نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۶۴,۰۳۲ نتیجه (۰.۲۷۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی اثر نرخ ارز موثر واقعی بر صادرات کشمش ایران-دانشگاه آزاد واحد... http://jdep.iaukhsh.ac.ir/.../article_520801_0f3e61ec0335752709... ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  1931پاییز و زمستان /ریزي تصاد توسعه و برنامهتخصصی اق -دوفصلنامه علمی 76 هـاي ارزي و تجـاري سپاري ارزي و نرخ ارز در بازار آزاد، از جمله سیاسـت رقابتی، پیمان -ترجیحی هاي...  
PDF ثر سیاست پولی بر نرخ ارز در ایران با استفاده از الگوی خود همبسته با... http://ecj.iauctb.ac.ir/.../article_512513_b6cc817735776d459a1a... ۱۳۹۷/۹/۱۷ -  9اسلامي شيراز،ص ،پايانامه کارشناسي ارشد، دانشکده "اثرافزايش نرخ ارز در بازار آزاد بر تورم")، 1091کامبيز سيلان، (.9 .11اقتصادعلامه طباطبايي، ص تعادلي بلند نقش...  
PDF ارزیابی اثرات سرریز ریسک نامتقارن نرخ ارز، قیمت نفت خام و سکۀ طلا بر... https://ecoj.tabrizu.ac.ir/.../article_8476_26e3ff45ed6c98be94f... ۱۳۹۸/۱/۳۰ -  متغ یبازارها نیب سکیر زیوجود سرر یرسبه بر ،یشرط طلا و شاخص کل ۀسک متیاوپک، ق یسبد نفت متینرخ ارز آزاد، ق یهفتگ یهاشامل داده ق،یتحق جینتا طبق بوده است.  
PDF عوامل تعیینکننده نرخ ارز در ایران با تأکید بر نقش تحریمهای اقتصادی https://nakh.af/docupdf/Nerkh ARZ.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۱ -  درآمدهای حاصل از صادرات نفت می از سویی کلی درآمد نفتی در تعیین نرخ ارز در بازار آزاد نقش اصلی را بر عهده دارد.طورتولید نفت و به تواند بر درآمدهای ریالی حاصل از صادرات...  
PDF مقایسهی پیشبینی نرخ ارز براساسمدلهایغیرخطی و مدلهایرقیب-دانشگاه آزاد... http://eco.iaufb.ac.ir/.../article_9047_88a7f189ad06586a0bb1c26... ۱۳۹۶/۱۲/۵ -  1 هاي کلان سایر متغیرتواندیمهاي اقتصادي است که تغییرات آن متغیرینترمهمنرخ ارز یکی از سو نقش مهمی در از یکی از تغییرات آتی نرخ ارزآگاهصادي را نیز تحت تأثیر قرار...  
PDF اینجا-سایت خبری تحلیلی شعارسال http://shoaresal.ir/files/fa/news/1395/2/26/29868_266.pdf ۱۳۹۵/۹/۸ -  با نوسان بیشتر نرخ دیگرعبارتبه؛ نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضاي پول اثر منفی بر جاي گذاشته است دار میان تقاضـاي ارز حقیقی از میزان تقاضا براي پول داخلی کاسته...  
PDF تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران-دانشگاه مذاهب اسلامی https://danesh24.um.ac.ir/article/download/36597/9680 ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  با نوسان بیشتر نرخ دیگرعبارتبه؛ نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضاي پول اثر منفی بر جاي گذاشته است دار میان تقاضـاي ارز حقیقی از میزان تقاضا براي پول داخلی کاسته...  
  PDF دانلود-بانک خاورمیانه https://www.middleeastbank.ir/.../meb-quarterly-report-no.1_139... ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -  آمار 2 یواقع بخش .1 3 یانرژ .1-1 4 صنعت .1-2 4 یانسان یروین .2 4 ها متیق روند .3 8 ها پرداخت تراز .4 9 یجار حسابتراز .4-1 ارز نرخ .4-2 11 یاعتبار...  
PDF دانلود ماهنامه اقتصاد و بیمه شماره 73 http://www.eghtesadobimeh.ir/.../آرشیو-کامل-ماهنامه?download=11... ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ -  بازار کار می شوند، لازم است رشد اقتصادی ایران حداقل به هشت درصد برسد. این درحالیست که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 8831 تنها 2 در صد بوده که در پایان دولت احمدی نژاد(یعنی...  
، صفحه 135-182 PDF اصل مقاله (391 K) تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات ایران-مطالعات و... http://pajooheshnameh.itsr.ir/.../article_10786_550555d80657af2... ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  متغیرنااطمینانی نرخ ارز یکی از متغیرهایی است که در تخمین تابع تقاضای واردات کم تر به آن توجه شده است. در حقیقت با آزاد سازی نرخ ارز و به کارگیری نظام نرخ ارز...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.