نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۶۰,۵۷۰ نتیجه (۰.۲۴۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله-بررسی الگوی بهینه دستیابی به مزیت رقابتی در صادرات بررسی... http://majournal.ir/wp-content/uploads/سامان-اطهری.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  مواد اولیه بی های مطالعه های قیمتی را تأیید نمود. وی با توجه به یافته دهد و این یافته سودمندی سیاست تغییرات قیمت واکنش نشان می گذاری و نرخ ارز به طور همزمان در یک گروه...  
PDF دریافت فایل-پژوهشکده پولی و بانکی http://new.mbri.ac.ir/userfiles/.../MBRI-RP-94003-bahadoor-2.pd... ۱۳۹۴/۶/۵ -  علی رغم دلار با طلا را حفظ می نرخ ارز ثابتی را نس ت به دلار دن ال کنند. آمریکا نیز در این دوران نرخ ت دیل ثابتی بین کرد تا با حفظ ث ات نرخ ارز و آزادی تجارت، های...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://ecomj.sbu.ac.ir/article/download/2756/2746 ۱۳۹۷/۷/۱۸ -  المللی )از جملـه تغییـر افزایش صادرات و کاهش واردات به علت تغییر سلیقه و شرایط بین عوامـل تولیـد، افـزایش کامـل در نرخ ارز( باشد. افزایش تقاضاي کـل، در صـورت اشـتغال...  
PDF ناظر اقتصادی ایران-وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی https://economic.mcls.gov.ir/.../Economic Monitor_0.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ -  نفت (درصد از تولید ناخالص داخلی) 7 شکل01 تورم شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی و تورم اجزا کالا و 7 شکل11 نرخ ارز رسمی و بازار (هر 9 شکل21 مازاد حساب جاری در سال 5931...  
PDF بررسی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای ساخت... http://barghnews.com/files/fa/news/1395/6/10/27125_749.pdf ۱۳۹۵/۶/۱۰ -  دیخر ترنیيپا متيق. 2-4 9 ارز ريتسع نرخ در ابهام. 2-5 01 برق صنعت اقتصاد بر قرارداد نیا ريتأث. 2-6 11 ..................... آن یلیتحو گاز متيق و نترنشنالیا تيونی...  
PDF لینک فرصت های سرمایه گذاری استان گلستان-اتاق گرگان http://www.gccim.com/.../فرصت های سرمایه گذاری استان گلستان.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۸ -  )میلیون ریال( نیروي انسانی مورد نیاز نفر 09 123051 0942201 دو سال نرخ بازده داخلی RRI VPN خالص ارزش فعلی )میلیون ریال( نسبت منافع به هزینه آورده متقاضی )میلیون...  
PDF خبرنامه روزانه 96/06/20-سندیکای صنعت برق ایران http://www.ieis.ir/.../da22ad8a_1725_480c_b0a7_ac3444f571ff.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۲ -  انداز مبهم تورم، نرخ ارز، نرخ سود و هزینه های دولت موجب هراس سرمایه گذاران می شود. بنابراین اولین گام در جذب سرمایه خارجی، بازسازی چارچوب هایی است که به کاهش نااطمینانی...  
PDF اصل مقاله (2341 K) نقش انواع درامدها در نابرابری توزیع درامد در... https://journals.ut.ac.ir/.../article_18216_38cae0c8860e2520839... ۱۳۹۵/۹/۵ -  قراردادها قهرمان عبدلي محمد اخباري /٧٥٣١‐٣٨آزمون پولي بودن روند حرکت نرخ ارز در دورة درامد ،هاشـم آقـازاده / ٢٨٣١بررسي سطح بلـوغ تجـارت الكترونيكـي صـادركنندگان...  
PDF اصل مقاله (2341 K)-دانشگاه تهران https://jte.ut.ac.ir/.../pdf_18216_38cae0c8860e25208395ba49cd12... ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ -  قراردادها قهرمان عبدلي محمد اخباري /٧٥٣١‐٣٨آزمون پولي بودن روند حرکت نرخ ارز در دورة درامد ،هاشـم آقـازاده / ٢٨٣١بررسي سطح بلـوغ تجـارت الكترونيكـي صـادركنندگان...  
PDF اصل مقاله (307 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت http://jae.miau.ac.ir/.../article_680_b9a3001ef55a14b4c6a106973... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  نااطمينانی نرخ ارز بر صادرات خرما پیشگفتار ٘فتی قٙبذتٝ قٜس تدبضت ذبضخی ایطاٖ ثب نبزضات ته ٔحهِٛی ٚ ٚاثؿتٍی قسیس ثٝ زضآٔسٞبی اؾت ٚ اظ ظٔبٖ ظٟٛض ٘فت تب ٝث أطٚظ ؾٟٓ...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.