نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۶۰,۵۵۲ نتیجه (۰.۱۵۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (391 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ecj.iauctb.ac.ir/.../pdf_512513_8ecdd92e4a457903123146f3... ۱۳۹۵/۹/۱۴ -  9اسلامي شيراز،ص ،پايانامه کارشناسي ارشد، دانشکده "اثرافزايش نرخ ارز در بازار آزاد بر تورم")، 1091کامبيز سيلان، (.9 .11اقتصادعلامه طباطبايي، ص تعادلي بلند نقش...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../6914888e3eeca4b3a9948b4ef42c6f8c.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۹ -  در حال توسعه، با کشورهای صنعتی، متفاوت بوده است ای که نرخ ارز گونه اند؛ به کرده، را انتخاب (FMIبندی مطابق با طبقه) 3شدهت اور و یا شناور مدیریشن تعیین -ای بانک...  
PDF نقش نرخ ارز در توسعه صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران-فصلنامه برنامه... http://jpbud.ir/article-1-210-en.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ -  دارای ت،ولی نقدینگی یا پول در جریان بوده نرخ ارز بازار آزادثر بر ؤم در این مطالعه . ه استشدی صادرات غیرنفتی نسبت به تغییرات نرخ ارز بررسی پذیر کشش فتحی ثر ارز، تولید...  
PDF اینجا-پایگاه خبری اتاق ایران http://otaghiranonline.ir/UFiles/.../Doc20191030140605299.pdf ۱۳۹۸/۸/۸ -  ...) ، حقوق بشر و حاکمیت قانونها، مشروعیت حکومتنارضایتی گروه 8931 تابستانخام در روزانه و ماهانه و نرخ جهانی طلا ، نقره و نفت -نرخ آزاد ارز  8931شش ماهه خارجی...  
  PDF نشریه آفتاب خاورمیانه شماره 16-بانک خاور میانه https://middleeastbank.ir/.../aftaabe_khaavaremiaaneh_16.pdf ۱۳۹۷/۵/۷ -  کاذب، غیرضروری و غیر مولد شــود. تقاضای کاذب بــه معاملات دلال گونه به قصــد انتفاع برمی گردد که زمانی که نرخ ارز بالا می رود، در بازار ارز شــدت پیدا می کنــد. تقاضای...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1464-249469.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۴ -  در ا یراندر اقتصاد ا 9831- 9531 یدبودجه نسبت به تول يشده کسر یلنرخ ارز بازار آزاد، نرخ تعد ی،ناخالص مل یدسرانه تول ینگی،حجم نقد اي اسـتفاده شـده اي، مصرفی و...  
PDF علیت گرنجری واردات کاﻻهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای بر تورم... http://joer.atu.ac.ir/.../article_4206_b8fc63d0bb404f9ca84a3746... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  در ا یراندر اقتصاد ا 9831- 9531 یدبودجه نسبت به تول يشده کسر یلنرخ ارز بازار آزاد، نرخ تعد ی،ناخالص مل یدسرانه تول ینگی،حجم نقد اي اسـتفاده شـده اي، مصرفی و...  
PDF اصل مقاله (379 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jmfr.srbiau.ac.ir/.../pdf_6008_52e45e8c69427f406ed8819b0... ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -  نقش اساسی به عهده دارند ه باشد لـذا واضـح اسـت ک ـ در ایران نقش اساسی دارد، نفت می نفت در تعیین نـرخ ارز در بـازار ( صادرات)قیمت و میزان تولید .آزاد نقش اصلی...  
PDF اصل مقاله (369 K) نقش مرکز مبادلات ارزی در مدیریت آثار تحریم در بخش... http://barresybazargani.itsr.ir/.../article_17598_a0399989be590... ۱۳۹۵/۶/۷ -  سال قاضاي ارز تنها بدراي واردات ت 0390ثبات بازار ارز سبب شد تا سال .كمك كرد 3790و 3790هاي كاهش شكاف نرخ ارز آزاد و رسمي در سال نرخدي همزمان با افزايش قيمت جهداني نفدت...  
واکنش بازار سهام تهران به نرخ ارز-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=226733 ۱۳۹۵/۶/۱۹ -  يافته هاي تحقيق بيانگر وجود رابطه همجمعي بين بازار سهام و نرخ آزاد ارز مي باشد. واکنش آني بازار سهام با تکانه نرخ ارز همسو بوده ولي در جهت مقابل، واکنش نرخ ارز...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.