقیق شامل لیگدست آمده...  
مقايسه مديريت ارتباط با مشتري باشگاه هاي فوتبال ايران، اسپانيا و... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=267511 ۱۳۹۸/۱۰/۵ -  جامعه آماري تحقيق را وب سايت هاي 3 ليگ فوتبال (ايران، اسپانيا و انگلستان) تشکيل مي داد و از هر باشگاه سه تيم که بيشترين امتياز يا افتخار را در پنج سال اخير در ليگ...  
PDF اصل مقاله (437 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../pdf_839_d068cebc297dc1f09bd02... ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -  و از نوع پس ،روش پژوهش روش شناسی: برتر کشورهاي ایران، روسیه، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، پرتقال و انگلیس و نمونه آماري جامعه آماري تحقیق شامل لیگدست آمده...  
PDF تحلیل وضعیت تعادل رقابتی لیگ حرفهای فوتبال ایران علیرضا الهی*،... https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=1607&sid=1&s... ۱۳۹۷/۹/۳ -  براساس روند حاصل ازدهنده پیشمواجه بوده که نشان بهترین وضعیت تعادل 6831بدترین و در سال 3831شود لیگ فوتبال ایران در سال تعادل رقابتی مشاهده می هـاي شود براي حفظ...  
PDF متن کامل [PDF 2310 kb]-دانشگاه خوارزمی تهران https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=1607&slc_lang=fa... ۱۳۹۷/۹/۳ -  براساس روند حاصل ازدهنده پیشمواجه بوده که نشان بهترین وضعیت تعادل 6831بدترین و در سال 3831شود لیگ فوتبال ایران در سال تعادل رقابتی مشاهده می هـاي شود براي حفظ...  
PDF مطالعات مديريت ورزشي هفدهم، شمارة دهمسال پژوهشي... https://smrj.ssrc.ac.ir/.../pdf_295_7ee2c30b10e37d0ea3380785a65... ۱۳۹۹/۱/۱۱ -  كروبي هاي هاي برتر اروپا با استفاده از شاخص ران و ليگاي فوتبال اي پراكندگي قدرت در ليگ حرفه  571 تيم برتر، منحني لورنز و ضريب جيني( K) اقتصادي سيد مهدي رسولي، وحيد...  
PDF اصل مقاله (805 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی https://www.smrj.ssrc.ac.ir/.../article_328_7b14abde8d824189cba... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  1155پناس (گو لا .همچنین تغییرات مربی اثرات مضری بر عملکرد تیم در کوتاه مدت دارد ) را 3111-3555های فوتبال در لیگ اسپانیا (مربی در میانه فصل بر عملکرد تیمتأثیر تغییر و...  
PDF اصل مقاله (805 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_328_7b14abde8d824189cba7... ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -  1155پناس (گو لا .همچنین تغییرات مربی اثرات مضری بر عملکرد تیم در کوتاه مدت دارد ) را 3111-3555های فوتبال در لیگ اسپانیا (مربی در میانه فصل بر عملکرد تیمتأثیر تغییر و...  
طراحي مدل مديريتي هويت شرکتي باشگاه هاي فوتبال ليگ برتر ايران-پایگاه... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=357227 ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ -  جامعه آماري تحقيق در بخش کيفي شامل استادان دانشگاهي با تخصص بازاريابي ورزش، اعضاي کميته بازاريابي فدراسيون فوتبال و مديران باشگاه هاي فوتبال ليگ برتر کشور و در بخش...  
PDF بررسی موانع پیش روی بلیت فروشی مکانیزه در لیگ برتر فوتبال ایران واژه... http://www.sportrc.ir/.../article_66960_3f5881655e64086b1f8e1b7... ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ و با ( های حاضر در لیگ برتر و برخی از ئولین فدراسیون فوتبال، مدیران باشگاهنفر از مس 43آماری تحقیق شامل کل جامعۀ تحقیق...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.