نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱۰,۴۱۵ نتیجه (۰.۲۷۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (3728 K) زمستان 1393-دانشگاه پیام نور http://egdr.journals.pnu.ac.ir/.../article_2132_309f758bd382b35... ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  آدرس محل كار، تلفـن، نمـابر و پسـت )مقاله شامل عنوان، معرفي نويسنده يا نويسندگان -1 ، مقدمـه، پيشـينه، روش، چـارچوب نظـري، LEJ، طبقـه بنـدي (واژه 7تا 3)هاي كليدي فارسي...  
PDF دانلود فایل مقاله http://www.ispq.ir/.../975_9401a31392e9ba022eb72de5c09c0e3c ۱۳۹۸/۲/۷ -  مطالعها هاي ملی، قومی، سنجش میزان قوت انواع هویت جمعی در ایران ـ شامل هویتو مذهبی و مدرن ـ با در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر کدام از . ها، و نیز با هدف...  
PDF اصل مقاله (443 K)-دانشگاه آزاد واحد بجنورد http://history.bojnourdiau.ac.ir/.../article_525702_69940bcc255... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  رهای اروپا فرستاد تا م هیاتی را به دربا 2621ها / 166اين بار هلاكو خان پیشقدم شد و در سال برای مقابله با ممالیک مصر از آنان كمک بخواهد . نامه ای وجود دارد كه...  
PDF فصلنامه شماره27 27.pdf-www.mtrd.ir http://www.mtrd.ir/sites/default/files/journals-files/27.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۷ -  از دغدغه كارآمدي به هـاي علمـي ـ پژوهشـي جامعـه تحقق اين كارآمدي منوط به استفاده از ظرفيت. آيد مي توانند كمك شـايان تـوجهي بـه مثابه سازوكاري مناسب...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../3e5c4e2d8cfb48a9afa0e57576523c46.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۹ -  براي مطبوعات سعودي وضع بهتر از این نبود. اند یافته داده، مطبوعات اجازة فعالیت می می به عنوان یک قاعده بیان 8431هاي سالیانۀ سفارت ایران در جده نظر یاد شده را در...  
PDF دانلود مقاله http://qajarhistory.com/articles/828151327588.pdf ۱۳۹۶/۲/۹ -  آموزشي سنتي بودند حاجي 5.« نخوان طلاب درس »دانست براي ها را مكاني مي مدرسه- ها و مسجد هاي مدرسه حجره ق بـر . ه 1231كـرده بـود، در سـال «معارف جديد »ميرزا يحيي دولت...  
  PDF دانلود-سایت راسخون http://admin.rasekhoon.net/_files/userfiles/.../miras 86.pdf ۱۳۹۵/۲/۱۹ -  دهه سوم انقلاب اسلامي با تحولات سياسي، اقتص ــادي و اجتماعي در عرص ــه جهاني، منطقه اي و ملي مصادف گرديده است. هر روز از منطقه و از جهان، خبرهاى تازه اى مي رسد. 6 مس...  
PDF نقش احزاب و گروه‌های شیعی در تحولات سیاسی کویت، محمدعلی چلونگر،... http://ahlebeitpedia.com/images/ahlebeit/thesis/.../54.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  اين مواضع خصمانه نسبت به شيعيان در دهه پنجاه ادامه پيداکرد، هنگامی که احزاب وجنبش های ملی گرای عربی شروع به شکل گيری کردند هم چنين اين مسئله به شديد تر شدن...  
PDF دانلود فایل پیوست http://iribcs.ir/files/_uploads/66/ketab.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  اجرایی حاضار در غرفا 22 ها در روز اجرای همایش وه چینش غرف نح های مورد نظار در ها و ارائ . تست ددا و تصویر در سالن همایش32 همایش» نوآوری« غرف . هماهنگی با مرکز موسیقی...  
PDF نقش جشنواره های فیلم در سیاستگذاری فرهنگی تحلیل محتوای کیفی جشنوارۀ... http://jcsc.iaocsc.ir/.../article_34329_4efe3b46b0e8ac1aec6ef29... ۱۳۹۸/۲/۲ -  همانند شود، اشاره می» فستیوال«طور معمول زمانی که به مفاهیم مدرن، ریشه در مذهب دارد و به های سینمایی و هنری باشد، منظور نوعی مراسم مذهبی است بیش از آنکه منظور فستیوال...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.