نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۶۴,۰۳۲ نتیجه (۰.۱۸۶ ثانیه)
نتایج علمی
، صفحه 67-102 PDF اصل مقاله (391 K) تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات ایران-مطالعات و... http://pajooheshnameh.itsr.ir/.../article_10786_550555d80657af2... ۱۳۹۸/۲/۲ -  متغیرنااطمینانی نرخ ارز یکی از متغیرهایی است که در تخمین تابع تقاضای واردات کم تر به آن توجه شده است. در حقیقت با آزاد سازی نرخ ارز و به کارگیری نظام نرخ ارز...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://jmum.um.ac.ir/index.php/jead/article/download/.../3554 ۱۳۹۳/۱۱/۶ -  شد محاسبه 7631 تمامی در آزاد ارز نرخ در نتایج مطالعه نشان داد که .شد مشخص سازی آزاد از ناشی قیمت تغییرات به نسبت انکشاورز واکنش ها نهاده قیمتی تقاضای و است...  
PDF شماره سي ام شهريور 95 http://kharazmi.ir/Resources/Doc/vakharazm/30.pdf ۱۳۹۷/۳/۲ -  گذاری و توسعه گروه سرمایه گذاری خوارزمی برای پسابرجام برنامه داریم وخارزم از پیامدها و موانع تک نرخی شدن ارز گذار از بی راهه دلالی به راه صادرات و پایین نماد اقتصادی...  
PDF اصل مقاله (759 K)-دانشگاه الزهرا(س) http://jera.alzahra.ac.ir/.../pdf_584_33b0b0c8be57a453ab46321cd... ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  .. بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز و بازده صنعت 51 مقدمه های مختلفی از جمله ها را در معرض ريسک بازارهای مالی، آن سازیهای اخیر آزاددر سال ريسک نرخ ارز قرار داده...  
PDF بررسی اثر کسری بودجه بر نوسانات ارزی در اقتصاد ایران-دیوان محاسبات کل... http://danesh.dmk.ir/article-1-1134-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  اقتصــادی در نوســانات نــرخ ارز بــازار ارز آزاد بتوانیــم راهکارهــای مناســب و عملیاتــی بــرای کنتــرل نوســانات نــرخ ارز ارائــه کنیــم. دلیــل ایــن انتخــاب...  
PDF اینجا-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران http://hrm.niordc.ir/uploads/گزارش_عملکرد_100_روزه.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۴ -  اولعملکرد دستگاه ها در مورد اولویت های اعلامی ریاست محترم یکصد روزه عملکرد دستگاه ها در مورد اولویت های اعلامی ریاست محترم جمهوری فصـــــــــــــل یکصد روزه اشتغال اجرای‌برنامه‌اشتغال‌فرا...  
PDF اصل مقاله (830 K)-دانشگاه چمران اهواز http://jqe.scu.ac.ir/.../article_12367_4ec1261d0373a74258947e45... ۱۳۹۵/۸/۲۳ -  قیمت سهام در بورس تهران به نرخ ارز در بازمي آزاد تنها در بلندمدت برقرار است اما هیچگونه رابطه علي از نرخ ارز به قیمت سهام در دوره مورد بررسي قابل مشاهده نیست. ثیر...  
PDF اصل مقاله 549.81 K-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://www.aes.basu.ac.ir/.../article_3129_906bfe1f6cee7898845... ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ -  یعنی با افزایش نرخ ارز تراز تجاری استبر تراز تجاری در هر دو رژیم مثبت و معنادار حقیقیمستقیم نرخ ارز ثباتی اقتصاد کلان بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در هر دو رژیم...  
PDF گزارش یکصد روزه چکیــــده‌ای‌از‌مهمتــــرین‌فعالیــــت‌ها‌‌ عملکرد... http://media.dolat.ir/uploads/org/151189167607335400.pdf ۱۳۹۶/۹/۷ -  اولعملکرد دستگاه ها در مورد اولویت های اعلامی ریاست محترم یکصد روزه عملکرد دستگاه ها در مورد اولویت های اعلامی ریاست محترم جمهوری فصـــــــــــــل یکصد روزه اشتغال اجرای‌برنامه‌اشتغال‌فرا...  
PDF گزارش یکصد روزه چکیــــده‌ای‌از‌مهمتــــرین‌فعالیــــت‌ها‌‌ عملکرد... http://media.president.ir/uploads/ads/151189351645323600.pdf ۱۳۹۶/۹/۹ -  اولعملکرد دستگاه ها در مورد اولویت های اعلامی ریاست محترم یکصد روزه عملکرد دستگاه ها در مورد اولویت های اعلامی ریاست محترم جمهوری فصـــــــــــــل یکصد روزه اشتغال اجرای‌برنامه‌اشتغال‌فرا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.