نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۶۴,۲۰۸ نتیجه (۱.۱۰۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر Q توبین انگیزه سرمایهگذاری بخش... http://jae.miau.ac.ir/.../article_2512_18d1eb9b3e3de44f34341e39... ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  انگمثبت و معنی يمدت و هم بلندمدت اثرو شاخص قیمت مواد غذایی هم در کوتاه در نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز فقط ،چنینگذاري در بخش کشاورزي دارند. همسرمایه ه دولت کشود...  
PDF سلیمی‌فر، محمد عنوان مقاله: اجماع واشنگتن و توسعه اقتصادی-مرکز الگوی... http://5cp.olgou.ir/prev/CD3/conf3/138.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  قرار گرفتند هی ها و خرید کمبودهاي ارز خارجی براي پرداخت بد از این بحران ها، یکی. نشدنی داشت در این زمینه، آزادسازي تجاري به عنوان یک راه حل براي تولید ارز خارجی از...  
PDF عملکرد شاخص های عمده.pdf http://5.202.52.251:2626/bitstream/.../عملکرد شاخص های عمده.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۴ -  واژگان کلیــدی: تــورم، نــرخ بیــکاری، رشــد تولید ناخالــص داخلی، قیمت نفــت، درآمدهــای نفتی، منابع و مصــارف عمومی، نقدینگــی، پایه پولی، نــرخ ارز عمـلکرد...  
PDF دریافت سند http://www.ararc.ir/fa/file/200/download?token=SCJkD_Wx ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -  صعودی، توسعه انسانی برخوردار از روند بسیار صعودی و نرخ تورم همواره دورقمی بوده است. نرخ ارز و حجم نقدینگی طی این سال ها روند افزایشی بسیار شدیدی را تجربه کرده است...  
PDF سلیمی‌فر، محمد عنوان مقاله: اجماع واشنگتن و توسعه اقتصادی-مرکز الگوی... http://tcp.olgou.ir/conf3/138.pdf ۱۳۹۴/۶/۵ -  قرار گرفتند هی ها و خرید کمبودهاي ارز خارجی براي پرداخت بد از این بحران ها، یکی. نشدنی داشت در این زمینه، آزادسازي تجاري به عنوان یک راه حل براي تولید ارز خارجی از...  
PDF نرخ بازدهی اسناد خزانه اسلامی تا پایان شهریور 7931-وزارت امور اقتصادی... http://econo.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=8274ee51-d024-4c4f-81... ۱۳۹۸/۳/۷ -  بازار ثانویه ارز از طریق تزریق ارز حاصل از صادرات شرکت در نيمهبانک مرکزی و بر اساس نرخ آزاد ارز دانست. 2|معاونت امور اقتصادی –وزارت امور اقتصادی و دارایی...  
PDF بزنگاه تورم در سال 97 https://baznews.ir/ExportPDF/News/18790 ۱۳۹۷/۴/۲۷ -  بخشی از اثر افزایش نرخ ارز روی شاخص قیمت وارداتی خنثی می شود؛ به طوری که در سال ۵۹۳۱ حدود ۶۵ درصد از واردات با نرخ ارز مبادله ای و ۱۴ درصد با نرخ ارز آزاد صورت گرفته...  
PDF اصل مقاله (410 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت http://jae.miau.ac.ir/.../pdf_250_8a71a340d82faf539cef7262f40bc... ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  oohay@idihot_niessohrimAٔمبِٝ: ی ٔؿئَٛ٘ٛيؿٙسٜ * 661 انرابطه انتقالی نرخ ارز در بازارهاي صادراتی پسته ایر پیشگفتار ٗيای زضثبضٜٞبی ٟٔٓ تدبضی زض وكٛضٞبی زض حبَ...  
PDF اتاق بازرگانی کرمان- فصل نامه شماره 1 http://www.otagh-bazargani.com/images/.../researchreason01.pdf ۱۳۹۹/۳/۵ -  .. حسين مهرابی بشرآبادی تأثير شوک های نرخ ارز بر بخش های اقتصادی استان كرمان نوسان های نرخ ارز از مهم ترين متغيرهای اقتصادی يک كشور بوده كه با تاثير بر برخی شاخص...  
PDF دریافت فایل-موسسه عالی بانکداری ایران http://ibi.ac.ir/images/Hamayesh/.../Mohaghagh_nia.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  محـيط نرخ ارز كه آيينه تمام نمايي از اقتصاد يك كشور در مقابل اقتصاد ساير كشـو هـاي اصـلي تا بتواند پشتيبان و حامي فعاليتنياز به آرامش دارد آيد، مي شمارالملل به اقتصاد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.