نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۶۴,۲۰۸ نتیجه (۰.۱۶۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر سرمایهگذاری ثابت و سرمایهگذاری در... http://www.dbmccima.ir/Media/Default/.../DR.ESLAMLUIAN.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۶ -  مخارج دولت اثر منفی بانکی و سرمایه باشد اما دار نمیمدت معنانرخ ارز واقعی در بلندچه ضریب رها دارد. اگثابت بنگاهگذاری سرمایهبر نوسان نرخ ارز منفی دهد که ضریب دار...  
PDF اصل مقاله (391 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ecj.iauctb.ac.ir/.../pdf_512513_8ecdd92e4a457903123146f3... ۱۳۹۵/۹/۱۴ -  9اسلامي شيراز،ص ،پايانامه کارشناسي ارشد، دانشکده "اثرافزايش نرخ ارز در بازار آزاد بر تورم")، 1091کامبيز سيلان، (.9 .11اقتصادعلامه طباطبايي، ص تعادلي بلند نقش...  
PDF نقش نرخ ارز در توسعه صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران-فصلنامه برنامه... http://jpbud.ir/article-1-210-en.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ -  دارای ت،ولی نقدینگی یا پول در جریان بوده نرخ ارز بازار آزادثر بر ؤم در این مطالعه . ه استشدی صادرات غیرنفتی نسبت به تغییرات نرخ ارز بررسی پذیر کشش فتحی ثر ارز، تولید...  
  PDF نشریه آفتاب خاورمیانه شماره 16-بانک خاور میانه https://middleeastbank.ir/.../aftaabe_khaavaremiaaneh_16.pdf ۱۳۹۷/۵/۷ -  کاذب، غیرضروری و غیر مولد شــود. تقاضای کاذب بــه معاملات دلال گونه به قصــد انتفاع برمی گردد که زمانی که نرخ ارز بالا می رود، در بازار ارز شــدت پیدا می کنــد. تقاضای...  
PDF علیت گرنجری واردات کاﻻهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای بر تورم... http://joer.atu.ac.ir/.../article_4206_b8fc63d0bb404f9ca84a3746... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  در ا یراندر اقتصاد ا 9831- 9531 یدبودجه نسبت به تول يشده کسر یلنرخ ارز بازار آزاد، نرخ تعد ی،ناخالص مل یدسرانه تول ینگی،حجم نقد اي اسـتفاده شـده اي، مصرفی و...  
PDF اصل مقاله (399 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_4206_b8fc63d0bb404f9ca84a... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  در ا یراندر اقتصاد ا 9831- 9531 یدبودجه نسبت به تول يشده کسر یلنرخ ارز بازار آزاد، نرخ تعد ی،ناخالص مل یدسرانه تول ینگی،حجم نقد اي اسـتفاده شـده اي، مصرفی و...  
PDF اصل مقاله (379 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jmfr.srbiau.ac.ir/.../pdf_6008_52e45e8c69427f406ed8819b0... ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -  نقش اساسی به عهده دارند ه باشد لـذا واضـح اسـت ک ـ در ایران نقش اساسی دارد، نفت می نفت در تعیین نـرخ ارز در بـازار ( صادرات)قیمت و میزان تولید .آزاد نقش اصلی...  
PDF متن کامل [PDF 972 kb]-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس https://ecor.modares.ac.ir/article-18-29947-fa.pdf ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  محصولی در اغلب کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که عمده عرضه ارز از محل صادرات تک ارز سازی نرخگردد و یکسانمکانیزم بازار محقق نمیگردد، نرخ ارز تعادلی عمدتاً براساس...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-642-352657.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۸ -  سال قاضاي ارز تنها بدراي واردات ت 0390ثبات بازار ارز سبب شد تا سال .كمك كرد 3790و 3790هاي كاهش شكاف نرخ ارز آزاد و رسمي در سال نرخدي همزمان با افزايش قيمت جهداني نفدت...  
PDF تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در... http://ijer.atu.ac.ir/.../article_7237_a76b5b80a9955f69af8baaba... ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  سیاست پولی بر بخش حقیقی اقتصاد اثر می از طریق تغییر حجم پول، نرخ بهره ،گذارد و این سیاست می تأثیرمحور هاي صادراتبخش هاي پولی یا شرایط اعطاي تسهیلات مالی بر نرخ ارز...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.