نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۶۳,۰۰۴ نتیجه (۰.۲۴۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مروری بر بحران ارزی سال 1397، اقدامات و راه کارها -خدمات سرمایه گذاری... http://investingilan.ir/fa/var/files/.../تحلیلی ارز.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ -  میزان در کاهش یا افزایش و داخلی شده تولید محصولات نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد به طور کلی، اد بوده...  
PDF آثار یکسانسازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصاد در کشورهای نوظهور:... http://jmbr.mbri.ac.ir/.../browse.php?a_id=631&sid=1&sl... ۱۳۹۷/۱/۶ -  برای این منظور از روش تفاوت در تفاوت ۳گروه درمانو ۲کنترلند که به دو دسته تحت عنوان گروه پژوهش نیز کشورهای نوظهور هست سازی نرخ ارز را شوند که گروه درمان، شامل...  
PDF اصل مقاله (622 K) بررسی تأثیر نرخ ارز بر بازده سهام صنعت دارو در... http://amf.ui.ac.ir/.../article_21420_41711cd1344a9e1a17871a7f8... ۱۳۹۷/۵/۲۶ -  بین ارتباط سهام، بازار آرام دوران تغییارات از ناشای را ساهام قیمت های شو از بسیاری مختلاف صانایع باازده عالاوه باه .[29] داناد می ارز نرخ متغیرهاای ریتأث تحت همواره...  
PDF اصل مقاله (717 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jfksa.srbiau.ac.ir/.../article_13607_cb80ed3a08982598069... ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  مطالعات تجربی به نتایج متناقضی در ارتباط با تأثیر کاهش ارزش پول داخلی بر تراز کسری تجاری می هدف مطالعه حاضر بررسی غیرخطی ارتباط نرخ ارز مؤثر واقعی و تراز تجاری با...  
PDF دریافت فایل http://www.hassan-dargahi.com/.../1-بیست_و_سومین_همایش_پژوهشکده... ۱۳۹۵/۹/۹ -  مؤثر استپرداخت هاتغییرات تراز از محل دارایی به دلیل پاسخگویی به مازاد تقاضاي ارز، کزي بانک مریاید،افزایش سطح مورد هدف شته نرخ ارز تمایل به کاهش داو برعکس اگردر بازار...  
PDF متن کامل (PDF)-پژوهشکده پولی و بانکی http://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-290-fa.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۲ -  مستقل و هدفگذاری اند آزادی عمل بیشتری در اجرای سیاست کشورها توانسته تورم داشته باشند. یک تحلیل رایج از گذار نرخ ارز بر تورم داخلی این است که افزایش نرخ ارز به عنوان...  
PDF اینجا-پایگاه خبری اتاق ایران http://otaghiranonline.ir/UFiles/.../Doc20200201120050659.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ -  نه ماهه سال و هزینهمدها آدر  89تابستان های کشاورزی، صنعت، معدن، برق و خدمات در بخش قیمت تولیدکننده به تفکیکشاخص  8931 پاییزدر روزانه و ماهانه -نرخ آزاد ارز  8931...  
PDF دریافت فایل فرمت pdf http://91.99.96.26/Images/TccimPaper/AyandeNegar_14.pdf ۱۳۹۴/۶/۶ -  ارزيابي کلي خوانندگان از خلال جمع بندي و تحليل پرسش نامه اي که توزيع ش��ده به زودي انجام خواهد شد و اميد داريم که خوانندگان محترم نيز با حوصله و دقت پرسشنامه...  
PDF بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر Q توبین انگیزه سرمایهگذاری بخش... http://jae.miau.ac.ir/.../article_2512_18d1eb9b3e3de44f34341e39... ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  انگمثبت و معنی يمدت و هم بلندمدت اثرو شاخص قیمت مواد غذایی هم در کوتاه در نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز فقط ،چنینگذاري در بخش کشاورزي دارند. همسرمایه ه دولت کشود...  
PDF سلیمی‌فر، محمد عنوان مقاله: اجماع واشنگتن و توسعه اقتصادی-مرکز الگوی... http://5cp.olgou.ir/prev/CD3/conf3/138.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  قرار گرفتند هی ها و خرید کمبودهاي ارز خارجی براي پرداخت بد از این بحران ها، یکی. نشدنی داشت در این زمینه، آزادسازي تجاري به عنوان یک راه حل براي تولید ارز خارجی از...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.