نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۲,۴۲۱ نتیجه (۰.۱۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله 1012.75 K-دانشگاه هنر http://dam.journal.art.ac.ir/.../article_695_0d62e3c4a859e0fa52... ۱۳۹۸/۱۱/۲ -  کرد(جانتی،1831، 11-۷1). کریستین متز و جیمز موناکو نیز با تفکیک دو مفهوم تصویر درون قاب و نمای زماندار بر هر دو وجه ساکن و متحرک سینما تأکید کردند. از دید موناکو تصویر...  
PDF بازار اصفهان در کما! https://www.zayanderoudonline.ir/pdf/2160.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۸ -  الف: متقاضیان می بایست برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضا نموده و به انضمام صرفا ضمانت نامه بانکی یا فیش نقدی به میزان 5 درصد قیمت کارشناسی واریز نقدی به...  
PDF مشاهده کتاب-سازمان بنادر و کشتیرانی http://mrc.pmo.ir/pso_content/media/digitallibrary/.../27.pdf ۱۳۹۵/۷/۲۱ -  يالدول بين يها سازمان گريد و متحد ملل سازمان يتخصص يها سازمان با روابط-دوم بند 223 يالملل بين يدولت ريغ يها انجمن و ها سازمان با روابط -سوم بند الملل بين حقوق گسترش...  
PDF هنرهفتم و فرهنگ رضوی؛ همسوی یها و تعاملت مقدمه بررسیافش هنرهفتمافش... http://www.shamstoos.ir/.../(66987693) amanolahshafahi-2_982.pd... ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  شفادر شفانتیجه، شفاهمسویی شفاهای شفاموجود شفاو شفاتعاملت شفاممکن شفامیان شفافرهنگ شفارضوی شفاو شفاهنر شفاهفتم شفاایجاب شفامی شفاکند شفاکه شفااین شفادو شفابه شفایک...  
PDF از مردم شناسی تا انسان شناسی تصویری-تحقیق و پژوهش http://www.iribresearch.ir/Farhang_Mardom/pdf/.../40,41_712.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۵ -  شوهما شمرهه قتیحق شکاب هاره رژح آنچه ژ شوهما »تیژالع« توه همچو گما اب وه هر ههد ام یجا توه بر هر را حرکت آژره دی ـپد را آ امکـا بار ینخدت یبرا بیترت یابه...  
PDF دریافت فایل کتاب-سازمان بنادر و کشتیرانی http://amirabadport.pmo.ir/pso_content/media/.../27.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  يالدول بين يها سازمان گريد و متحد ملل سازمان يتخصص يها سازمان با روابط-دوم بند 223 يالملل بين يدولت ريغ يها انجمن و ها سازمان با روابط -سوم بند الملل بين حقوق گسترش...  
PDF دریافت فایل کتاب-سازمان بنادر و کشتیرانی https://www.pmo.ir/pso_content/media/digitallibrary/.../27.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۹ -  يالدول بين يها سازمان گريد و متحد ملل سازمان يتخصص يها سازمان با روابط-دوم بند 223 يالملل بين يدولت ريغ يها انجمن و ها سازمان با روابط -سوم بند الملل بين حقوق گسترش...  
PDF شماره هجدهم شهريور 94 https://kharazmi.ir/Resources/Doc/vakharazm/18.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  است اما با این فرض زیربنایی که باید متکی بر شفافیت باشد. برای همین برخی از کارشناسان از بورس با عنوان اتاق شیشه ای نیز یاد می کنند. به طور قطع می توان گفت که در کشورهای...  
PDF اصل مقاله (397 K)-دانشگاه چمران اهواز http://ajkrl.scu.ac.ir/.../pdf_11448_b3b0a888d90eee36c5d67ac2ae... ۱۳۹۵/۱۱/۷ -  اند کرده برگزار سکوت به را موضوع گرید دسته و تیرا یکپ مشمول و فیتعر به ابتدا در موضوعه، حقوق در نهاد نیا یحقوق تیوضع و گاهیجا نییتع رود یم سخن مقرر حقوق انواع...  
PDF اصل مقاله (816 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت http://jae.miau.ac.ir/.../article_2882_5d6a4837a50e419879e234ca... ۱۳۹۷/۵/۶ -  یکی از ابزارهاي دخالت در این فرایند که صرف نظر از منافع آن، جریان تجارت را از مسیر الملل از مسیر طبیعی فه بر واردات است. انحراف تجارت بینسازد وضع تعر طبیعی خود...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.