نتایج جستجو
صفحه ۱۲ | ۱۰,۸۸۹ نتیجه (۰.۱۷۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مجله حقوقی بین المللی 45 http://cila.ir/.../ShowFile.aspx?ID=0eb95e8a-ddba-4c24-a64b-040... ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  هدف از چنين طرحي،به اعتقاد وي. معرفي كرد ها د گروهملي، و نيز نابودي خو هاي ملي و تخريب منزلت فرهنگ، زبان، احساسات ملي، مذهبي، و موجوديت اقتصادي گروه ،اجتماعي اين اصطلاح...  
PDF اصل مقاله (372 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jisds.srbiau.ac.ir/.../pdf_1851_9c5fe47b2036b867db5a3f96... ۱۳۹۶/۹/۱ -  در حوزه های آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی زنان بایدمطابق باتغییرات اجتماعی و فکری آنهااصلاح شوند هرچند که به لحاظ عملی غیر ممکن است که قوانین بتوانند به سرعت...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jm.um.ac.ir/index.php/culture/article/download/.../7403 ۱۳۹۴/۱/۱۲ -  به منظور توضیح مولفه هـاي هـاي صـورت گرفتـه دربـاره اسـتان و پایگـاه شناسیاز آمار کمی و تحلیل کیفی از کتاب ستان قدس رضوي و کتابخانـه ملـی اسـتفاده شـده اسـت. هاي...  
  PDF دانلود-سایت راسخون http://admin.rasekhoon.net/_files/userfiles/.../miras 86.pdf ۱۳۹۵/۲/۱۹ -  دهه سوم انقلاب اسلامي با تحولات سياسي، اقتص ــادي و اجتماعي در عرص ــه جهاني، منطقه اي و ملي مصادف گرديده است. هر روز از منطقه و از جهان، خبرهاى تازه اى مي رسد. 6 مس...  
PDF فصلنامة تخصصی علوم سیاسی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج http://psq1.kiau.ac.ir/archive/07/Farsi 7.pdf ۱۳۹۴/۷/۳ -  تسلط بر کشور سعي در همانند سازي اقوام مختلف و ایجاد ملت واحد منطبق با خواسته هاي خود را داشته اند. با تغییر رژیم در عراق اقلیت سني که از زمان کسب استقلال در سال 2391...  
PDF (PDF) متن کامل فصل‌نامه-تحقیق و پژوهش http://iribresearch.ir/farhang_mardom/pdf/44/44.pdf ۱۳۹۶/۴/۴ -  : نام اانوادگی، نام (نویسنده یا نویسندگان)مقاله .جلد: شماره صفحات مقاله .رتاریخ انتشا .داره/ سال، .نشریه .»گیومـه عنوان مقاله داال« .: نام اانوادگی، نام (نویسنده...  
PDF برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید-دانشگاه مذاهب اسلامی http://fedu.um.ac.ir/index.php/.../fullpdf_issue_1265_fa_IR.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۰ -  آموزش و ارزشيابي علوم و رياضي در نظام آموزشي 1ارزشيابي پيشرفت تحصيلي تاكنون در حال انجام است كه گفتني است وضعيت 5991از سال 2مختلف موسوم به تيمزكشورهاي .3چندان مناسب...  
PDF اصل مقاله (644 K) ارزیابی مولفههای هویت ایرانی- اسلامی و انقلابی در... http://ciu.nahad.ir/.../article_170_159c3880111875916ce771705d8... ۱۳۹۵/۴/۱۳ -  هاي مختلف و نیز بین عناصر و کارگزاران این فعالیتپهنه هاي ملّی و فرهنگی و ایجاد شکاف هاي نوین با تضعیف پدیدهترتیب وي براین باور است که فناوري .شودهاي فروملی میها، باعث...  
PDF بازنمایی »شبکه ملی اطلاعات« در رسانه های برون مرزی-دانشگاه علامه... http://nms.atu.ac.ir/.../article_7377_e8e71e44f0a5c0b7f96bd4598... ۱۳۹۶/۳/۱۷ -  . در رسانه « شبکه ملی اطلاعات»بازنمایی کلیه ، صورت که تا پایان سال دوم برنامه بدین بود؛ شدهمکلّف« کشورشرعی و امنیتی شصت درصد ، و تا پایان برنامه، اجرایی و واحدهاي...  
PDF 1 r i . r q a . y l k e e w m a r a h شنبه 91 تیرماه 5931 4 شـوال... https://haramweekly.aqr.ir/.../ShowObjectFile.aspx?ObjectType=V... ۱۳۹۶/۴/۳ -  رسانه ملّی هم منعکس شد؛ این جزءخوانی هایی که معمول شده به صورت جمعی در مشاهد مشّرفه انجام می گیرد، این را مردم استقبال کردند؛ امسال در بسیاری از شهرها در جریان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.