نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۳۷,۰۹۲ نتیجه (۰.۲۰۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://jsoa.sbu.ac.ir/article/download/14331/6575 ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  کمرانیهاي حشیوه» شدن متمرکز است.سالاري، حکمرانی و جهانیمباحث بر پایۀ سه متغیر: مردم توان در سه رویکرد سالاري را میپیشینۀ وسیع مفهوم مردم سالاري و حکمرانی:مردم 1بندي...  
PDF پیش زمینههای مردمسالاری دینی و رابطه حکمت متعالیه و انقلاب... http://se.journal.qom-iau.ac.ir/.../article_531294_6866c15f3832... ۱۳۹۷/۱/۲۳ -  فلسفه اسلامی استپشتوانه تأکید بر ای را برای مردم سالاری دینی تأمین نماید؟ مدعا این است که باا توجاه باه مساتنداد و دلایا چنین پیش زمینه شود حکمت متعالیه پشتوانه...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://hormozgan.jrl.police.ir/.../35709c3c39c5a0730490106647f9... ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ -  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند رسمی مردم سالاری دینی ضمن به رسمیت شناختن این حق، تلاش کرده است تا ساز و کارهای متفاوتی برای تضمین اجرای آن پیش...  
PDF پیش زمینههای مردمسالاری دینی و رابطه حکمت متعالیه و انقلاب... http://se.journal.qom-iau.ac.ir/.../article_531288_ac81a167ce14... ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  تأکید بر فلسفه اسلامی است مساتندا و ، شاواهد ، قارانن ای را برای مردم سالاری دینی تأمین نماید؟ مدعا این است که با توجه باه پیش زمینه شاود کاه حکمات توان گفت که...  
PDF مسئله مشروعیت در نظریه مردمسالاری دینی آیت اهلل خامنهای-دانشگاه علامه... http://tssq.atu.ac.ir/.../article_9345_7a0aec2a422204e38768300b... ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  آ دستسالاری دینی بهنیز مردم ها برای دخالت توجیهی است که هریک از نظریهها، نحوه این پرسش یکی از این آورد؟ پاسخ بهدادن عامه مردم در تنظیم و اداره جامعه و نظم سیاسی...  
PDF بررسی مفهوم«انتخابات»-مرکز تحقیقات شورای نگهبان http://www.shora-rc.ir/portal/file/?12385/GP921009-086.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۸ -  نيست و در كشورهاي مختلف، ها نظاموسيله مردم در همه به حاكم بودن نظام مردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي با توجه. گوناگوني حاكم است ايران، قانون اساسي با طرح اصل حاكميت...  
PDF مدل معنایی رفتار انتخاباتی در نظام مردمسالاری دینی-پژوهشکده مطالعات... http://quarterly.risstudies.org/.../article_13141_e51418d014c77... ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ -  است برخوردار سیاسی شناسیجامعه ادبیات در سالاریمردم گفتمان در. است برخوردار مختلف هایگفتمان در متفاوتی هایمدلول و از این رو، است دینی و شرعی امر بلکه ،نیست سیاسی...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://www.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_39_13910424pdf.pdf ۱۳۹۴/۵/۵ -  که خاک می خورد ۴یی دارو طرح ملی کشت، توسعه و بھره برداری از گیاھان - ٩٣ روزنامه مردم سالاری - درصد است ٠۴نرخ تورم در بخش سلامت بیش از : شکیرییس کل سازمان نظام پز - ٠۴...  
PDF مردم سالاری دینی و بیداری اسلامی-پایگاه داده های علمی تمام متن :... http://www.tpbin.com/.../ef39821c-8199-4ed9-9544-da763565b2c8.p... ۱۳۹۵/۱/۵ -  دراد دیکأت ،تیمکاح عون ندوب یملاسا رب اهلاسا یرلااس یم یب تاراکتبا زا یکی هیقف تیلاو ماظن هیاپرببلاقنا نیا یور شیپ ار هزات ییوگلا تسناوت هک دوب یملاسا یروهمج لیدب...  
PDF اصل مقاله (457 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://qjsd.atu.ac.ir/.../pdf_1475_522eacf86fcfa99f10f1cfe38759... ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  ها باشند، تأکید دارند انسان اقتصادي مطلوب به پیشرفتشود که منتهی سالاري دینی تعریف می چارچوب مردم . گردد فراگیر پایدار حداکثري می توان میحال درعینبا توجه به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.