نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۶۲,۵۷۶ نتیجه (۰.۲۵۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله-بررسی الگوی بهینه دستیابی به مزیت رقابتی در صادرات بررسی... http://majournal.ir/wp-content/uploads/سامان-اطهری.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  مواد اولیه بی های مطالعه های قیمتی را تأیید نمود. وی با توجه به یافته دهد و این یافته سودمندی سیاست تغییرات قیمت واکنش نشان می گذاری و نرخ ارز به طور همزمان در یک گروه...  
PDF بررسی اثر بسته بندی بر صادرات محصولات صنعتی ایران طی سالهای 1373 تا... http://cbs.uok.ac.ir/.../article_7662_cc3a5d933e16ed3ba5f10a1f9... ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ -  صنعتی‌ (2veR,.C.I.S.I)‌ در‌ گروه‌های‌ صنعتی‌مختلف‌در‌ ارزش‌ تولیدات‌ آنها‌مورد‌ بررسی‌ با‌ استفاده‌ از‌روش‌داده‌ای‌ تابلویی‌مورد‌تخمین‌و‌تجزیه‌و‌تحلیل‌ قرار‌می‌گیرد‌...  
PDF اصل مقاله 647.38 K کاربرد آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ در... https://ecoj.tabrizu.ac.ir/.../article_7747_5a03364eb65f4ac8098... ۱۳۹۸/۱/۳۰ -  اقتصاد جهان ها و سایر موانع تجارت و با وجود تجارت آزاد، های حمل و نقل، تعرفهعدم وجود هزینه نرخ ارز بین دو کشور باید قدرت خرید نسبی در دو کشور را منعکس سازد. در حقیقت...  
PDF اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات صنایع غذایی ایران رهیافت پانل... http://jae.miau.ac.ir/.../article_3852_85d3087ed8aafe197b8c499d... ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ -  از زمان فروپاشی نظام برتون وودز در اوایل روروبهارز ، بحث اثرات نرخ ارز بر تجارت پس از بتازگیتأثیر نوسان نرخ ارز بر تجارت جهانی مطرح شد و چوانگ و تر شده است...  
PDF لینک فرصت های سرمایه گذاری استان گلستان-اتاق گرگان http://www.gccim.com/.../فرصت های سرمایه گذاری استان گلستان.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۸ -  )میلیون ریال( نیروي انسانی مورد نیاز نفر 09 123051 0942201 دو سال نرخ بازده داخلی RRI VPN خالص ارزش فعلی )میلیون ریال( نسبت منافع به هزینه آورده متقاضی )میلیون...  
PDF نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمتها: تحلیلی بر اساس دادههای خرد-آدرس... https://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/.../MBRI-RR-98003(1).pdf ۱۳۹۸/۷/۲۲ -  چگونه از شوکدارد که بررسی شود قیمت شود. اما رویکردی که در بسیاری از مطالعات مطرح می 1ها تحت عنوان گذر نرخ ارزبه اثر نرخ ارز بر قیمت ها از نرخ ارز پیش گرفته در این حوزه...  
PDF بررسی عوامل موثر بر صادرات انجیر خشک ایران-انجام پایان نامه ارشد http://freethes.com/.../بررسی-عوامل-موثر-بر-صادرات-انجیر-خشک-ای... ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  افزار تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت تغییرات تولید داخلی تاثیر و ، قیمت صادراتی انجیرخشکنرخ ارز انجیر دارد. میزان صادرات میوهبر مستقیم و معنی دار که...  
PDF دریافت فایل فرمت pdf http://91.99.96.26/Images/.../TCCIMirProjectsThesis_115_140.pdf ۱۳۹۵/۵/۲۱ -  عوامل -1-8-6 یصادرات عملکرد یابیارز وهیش مشکلات -6-8-6 یصادرات عملکرد به مربوط یها مدل -7-8-6 83 قیتحق نهیشیپ -5-6 83 رانیا در شده انجام قاتیتحق -1-5-6...  
PDF نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمتها: تحلیلی بر اساس دادههای خرد http://www.tazehayeeghtesad.ir/.../MBRI-RR-980030e148fb5-c460-4... ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  چگونه از شوکدارد که بررسی شود قیمت شود. اما رویکردی که در بسیاری از مطالعات مطرح می 1ها تحت عنوان گذر نرخ ارزبه اثر نرخ ارز بر قیمت ها از نرخ ارز پیش گرفته در این حوزه...  
PDF دانلود فایل http://www.hadadian.com/download/.../1414597153گزارش راهبردی.pd... ۱۳۹۵/۹/۳ -  بررسی، کاهش ارزش پول ملـی چشـم هـاي نسبت نرخ ارز پایان دوره بـه اول دوره بـه ترتیـب در دوره . است یعنـی ارزش پـول ملـی در . بوده است 2/9و 1/8، 3/7گانه برابر با سه هاي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.