نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۶۱,۰۰۷ نتیجه (۰.۱۶۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی اثر نرخ ارز موثر واقعی بر صادرات کشمش ایران-دانشگاه آزاد واحد... http://jdep.iaukhsh.ac.ir/.../article_520801_0f3e61ec0335752709... ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  1931پاییز و زمستان /ریزي تصاد توسعه و برنامهتخصصی اق -دوفصلنامه علمی 76 هـاي ارزي و تجـاري سپاري ارزي و نرخ ارز در بازار آزاد، از جمله سیاسـت رقابتی، پیمان -ترجیحی هاي...  
PDF ثر سیاست پولی بر نرخ ارز در ایران با استفاده از الگوی خود همبسته با... http://ecj.iauctb.ac.ir/.../article_512513_b6cc817735776d459a1a... ۱۳۹۷/۹/۱۷ -  9اسلامي شيراز،ص ،پايانامه کارشناسي ارشد، دانشکده "اثرافزايش نرخ ارز در بازار آزاد بر تورم")، 1091کامبيز سيلان، (.9 .11اقتصادعلامه طباطبايي، ص تعادلي بلند نقش...  
PDF اصل مقاله (759 K)-دانشگاه الزهرا(س) http://jera.alzahra.ac.ir/.../article_584_33b0b0c8be57a453ab463... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  .. بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز و بازده صنعت 51 مقدمه های مختلفی از جمله ها را در معرض ريسک بازارهای مالی، آن سازیهای اخیر آزاددر سال ريسک نرخ ارز قرار داده...  
PDF ارزیابی اثرات سرریز ریسک نامتقارن نرخ ارز، قیمت نفت خام و سکۀ طلا بر... http://ecoj.tabrizu.ac.ir/.../article_8476_26e3ff45ed6c98be94fe... ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  متغ یبازارها نیب سکیر زیوجود سرر یرسبه بر ،یشرط طلا و شاخص کل ۀسک متیاوپک، ق یسبد نفت متینرخ ارز آزاد، ق یهفتگ یهاشامل داده ق،یتحق جینتا طبق بوده است.  
PDF ارزیابی اثرات سرریز ریسک نامتقارن نرخ ارز، قیمت نفت خام و سکۀ طلا بر... https://ecoj.tabrizu.ac.ir/.../article_8476_26e3ff45ed6c98be94f... ۱۳۹۸/۱/۳۰ -  متغ یبازارها نیب سکیر زیوجود سرر یرسبه بر ،یشرط طلا و شاخص کل ۀسک متیاوپک، ق یسبد نفت متینرخ ارز آزاد، ق یهفتگ یهاشامل داده ق،یتحق جینتا طبق بوده است.  
PDF مقایسهی پیشبینی نرخ ارز براساسمدلهایغیرخطی و مدلهایرقیب-دانشگاه آزاد... http://eco.iaufb.ac.ir/.../article_9047_88a7f189ad06586a0bb1c26... ۱۳۹۶/۱۲/۵ -  1 هاي کلان سایر متغیرتواندیمهاي اقتصادي است که تغییرات آن متغیرینترمهمنرخ ارز یکی از سو نقش مهمی در از یکی از تغییرات آتی نرخ ارزآگاهصادي را نیز تحت تأثیر قرار...  
PDF اینجا-سایت خبری تحلیلی شعارسال http://shoaresal.ir/files/fa/news/1395/2/26/29868_266.pdf ۱۳۹۵/۹/۸ -  با نوسان بیشتر نرخ دیگرعبارتبه؛ نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضاي پول اثر منفی بر جاي گذاشته است دار میان تقاضـاي ارز حقیقی از میزان تقاضا براي پول داخلی کاسته...  
  PDF دانلود-بانک خاورمیانه https://www.middleeastbank.ir/.../meb-quarterly-report-no.1_139... ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -  آمار 2 یواقع بخش .1 3 یانرژ .1-1 4 صنعت .1-2 4 یانسان یروین .2 4 ها متیق روند .3 8 ها پرداخت تراز .4 9 یجار حسابتراز .4-1 ارز نرخ .4-2 11 یاعتبار...  
PDF چاپ این مقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی http://danesh24.um.ac.ir/index.php/development/article/.../9680 ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  با نوسان بیشتر نرخ دیگرعبارتبه؛ نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضاي پول اثر منفی بر جاي گذاشته است دار میان تقاضـاي ارز حقیقی از میزان تقاضا براي پول داخلی کاسته...  
PDF تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران-دانشگاه مذاهب اسلامی https://danesh24.um.ac.ir/index.php/development/article/.../968... ۱۳۹۷/۱۱/۶ -  با نوسان بیشتر نرخ دیگرعبارتبه؛ نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضاي پول اثر منفی بر جاي گذاشته است دار میان تقاضـاي ارز حقیقی از میزان تقاضا براي پول داخلی کاسته...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.